Werelddiaconaat (5)

Door: J. Bos

 

In de voorgaande afleveringen hebben we laten zien dat de ideologie van de Verenigde Naties totalitair van aard is en hoe het streven van de Wereldraad van Kerken ermee verbonden is. ‘De oecumenische gedachte verbindt zich met het ideaal van de politieke wereldeenheid. Een Wereldkerk en een Wereldstaat. Geen antithese meer; louter synthese. “Tot èlke prijs”.’[1] Driekwart eeuw geleden stond men nog maar aan het begin van wat sindsdien door de organisatie van de VN allemaal is gepresteerd in een immense operatie ten behoeve van haar idealen. Inmiddels is heden ten dage de propaganda ervoor onontkoombaar vanwege de massaliteit en de intensiteit.

We gaan nu kijken naar de ‘Sustainable Development Goals’, waarover de vereniging Partos aangaande de samenwerking met haar leden het volgende vermeldt op haar website: ‘De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad.’[2] In dit artikel gaan we niet op de afzonderlijke doelen in. Op onder meer Wikipedia[3] worden ze alle genoemd, en als de links onder dit artikel worden gevolgd, zullen ze ook enkele keren voorbij komen. Evenals in ons artikel over de URVM[4] beperken we ons tot het aanduiden van de ideologie van de VN, zoals die ook met betrekking tot de SDG’s naar voren komt. Verder schrijven we iets over de manier waarop de doelen in Nederland worden ingevoerd.

Blijkens de informatie op Wikipedia zijn de SDG’s ‘in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht en vervangen de millenniumdoelstellingen[5] die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.’
‘De onderhandelingen over de Post 2015 Ontwikkelingsagenda vonden plaats in de periode van januari tot augustus 2015. Het resultaat (…) is (…) gepresenteerd onder de naam: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.’

In het genoemde document ‘Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development’[6] wordt uitvoerig uiteengezet waarom en hoe de transformatie van ‘onze wereld’ moet plaatsvinden. Alle 193 lidstaten van de VN, dat wil dus zeggen praktisch alle landen van de wereld, hebben zich hieraan gebonden. Op internet is een pdf van de Nederlandse vertaling te vinden.[7] Na een ‘Voorwoord’ (pag. 1-2) volgen een ‘Verklaring’ (pag. 3-14) en de hoofdstukken ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’ (waarin de SDG’s staan, pag. 15-31), ‘Implementatiemiddelen en het Globale Partnerschap’ (pag. 32-36) en ‘Opvolging en evaluatie’ (pag. 36-40). Het document wordt geheel beheersd door de totalitaire ‘humanistische’ ideologie van de VN. Ter illustratie geven we de volgende citaten.

Uit het ‘Voorwoord’:

‘Deze Agenda is een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Ook universele vrede in grotere vrijheid speelt er een hoofdrol in. We erkennen dat het uitroeien van armoede in al haar vormen, waaronder ook extreme armoede, de grootste uitdaging vormt waarmee de wereld wordt geconfronteerd, terwijl het ook een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling.
Alle landen en belanghebbenden, die als partners samenwerken, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van het juk van de armoede en willen onze planeet weer gezond maken en veiligstellen. We zijn vastberaden om de kordate en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om het tij te keren en de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de 169 bijbehorende subdoelstellingen die we vandaag aankondigen, laten geen twijfel bestaan over de omvang en de ambities van deze nieuwe universele Agenda. (…)
De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.
(…)
De onderlinge verbondenheid en de geïntegreerde aard van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn van cruciaal belang willen we ervoor zorgen dat het doel van de nieuwe Agenda wordt gerealiseerd. Als we erin slagen om al onze ambities van de Agenda waar te maken, zal het leven van iedereen aanzienlijk worden verbeterd en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan.’

Enkele punten uit de ‘Verklaring’:
‘4. Nu we deze grote gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten. Uitgaande van de basisidee dat de waardigheid van de mens fundamenteel is, willen we dat de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen worden bereikt voor alle landen en bevolkingen en voor alle geledingen van de maatschappij. En we zullen er daarbij naar streven om zij die het verst achterop zijn, het eerst te bereiken.’
‘5. Dit is een Agenda van een ongeziene omvang en dito belang. Deze Agenda werd aanvaard door alle landen en is ook op alle landen van toepassing, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met respect voor het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Dit zijn universele doelstellingen en subdoelstellingen waar de hele wereld bij betrokken is, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.’
‘10. De nieuwe Agenda wordt bepaald door de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de volledige naleving van het internationale recht. De Agenda is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en de Slotverklaring van de Wereldtop van 2005. De Agenda wordt ook geïnspireerd door andere instrumenten zoals de Verklaring over het Recht op Ontwikkeling.’
‘18. We kondigen vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan met 169 daaraan gekoppelde subdoelstellingen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. (…)’
‘19. We herbevestigen het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en van andere internationale instrumenten die betrekking hebben op de mensenrechten en het internationaal recht. (…)’
‘49. Zeventig jaar geleden kwam een eerdere generatie van wereldleiders bij elkaar om de Verenigde Naties op te richten. Uit het puin van oorlog en verdeeldheid boetseerden zij deze Organisatie en de waarden van vrede, dialoog en internationale samenwerking die er aan de basis van liggen. De ultieme concretisering van deze waarden is het Handvest van de Verenigde Naties.’
‘50. Vandaag nemen we ook een beslissing van bijzonder groot historisch belang. We nemen ons voor om een betere toekomst op te bouwen voor alle mensen, ook de miljoenen die niet de kans hebben gehad om een fatsoenlijk, waardig en gelukkig leven te leiden en menselijke potentieel ten volle te benutten. Wij kunnen de eerste generatie zijn die erin slaagt om een einde te maken aan de armoede; terwijl we net zo goed de laatste generatie kunnen zijn die de kans heeft om de planeet te redden. De wereld kan in 2030 een betere plek zijn als we onze doelstellingen bereiken.’
‘51. Wat we vandaag aankondigen – een Agenda voor wereldwijde actie voor de komende 15 jaar – is een handvest voor mens en planeet in de eenentwintigste eeuw. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn belangrijke spelers in de verandering en zullen in de nieuwe doelstellingen een platform vinden waar ze hun tomeloze capaciteiten voor activisme kunnen kanaliseren op weg naar een betere wereld.’
‘52. “Wij, de volken” zijn de wereldberoemde openingswoorden van het Handvest van de Verenigde Naties. Het zijn dan ook “wij, de volken” die vandaag op weg gaan naar 2030. Bij onze tocht zijn ook regeringen en parlementen betrokken, maar ook het VN-systeem en andere internationale instellingen, plaatselijke overheden, inheemse bevolkingen, de burgermaatschappij, de zakelijke en de privésector, de wetenschappelijke en de academische gemeenschap – en alle volken. Miljoenen hebben zich reeds geëngageerd voor deze Agenda en hem eigen gemaakt. Dit is een Agenda van de mensen, door de mensen en voor de mensen – en dit zal naar onze mening het succes verzekeren.’
‘53. De toekomst van de mensheid en van onze planeet ligt in onze handen. Die ligt echter ook in de handen van de jonge generatie van vandaag die de fakkel zullen doorgeven aan de toekomstige generaties. We hebben de weg uitgetekend naar duurzame ontwikkeling; het is onze taak om te verzekeren dat de reis een succes wordt en de verwezenlijkingen onomkeerbaar zijn.’

Uit ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’:
‘55. De Doelstellingen en subdoelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar; (…)’
‘59. (…) we herbevestigen dat de planeet aarde en haar ecosystemen onze gemeenschappelijke thuis zijn en dat “Moeder Aarde” een vaak gebruikte uitdrukking is in tal van landen en regio’s.’

Uit ‘Opvolging en evaluatie’:
‘91. We herhalen onze niet-aflatende inzet om de doelstellingen van deze Agenda te realiseren en deze volledig te benutten om van onze wereld een betere wereld te maken tegen 2030.’

Elke lidstaat moet er zelf voor zorgen dat de SDG’s worden geïmplementeerd, rekening houdend met zijn omstandigheden en mogelijkheden. In Nederland is het Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor verantwoordelijk. De Rijksoverheid schrijft op haar website onder meer:[8]

‘Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland.[9] Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.’

Met het oog op ons onderwerp ‘Werelddiaconaat’ willen we in het volgende artikel aandacht besteden aan de in het citaat vermelde stichting SDG Nederland. Het noemen van dit netwerk, waarvan het bureau gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt ons namelijk terug bij Partos, de ‘humanistische’ vereniging aan wier identiteit ‘christelijke’ organisaties zich hebben geconformeerd.[10] Samen met negen andere koepelorganisaties (uit verschillende maatschappelijke sectoren) vormt Partos de stuurgroep van SDG Nederland.[11]

 

[1] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[2] https://www.partos.nl/over-partos/ (deze en onderstaande links geraadpleegd begin juli 2023)
[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzameontwikkelingsdoelstellingen
[4] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-3/
[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen
[6] https://sdgs.un.org/2030agenda
[7] https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/17-Doelstellingen-Om-Onze-Wereld-Te-Transformeren.pdf
[8] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
[9] https://www.sdgnederland.nl/
[10] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[11] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/

image_pdfimage_print