Wat is er aan de hand?

Door: C.A. Teunis

 

We zien een grote drang tot eenheid met kerken die ons in de jaren 2005-2008 in ontrouw verlaten hebben.
Door deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) wordt gesproken over het Schriftgezag, het fundament van de kerk, omgaan met Schrift-kritische opvattingen. Daaruit bleek een grote mate van overeenstemming. Deputaten hebben benoemd dat er blijdschap is dat beide kerken willen staan op hetzelfde fundament.

 

Streven naar eenwording DGK – GKN
We zien dat het gesprek tussen DGK en GKN wordt voortgezet over “de katholiciteit van de kerk”.
Als het goed is wordt door deputaten DGK getuigd dat gereformeerde belijders al honderden jaren lang belijden wat de katholiciteit van de kerk is: de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de bediening van de kerkelijke tucht om de zonden te bestraffen (NGB art. 29). De Zoon van God vergadert, beschermt en onderhoudt Zich een gemeente door Zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof (HC-21).
Dat ware geloof verwerpt de mogelijkheid dat de scheppingsdagen langer geduurd zouden kunnen hebben dan 6 dagen van 24 en uur, en verwerpt de opvatting dat de dood al in de wereld was voor de zonde (Rom. 5:12).
Ondanks het gedogen van dwalingen in de GKN gaat het gesprek verder.
Waren de deputaten van DGK wel klip en klaar in hun gesprekken? Waar is de oproep tot bekering?

 

Streven naar eenwording GKv – NGK
We zien vergelijkbare eenheidspogingen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK): Eenheid ten koste van de waarheid.
Wat is er terecht gekomen van de NGK na de scheuringen na 1967 en volgende jaren?
Hebben de NGK zich ook maar iets aangetrokken van de dringende oproep tot bekering van de GS Hoogeveen in 1970?
Niets, helemaal niets.
En welke weg gaan de GKv momenteel?
Zij buigen voor de NGK, geven aan maar wat graag samen te willen en accepteren dwalingen.

 

God is getrouw
We zien dat kort geleden van een trouwe kerkelijke gemeente van DGK op onjuiste gronden gezegd werd dat deze zich buiten het kerkverband heeft geplaatst (zie de notitie ‘Credentie, Samenwerking en Opschorten’).
Merkwaardig. Dan komt de vraag: Wat is er aan de hand? Ook eenheid met gedogen van dwalingen?
Als DGK en GKN voortgaan met hun huidig beleid, vrezen we voor de eenheid die ons wacht.

De Heere Jezus heeft ons geleerd:
Houd vast wat u hebt opdat niemand uw kroon zal wegnemen (Openb. 3:11).
Ze zullen u uit de synagoge werpen (Joh. 16:2)
En ook:
Wee degenen door wie struikelblokken komen (Lucas 17:1,2).

We waarschuwen onze broeders en zusters. En zijn dankbaar en putten moed, want we mogen zingen:

Gods vertrouwlijk’ omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont,
daar de HEERE aan zijn beminden
zijn verbondsgeheimen toont.
Ik houd, ook in tegenspoed,
steeds het oog op God geslagen,
want ik weet dat Hij mijn voet
redt uit alle hinderlagen.            (Ps. 25:7-ber.)

image_pdfimage_print