Vrijmaking te Zwolle

Op 25 mei 2018 hebben broeders en zusters van DGK Zwolle e.o. zich vrijgemaakt. De verklaring van deze broeders en zusters is hieronder integraal overgenomen.

 


 

Verklaring van Vrijmaking van DGK Zwolle e.o. en Oproep tot Terugkeer naar het vaste fundament

 

Geachte broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus,

Met veel pijn en groot verdriet doen wij als verontruste broeders en zusters een oproep om terug te keren naar Gods Woord en onze belijdenisformulieren.
Dat is de ware grondslag van Gods Kerk.
De reden voor onze oproep is dat er verdeeldheid is ontstaan binnen de kerkenraad en onze gemeente naar aanleiding van de Publicatie van de Generale Synode van 16 december 2017. Deze Publicatie is door de kerkenraad verspreid.
Binnen de kerkenraad werd deze verdeeldheid zeer ernstig. Dit leidde ertoe dat samenwerking niet meer mogelijk was. Ook is er sprake van censuur binnen de kring van gemeenteleden en toepassing van censuur binnen de brede kerkenraad met daarbij ontzegging van taken die tot het ambt behoren en ook ontzegging om voor te mogen gaan in erediensten waarin een preek wordt gelezen.
Wij moeten en willen vasthouden aan het fundament van de ware kerk.
Daarom de oproep om u opnieuw te richten tot de gehoorzaamheid aan de Schriften, Rom. 16:17

 

 1. Het fundament van de kerk

Wij belijden dat het fundament van de ware kerk is Gods Woord en de Algemene en de Gereformeerde Belijdenisgeschriften, en dat de kerken samenleven volgens de Dordtse Kerkenorde zoals opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek en zoals laatstelijk vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken. Dit belijden willen wij vasthouden.

 • Wij belijden dat we alles moeten geloven wat ons in het Evangelie beloofd wordt(1).
 • Wij geloven en belijden één heilige en algemene kerk. (2)
 • Wij geloven dat deze heilige kerk door God staande wordt gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is. (3)
 • Wij geloven dat niemand zich van deze heilige vergadering afzijdig mag houden, om op zichzelf te blijven staan. Daarom handelen allen die zich van haar afzonderen of zich niet bij haar voegen, in strijd met het bevel van God. (4)
 • Wij geloven dat de kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen zijn: de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, de oefening van de tucht om de zonden te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd. (5)

(1) (Matth. 28:19; Marcus 1:2; Jes. 56:1,2; Joh.20:31; HC-7).
(2) (Gen. 12:3; Gen. 22:18; Gal. 3:8; Geloofsbelijdenis van Nicea; NGB-art.27).
(3) (Ps.  46:6; Matth. 16:18; 1 Cor. 3:11; Jes. 1:9; 1 Petr. 3:20; 2 Petr. 2:5; Openb. 11:7, 13:11; NGB art.27).
(4) (Hand. 2:47; Gal. 4:26; Ef. 5:25-27; Hebr. 2:11; Hebr. 12:23; Jes. 28:16: NGB-art. 28).
(5) (Gal. 1:8; 2 Cor. 11:4; 1 Tim. 3:15; Hand. 19:3-5; 1 Cor. 11:20-29;  Matth. 18:15-17;  2 Thess. 3:6,14; 1 Cor. 5:4,5,9; Titus 3:10; Rom. 16:17; 2 Tim. 3:5; Joh. 8:47; Joh. 17:20; Hand. 17:11; 1 Tim. 6:3,20; Col. 1:18; Joh. 10:14; NGB-art. 29).

 

 1. De Publicatie-GS van 16 december 2017

De publicatie van de Generale Synode betreffende Mariënberg (de Ark) is verspreid binnen onze gemeente. Deze Publicatie is openbaar, dat blijkt uit het feit dat deze ook is gepubliceerd in De Bazuin van 27 december 2017 en aandacht kreeg in landelijke dagbladen.

 

 1. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad

Door het verspreiden van deze GS-publicatie nam de kerkenraad ook verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De publicatie bevat onbewezen beschuldigingen, niet-gepaste informatie en onjuiste informatie. Dat is bemoeizucht en een aanzet tot partijvorming binnen de gemeente. Zo’n publicatie verspreiden kan geen rust geven en heeft onrust teweeg gebracht. Dat blijkt o.a. uit de brieven van de kerkenraad.

 

 1. Het onrecht

De publicatie van de GS bevat, zonder enig bewijs, de volgende beschuldigingen:

 1. De kerkenraad diende bepaalde fouten in opzicht en tucht te herstellen.
 2. Alle pogingen van de classis liepen stuk op de weigering van de kerkenraad.
 3. De kerkenraad beschuldigde de classis van hiërarchie.
 4. De kerkenraad beriep zich voortdurend op het kerkecht.
 5. Een geest van independentisme heeft zich meester gemaakt van de kerkenraad.
  (Independentisme is een verkeerde vorm van onafhankelijkheid of zelfstandigheid.)
 6. Het independentisme ging samen met een vorm van heerschappij van de kerkenraad.
 7. De kerkenraad heeft de gemeente op een sektarisch spoor geleid.
  (Sektarisch, is ketters, dat is afwijkend van de rechtzinnige leer).
 8. De kerkenraad zijn dwalende broeders.
  (Dwalen is afwijken van Gods Woord en het belijden van de kerk).
 9. De heerschappij van de kerkenraad heeft geleid tot schorsing en afzetting van de eigen predikant (Ds. M. Dijkstra).
 10. De schorsing en afzetting van de eigen predikant is eigenmachtig en onterecht.
 11. De schorsing en afzetting van de eigen predikant staat buiten alle regelingen die in de kerkorde zijn opgetekend.

Ernstige beschuldigingen, zoals: opstandig (independentistisch), afwijkend in de leer (sektarisch), afwijkend van Gods Woord en de belijdenis (dwalend), heerschappij-voerend.

 

 1. Broeders en zusters tegen wie onrecht is begaan

De betrokken broeders en zusters bij deze verspreiding zijn:

 • alle leden van onze gemeente;
 • alle kerkenraadsleden en broeders en zusters te Mariënberg;
 • de eigen predikant (Sionskerk).

 

 1. Ons geloof en belijden
 • 6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven (HC 40-antw.105).
 • 8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen (HC 42-antw. 111).
 • 9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de eer en goede naam van de naaste te bevorderen (HC 43-antw. 112).

De Heere Jezus leert ons: Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden (Mattheüs 7:1,2).
Met deze woorden wordt ons geleerd dat iedereen die zegt zelf van Gods vergeving te willen leven niet, lichtvaardig of uit haat of nijd, zich het oordeel van God mag aanmatigen.
Iedereen die dat toch doet zal door God met de maatstaf behandeld worden waarmee hij zelf meet. We mogen onszelf niet in Gods rechterstoel plaatsen en nooit vergeten dat we zelf ook zondaar zijn. Een kerkelijke vergadering mag wel voorlichting geven, maar geen onbewezen en ongeoorloofde beschuldigingen publiceren en leren.

 

 1. Verzoening en herstel

Ten onrechte gesproken of geschreven woorden behoren te worden hersteld door het belijden van schuld en het vragen om vergeving aan de Heere en betrokkenen (Psalm 32:1-5). Na schuldbelijdenis en het vragen om vergeving mag u verwachten dat de Heere en betrokkenen vergeving schenken, en kunnen de broeders en zusters weer samen eensgezind verder met het dienen van de Heere en leven in trouw aan Zijn Woord. Daarop hopen wij en daarvoor bidden wij.

 

 1. Verzoeken

1. Aan de kerkenraad is gevraagd om het onrecht te herstellen dat de kerkenraad begaan heeft door het belijden van schuld en het vragen om vergeving aan de Heere, de leden van onze gemeente, de predikant (Sionskerk), en de kerkenraad en broeders en zusters te Mariënberg.
De kerkenraad heeft aan dit verzoek niet voldaan.
2. Aan de Generale Synode is een dergelijke vraag ook gedaan, vanuit andere gemeenten.
De Generale Synode heeft uitgesproken dat de vragen niet ontvankelijk zijn. De synode heeft geen overwegingen en gronden geformuleerd, ook niet na een herhaald verzoek daartoe.

 

 1. De kerkelijke weg is ten einde toe gegaan

Uit de besluitvorming van de appèl instanties binnen ons kerkverband, nl. de Classis Zuid West en de Generale Synode, blijkt dat het gehele kerkverband instemt met de uitsluiting van een zusterkerk.
Met het volhardend afwijzen van deze verzoeken tot bekering is de kerkelijke weg ten einde toe gegaan. Want de Generale Synode was de tweede appèl instantie. Daardoor zijn de besluiten definitief.
Dat betekent dat de gemeente van DGK Mariënberg (De Ark) onvrijwillig buiten het kerkverband staat en geroepen is om zonder de kerken van het kerkverband de Heere te zoeken en te dienen.
Er is zelfs meer gedaan dan de kerkelijke weg vraagt. Want  enkele broeders van andere gemeenten  hebben de Synode zelfs gevraagd hebben om excuses aan te bieden.  En die verzoeken zijn onontvankelijk verklaard. De Generale Synode handhaaft welbewust zijn Publicatie. Ook voor elk kerklid dat het begane onrecht aanwijst en die een afwijzing krijgt op zijn oproepen tot bekering, geldt dat de kerkelijke weg ten einde toe gegaan is.

 

 1. De kerkelijke weg binnen de kerkenraad is volledig gegaan

Voor een ambtsdrager geldt in het bijzonder dat hij moet oproepen tot bekering. Krachtens zijn ambt is hij verplicht om al zijn broeders en zusters en mede-ambtsdragers op te roepen tot herstel van de scheur die door het kerkverband getrokken is (Ez. 3:17-21; 33:3-9).
Daarom zijn binnen de kerkenraad diverse gesprekken gevoerd. De kerkenraad bleef de Publicatie van de Synode verdedigen. En bleef daardoor verantwoordelijk voor het verspreiden van onbewezen en ongeoorloofde beschuldigingen. Dat maakt verdere samenwerking onmogelijk.

Vanuit de gemeente heeft de kerkenraad diverse verzoeken ontvangen om schuld te belijden en vergeving te vragen. Tevergeefs. De kerkenraad toonde geen spoor van erkenning van de Schriftuurlijke argumenten. Daaruit blijkt verharding in het ontrouw zijn aan Gods geboden.

 

 1. Ontrouw

Met verdriet constateren wij dat de kenmerken van de ware kerk in het geding zijn bij DGK Zwolle. Dat blijkt uit ontrouw aan Gods Woord en de voortgang van de bediening van de sacramenten en de tucht (NGB art. 29).

 

 1. Gods Woord 
 • Overtreding van het zesde gebod

Mattheüs 5:22: “Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt : Raka! Zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.”

Onterecht spreken over broeders zal oorzaak zijn dat men schuldig bevonden zal worden op grond van doodslag. Er is gradatie in overtreding en in vergelding.

 

 • Overtreding van het achtste gebod

Mattheüs 7:12: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.”

Deze uitspraak is een samenvatting van de tweede tafel van de wet, van de liefde tot de naasten.
Dit woord veronderstelt de eenheid van de liefde tot God en tot de mensen.
Iedereen die uit dit woord wil leven, weet wat hij moet doen in de praktijk.

 

 • Overtreding van het negende gebod

1 Cor. 13:6: “De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid.”

De liefde is niet blij als iemand onrecht wordt aangedaan. De liefde is wel blij als aan iemand gedaan wordt wat recht en behoorlijk is. Waarheid heeft hier de betekenis van rechtschapenheid, oprechtheid.

Efeziërs 4:25: “Leg daarom alle leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.”

Deze woorden zijn een aanhaling van Zacharia 8:16. De waarheid spreken is alleen dan mogelijk als we ons door De Waarheid laten leiden, zo een spreken leidt tot vrede.

1 Petrus 4:8: “Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.”

De liefde verdraagt alles en vergeeft alles. De liefde heeft nooit onvriendelijk gedrag. De liefde vervolgt een christen-broeder niet. Het éérst nodige is liefde. Zonder liefde geen gebedsleven, en al helemaal geen gemeenschappelijk gebedsleven.

 

 1. Sacramenten
 • Het voortgaan door de kerkenraad van het bedienen van het Heilig Avondmaal bij volharding in overtreding van geboden uit Gods wet.
  Het avondmaalformulier geeft de waarschuwing zich van het avondmaal te onthouden om niet des te zwaarder veroordeeld te worden bij volharding in zonden (Kerkboek, pag. 523).

 

 1. Tucht
 • Het onterecht oefenen van censuur

Handelingen 4:17-20, Petrus en Johannes voor het Sanhedrin: “Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”

Het Sanhedrin kan de feiten niet ontkennen, en probeert door intimidatie het getuigenis van de apostelen van hun effect te beroven. Petrus echter beroept zich, voor het aangezicht van God op het oordeel van de Hoogste Rechter.
In Handelingen 5:29 krijgen wij deze richtlijn: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.”
Dit is een richtsnoer voor de gelovigen in hun verhouding tot machten die op deze aarde boven hen zijn gesteld.

 

 1. Deformatie breekt baan

Door deze ontwikkelingen vertoont de kerk van Zwolle kenmerken van deformatie. Deze kerk zoekt wat het gehoor streelt en verzamelt zichzelf leraars overeenkomstig hun eigen begeerten (2 Tim. 4:3,4).
De kerkenraad roept u in brieven en prediking op om de kerkenraad te volgen, maar verzwijgt daarbij dat hijzelf volhardt in het overtreden van Gods geboden. En onderwerpt zich niet meer gewillig aan het juk van Christus, zie Mattheüs 11:29-30: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Jer. 6:16; 1 Joh.5:3). Daarom bidden wij dat u en deze kerk terugkeren op de paden van het verbond en de oproep tot terugkeer naar de ware kerk zal gaan.

 

 1. De kinderen en de jeugd

Onze oproep tot terugkeer is met name ook van belang in verband met onze jeugd en onze kinderen. Wat gaan zij leren tijdens de catechisatie? Wat bespreken zij tijdens het verenigingswerk? Kan dat geheel en al overeenstemmen met Gods Woord in een kerkgemeenschap die welbewust ingaat tegen Gods geboden?
Maar, ik en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen! (Jozua 24:15b).
Bij de doop hebben de ouders beloofd hun kind(eren) bij het opgroeien in de leer van het Oude en Nieuwe Testament naar vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen (Kerkboek pag. 515).
Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt (Ps. 25:5-ber.) We krijgen bij trouw deze zekerheid: Gods vertrouwelijk’ omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont (Ps. 25:7-ber.).
De Heere Jezus zei: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.” (Marcus 10:14).

 

 1. Waarschuwing en bemoediging

De Heere Jezus heeft ons geleerd:

 • Houd vast wat u hebt opdat niemand uw kroon zal wegnemen (Openb. 3:11).
 • Wee degenen door wie struikelblokken komen (Lucas 17:1,2).
 • Ze zullen u uit de synagoge werpen (Joh. 16:2).

Het toepassen van censuur en daarmee het verbod om het Heilig Avondmaal mee te vieren is de eerste stap van het uitwerpen uit de kring van de gemeente.
Met NGB art. 29 belijden wij dat de valse kerk hen vervolgt die heilig leven naar Gods Woord en die haar bestraffen over haar zonden.
Wij mogen u deze woorden van de HEERE op het hart binden:
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8).

 

Bij alle moeiten zijn wij dankbaar dat de HEERE, tot het einde van deze wereld toe, Zich een kerk zal blijven bewaren. Dat heeft Hij beloofd in Ezechiël 34.
Heel duidelijk blijkt dat uit de verzen 11 en 12 van dat hoofdstuk:

Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.
Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken.

Zie ook Johannes 10:1-21, m.n. vers 11 “Ik ben de goede Herder”.

 

 1. Vrijmaking

Helaas moeten we vaststellen dat de kerkenraad zijn verantwoording niet neemt en dat de verkeerde koers gehandhaafd blijft. En dat daarmee Gods Woord en ook de zuivere prediking en de zuivere bediening van de sacramenten en de tucht in het geding zijn.
Daarom zien wij geen andere weg meer dan ons vrij te moeten maken van  de zonde:  “Beproef alle dingen, behoud het goede (1 Thess. 5:21) om zo gehoor te geven aan wat in artikel 28 NGB zo wordt verwoord: “dat niemand, welke positie hij ook heeft,  zich van deze heilige vergadering afzijdig mag houden, om op zichzelf te blijven staan. (…) Daarom moet ieder zich bij haar voegen en zich met haar verenigen. Zo wordt de eenheid van de kerk bewaard. (…) Om dit alles beter te kunnen onderhouden, is het volgens Gods Woord de roeping van alle gelovigen zich af te scheiden van hen die niet bij de kerk horen, en zich bij deze vergadering te voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft (…).”
Alzo ook ds. Francke in zijn boek ‘De kerk en het sociale vraagstuk’: “Wanneer de gezamenlijke plaatselijke kerken in haar vergaderingen weigeren de sleutels van het hemelrijk te bedienen, als er verstoring is en verbreking van de gemeenschap der heiligen is,  dan is het  de roeping van de plaatselijke kerken met zo’n vergadering van de kerk te breken zodat de eenheid en de gemeenschap van de heiligen in leer en leven blijft bestaan, ook voor het kerkverband. Ook wanneer de plaatselijke kerk en de  gezamenlijke  plaatselijke kerken de sleutels van het hemelrijk ‘vals’ (=in ontrouw aan het Woord) bedienen, is er voor de gelovigen in de plaatselijke kerk en voor de plaatselijke kerken de roeping zich van die zonden en zo nodig van die valse plaatselijke kerk en van de valse vergadering van de kerk (‘het kerkverband’) los te maken. Alleen op deze wijze wordt de eenheid en de gemeenschap van de heiligen hersteld en blijft deze bestaan. 1 Tim. 5:22 leert en beveelt, dat we geen gemeenschap mogen hebben met de zonden van anderen.”

 

OPROEP

Wij geloven dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt in eenheid van het ware geloof. En dat wij van deze gemeente levende leden zijn en eeuwig zullen blijven (HC-21).
Ondergetekenden zijn klein in getal. Toch zijn wij er van overtuigt dat we onze roeping moeten volgen.
Dat is de reden dat we ons vrijmaken van een kerk die ontrouw is geworden aan Gods Woord. Wij stellen ons onder opzicht en tucht van de kerk van Mariënberg.

We streven ernaar om zo spoedig mogelijk erediensten te beleggen in Zwolle of omgeving. Als we een geschikte locatie ter beschikking hebben, zullen we u daarvan bericht geven.
In afwachting daarvan roepen we u op om de erediensten te bezoeken van de kerk te Mariënberg.
De gegevens van de erediensten zijn als volgt:

 • adres: Beerzerweg 1D te Mariënberg
 • aanvangstijden: 9.30 uur en 14.30 uur
 • kinderoppas is ’s morgens aanwezig
 • parkeerplaatsen zijn beschikbaar.

We wensen u het geloof toe met de woorden van Psalm 111:10:

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
Allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt eeuwig stand.

Want de satan begeert ook de gemeente van DGK Zwolle te ziften als de tarwe (Lukas 22:31).
De eer van onze God en de zaligheid van ons allen is van groot belang.

We hopen op God en bidden tot Hem dat Hij het in de toekomst mogelijk wil maken dat wij samen eensgezind met u, God weer de eer mogen geven die Hem zo toekomt in een gemeente die Hem trouw is.

Dit is geen gemakkelijke weg maar de liefde voor Christus dringt ons hiertoe. Het is een beslissing die wij met verdriet in ons hart nemen. Onze levensweg kennen we niet, maar we weten wel wie onze Leidsman is.
Onze bede voor u blijft tot God uitgaan en de herhaalde oproep om het onrecht weg te doen en terug te keren naar Gods Woord en onze belijdenisformulieren, waaronder de drie formulieren van enigheid.
Opdat wij weer samen kunnen zingen:
“Kom, ga met ons en doe als wij.  Jeruzalem dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in” (Psalm 122).

Met hartelijke groeten, uw broeders en zusters,

[De Verklaring van Vrijmaking van DGK Zwolle e.o. en Oproep tot Terugkeer naar het vaste fundament  betreft 8 belijdende leden en 12 doopleden. Totaal 20 leden.]

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.
L. Plaggenmars
lucasplaggenmars@gmail.com
telefoon mobiel: 0625218153

Scriba van Mariënberg, J.D. Plaggenmars
scriba@dgkmarienberg.nl

Datum: 25 mei 2018

 

De website www.semper-reformanda.nl  bevat bijbel studies en nadere voorlichting. De mogelijkheid is aanwezig om zich te abonneren op de plaatsing van nieuwe artikelen.

image_pdfimage_print