Werelddiaconaat (6)

Door: J. Bos

 

Behalve de vereniging Partos maken de volgende overkoepelende organisaties deel uit van de stuurgroep van SDG Nederland: MVO Nederland, UN Global Compact Network Netherlands, Maatschappelijke Alliantie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Jeugdraad, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging Hogescholen, International Union for Conservation of Nature (National Committee of The Netherlands). Sommige namen klinken wellicht niet heel bekend in de oren, maar samen bestrijken deze netwerken en hun lidorganisaties een groot deel van de maatschappij, waarbij Partos in de sector ‘Ontwikkelingshulp’ actief is. In samenwerking met de overheid, die zeer grote inspanningen verricht om de SDG’s te implementeren via wetgeving en propaganda, maken deze organisaties zich sterk om zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden met het gedachtegoed achter de SDG’s en ze in te schakelen bij de uitvoering van de plannen.

Wie de website van SDG Nederland bezoekt, komt in een volslagen ‘humanistische’ omgeving terecht. De organisatie presenteert zichzelf als volgt:[1]
‘SDG Nederland is de beweging van iedereen in Nederland die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. We zijn met meer dan 1.300 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersnetwerken.
We moedigen elkaar aan een volgende stap te zetten. Leden van SDG Nederland laten in de community zien hoe ze aan de doelen bijdragen. Burgers ontmoeten elkaar voor lokale SDG-acties. Zeventien alliantiecoördinatoren zorgen voor expertise rond elk van de SDG’s.
De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging. (…)
Ook de overheid stimuleert brede inzet op de SDG’s onder regie van de nationale SDG-coördinator (…). Wij werken vanuit de maatschappij, zij vanuit de overheid. (…)’
(…)
‘Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft.
De Sustainable Development Goals zijn de agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.
SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de doelen. (…)’

De visie van SDG Nederland luidt:[2]
‘In ongekende internationale saamhorigheid zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties, met inbreng van talloze private en publieke organisaties en burgers, wereldwijd.
De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda, voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief, dat private en publieke organisaties en burgers verbindt.
Wij zijn de eerste generatie die de middelen heeft om deze wereld waar te maken en de laatste generatie die verdere onomkeerbare negatieve veranderingen kan voorkomen. We hebben elkaar daarbij allemaal nodig: private en publieke organisaties en burgers.
We zullen onze eigen positieve bijdragen aan de SDG’s maximaliseren en onze negatieve bijdragen minimaliseren, in binnen- en buitenland, en we zullen daar transparant over zijn. We kunnen elkaar versterken, door onderling samen te werken. We kunnen als SDG Nederland gedeelde  problemen en kansen samen aanpakken en onze gezamenlijke strategie bepalen.
Wij komen uit diverse hoeken en juist het samenwerken over grenzen heen maakt ons sterk en innovatief: bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongeren, de financiële sector, rijksoverheid en decentrale overheden, onderwijs, kennisinstellingen, filantropen en burgers (als consument, werknemer, ouder etc.).
We zijn individuen of we vertegenwoordigen organisaties die in Nederland gevestigd zijn, maar we kunnen bijdragen aan de SDG’s in Nederland en in het buitenland. We kunnen daarbij samenwerken met vergelijkbare initiatieven in andere landen.
De SDG’s zijn van, voor en door ons allemaal. Niemand kan achter blijven. We roepen iedereen op om mee te doen.’

SDG Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om zich te laten registreren als lid van de zogeheten ‘SDG NL-community’. In deze online community kan men elkaar laten zien hoe men bijdraagt aan de SDG’s. Zoals in het eerste citaat hierboven staat genoteerd, hebben meer dan 1300 organisaties uit vele geledingen van de samenleving zich inmiddels aangemeld. Voorafgaand aan de registratie wordt gesteld:
‘Als lid van de community onderschrijf je ook automatisch de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Het aanvinken van de optie is om die reden verplicht bij de registratie.’[3]

Het is logisch dat de vereniging Partos als lid van de stuurgroep van SDG Nederland eveneens lid is van deze SDG NL-Community.[4] Daarbij moet wél worden bedacht, dat de ‘christelijke’ vereniging Prisma, en enkele van haar leden ook afzonderlijk, lid zijn van Partos en dat ze zodoende mede verantwoordelijk zijn voor het streven van SDG Nederland. Daardoor is het ons inziens niet heel verwonderlijk, maar toch wel opmerkelijk, dat zich tussen de leden van de SDG NL-Community enkele organisaties bevinden die we eerder zijn tegengekomen als lid van zowel Prisma[5] als Partos[6], namelijk SeeYou[7], Woord en Daad[8] en World Vision.[9] Naast het gegeven dat ze zich evenals Prisma geconformeerd hebben aan de ‘humanistische’ identiteit van Partos, blijken ze dus ook de ‘humanistische’ visie en voorwaarden[10] van SDG Nederland te hebben onderschreven.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de houding van de vereniging Prisma en haar leden overeenkomt met de leer van de Wereldraad van Kerken: ‘Geen antithese meer; louter synthese.’[11][12]

 

[1] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/ (Alle links geraadpleegd half juli 2023).
[2] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/visie-en-voorwaarden/ (Op deze pagina is ook duidelijk te lezen aan welke afspraken de partnerorganisaties gebonden zijn.)
[3] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/de-sdg-community/
[4] https://www.sdgnederland.nl/user/partos/
[5] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[6] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[7] https://www.sdgnederland.nl/user/light+for+the+world/
[8] https://www.sdgnederland.nl/user/evert-jan+brouwer/
[9] https://www.sdgnederland.nl/user/arjenjoosse/
[10] Zie voetnoot 2.
[11] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[12] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-4/

image_pdfimage_print