Werelddiaconaat (8, slot)

Door: J. Bos

 

Behalve aan Partos neemt de vereniging Prisma ook actief deel aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en wordt er samengewerkt met het netwerk EU Cord. Om te laten zien waar deze organisaties voor staan, zetten we enkele gegevens op een rijtje, zoals die zijn te vinden op de respectievelijke websites.

 

WO=MEN[1]
‘WO=MEN komt namens Nederland op voor gendergelijkheid’
‘Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.’
‘Gendergelijkheid is een recht, geen luxe’
‘WO=MEN*, strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. Dat doen we wereldwijd en ook in Nederland. Want seksuele oriëntatie en genderidentiteit mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling.
WO=MEN is het grootste genderplatform in Europa. Zo’n 50 organisaties en 125 professionals zijn verbonden aan WO=MEN: ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechtenorganisaties, diaspora, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, studenten en opiniemakers. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd. *WO=MEN – women equals men’

Onder de ruim vijftig leden bevinden zich naast Prisma ook meer of minder ‘bekende’ organisaties als: Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, CNV International, COC Nederland, Cordaid, Hivos, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Oxfam Novib, Partos, Pax Nederland, Rutgers, Simavi, Stem op een Vrouw.[2]

 

WCC EEA (Wereldraad van Kerken Oecumenische Belangenbehartigings Alliantie)[3]
‘De World Council of Churches Ecumenical Advocacy Alliance is een wereldwijd netwerk van kerken en aanverwante organisaties die zich inzetten om samen campagne te voeren vanwege gemeenschappelijke zorgen voor gerechtigheid en menselijke waardigheid.
Huidige campagnekwesties zijn HIV en AIDS, en voedselzekerheid en duurzame landbouw.
De Ecumenical Advocacy Alliance werd in 2000 opgericht volgens het principe dat hoe meer we samen kunnen spreken en handelen, hoe sterker onze impact voor gerechtigheid zal zijn.
De WCC Ecumenical Advocacy Alliance brengt een breed netwerk van deelnemende organisaties samen, met een breed scala van kerkfamilies (Rooms-Katholiek, Evangelisch, Orthodox en tradities stammend uit de Reformatie) en soorten organisatie (kerkgebaseerde humanitaire hulp- en ontwikkelingsagentschappen, kerk-gebaseerde belangenbehartigingsorganisaties, kerken, nationale en regionale raden van kerken, religieuze ordes, en andere groepen).’[4]

De deelname van Prisma aan dit netwerk betekent dat er een rechtstreekse band is met de Wereldraad van Kerken, waarbinnen de WCC EEA tot het programmagebied Diakonia behoort.[5]

 

EU Cord[6]
‘Als individuele organisaties (en als netwerk) zijn wij een interkerkelijke groepering van christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisaties, geïnspireerd door christelijke waarden om ons werk te volbrengen. Als zodanig zijn wij onafhankelijk van welke politieke, sociale of religieuze autoriteit dan ook.’[7][8]
‘We zijn een divers netwerk van 26 NGO’s uit 12 Europese landen die in 87 landen werken met meer dan 800 nationale tegenhangers van het maatschappelijk middenveld verenigd in onze missie als ‘Christelijke organisaties die samenwerken voor een getransformeerd, rechtvaardig en gelijk werk’. Samen werken we aan meerdere thema’s in humanitaire en ontwikkelingsinstellingen en gebruiken we deze ervaring om de belangenbehartiging te stimuleren die ten grondslag ligt aan echt transformerende verandering.’[9][10]

Prisma werkt samen met EU Cord. De vereniging zelf is er geen lid van, maar enkele leden van Prisma zijn dat op hun beurt wel, namelijk: Dorcas, SeeYou, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad, ZOA, alsmede participant IJM.[11]

Ook in de bovenstaande gegevens kan de vervlechting van ‘algemeen-christelijk’ en ‘humanistisch’ in organisatie en/of doelstelling worden opgemerkt. Op de diverse websites is veel informatie voorhanden over de activiteiten van deze netwerken. Het lijkt ons niet nodig om er uitgebreid op in te gaan. Uiteindelijk geldt hier namelijk hetzelfde als met betrekking tot het lidmaatschap van Partos: geen antithese, maar synthese.

In het eerste artikel van deze serie schreven we:
‘In enkele artikelen willen we laten zien waarom ‘algemeen-christelijke’ organisaties als Woord en Daad, ZOA, Red een Kind, MAF, Open Doors moeten worden gerekend tot de richting die door Van der Waal wordt getypeerd als ‘een diaconie-op-drift, een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’. We noemen speciaal deze namen, omdat het ons is opgevallen dat het in kringen van hen die sinds 2003 uit de GKv zijn vertrokken in toenemende mate voorkomt dat er giften voor deze organisaties worden ingezameld. Hoewel al of niet doneren aan zogeheten ‘goede doelen’ in wezen onder de individuele verantwoordelijkheid van de gemeenteleden valt, gebeurt het inzamelen zelfs wel ‘als gemeente’, bijvoorbeeld door middel van een collecte tijdens of een deurcollecte na een dienst. Naar aanleiding van deze feiten willen we ter bezinning weergeven waar deze organisaties voor staan en waarmee ze vervlochten zijn.’[12]

We hebben aangewezen waarom de ‘algemeen-christelijke’ organisaties die gelieerd zijn aan de vereniging Prisma, inderdaad moeten worden gerekend tot de richting die door dr. C. van der Waal wordt getypeerd als ‘een diaconie-op-drift, een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’, waarin het recht van Jezus Christus is vervangen door ‘rechten van de mens’. Verder kunnen we stellen dat door middel van collectes voor deze organisaties, hoe goed bedoeld ook, mede wordt bijgedragen aan het totalitaire streven van de Verenigde Naties en de Wereldraad van Kerken.

We sluiten deze serie af met een citaat uit het boek ‘Leven tot in eeuwigheid’ van ds. Joh. Francke. Het betreft een gedeelte van een Schriftoverdenking die al eerder op deze website is geplaatst, en die handelt over Openbaring 20:7-10[13].
‘Christus leert ons hier minstens twee dingen. In de eerste plaats dat al de eeuwen door, tot het einde der wereld, in de niet-christelijke en niet-kerkelijke volken de energie van satan de wils- en drijfkracht is tot het anti-christelijke en anti-kerkelijke. Waar de volken en hun vorsten niet buigen voor koning Christus, is de satanische verleiding en verlokking tot zonde oppermachtig. Vandaar dat wij goed dienen te onderscheiden tussen de vrienden en de vijanden van de ware kerk van Christus.
Een humanistische president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is niet minder geestelijk gevaarlijk dan een communistische dictator in Rusland en China. Een afvallige Wereldraad van kerken kan evengoed een Magog-volk worden als een Mohammedaanse Liga.
En in de tweede plaats leert de Heiland ons, dat in deze wereld tot het einde de antithese (geestelijke tegenstelling) en dientengevolge de antichristelijke strijd blijven. Vandaar dat Gods getrouwe kerk zich niet mag vergezelschappen met een Magog-volk, van welke humanistische staat en kwaliteit het ook is, van welke schijn-christelijke hoedanigheid het ook is. We kunnen als kerk van Christus het debat over de vraag, of de West-Europese eenheid en het streven der Verenigde Naties wel zal lukken, gerust staken, want uiteindelijk lukt dat zeker. Doch veel ingrijpender is de vraag, hoe ons gedrag als christenen tegenover dat alles moet zijn. Afstand nemen èn tegelijk trouw getuigen – is het antwoord.’[14]

 

[1] https://www.wo-men.nl/ (alle links geraadpleegd eind augustus 2023)
[2] https://www.wo-men.nl/overzicht-leden
[3] https://www.oikoumene.org/programme-activity/ecumenical-advocacy-alliance
[4] vertaling uit het Engels met behulp van Google Translate
[5] zie de link ‘Diakonia’ op: https://www.oikoumene.org/what-we-do
[6] https://www.eu-cord.org/
[7] https://www.eu-cord.org/about-us/
[8] zie voetnoot 4
[9] https://www.eu-cord.org/about-us/members/
[10] zie voetnoot 4
[11] zie voetnoot 9
[12] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[13] https://semper-reformanda.nl/de-uitvoering-van-de-finale/
[14] ds. Joh. Francke, Leven tot in eeuwigheid, Schriftoverdenkingen in de gang der heilshistorie, Enschede, Drukkerij Uitgeverij J. Boersma, 1973, pag. 235-236