Vrijmaking te Bergentheim/Bruchterveld

Op 16 februari 2018 hebben broeders en zusters van DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o. zich vrijgemaakt. De verklaring van deze broeders en zusters is hieronder integraal overgenomen.

 


 

Oproep tot Terugkeer naar de Ware Kerk en

Verklaring van Vrijmaking van DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o.

 

Broeders en zusters,

Met groot verdriet doen wij als verontruste broeders en zusters een oproep om terug te keren naar Gods Woord en onze belijdenisformulieren, waaronder de drie formulieren van enigheid. Dat is de ware grondslag van Gods Kerk.
Nu al is sprake van censuur op hen die de kerk op hun zonde wijzen.
We roepen u op om u opnieuw te richten tot de gehoorzaamheid aan de Schriften, Rom. 16:17.
Met deze Oproep tot Terugkeer naar de Ware Kerk ontvangt u tevens een Verklaring van Vrijmaking van De Gereformeerde Kerk Bergentheim/Bruchterveld e.o.

 

 1. Het fundament van de kerk
 • Wij belijden dat het fundament van de ware kerk is Gods Woord en de Algemene en Gereformeerde Belijdenisgeschriften, en dat de kerken samenleven volgens de Dordtse Kerkenorde zoals opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek en zoals laatstelijk vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken.
 • Wij belijden dat we alles moeten geloven wat ons in het Evangelie beloofd wordt. (1)
 • Wij geloven en belijden één heilige en algemene kerk. (2)
 • Wij geloven dat deze heilige kerk door God staande wordt gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is. (3)
 • Wij geloven dat niemand zich van deze heilige vergadering afzijdig mag houden, om op zichzelf te blijven staan. Buiten deze vergadering is er geen heil. Daarom handelen allen die zich van haar afzonderen of zich niet bij haar voegen, in strijd met het bevel van God. (4)
 • Wij geloven dat de kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen zijn: de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, de oefening van de tucht om de zonden te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd. (5)

(1) (Matth. 28:19; Marcus 1:2; Jes. 56:1,2; Joh.20:31; HC-7).
(2) (Gen. 12:3; Gen. 22:18; Gal. 3:8; Geloofsbelijdenis van Nicea; NGB-art.27).
(3) (Psalm 46:6; Matth. 16:18; 1 Cor. 3:11; Jes. 1:9; 1 Petr. 3:20; 2 Petr. 2:5; Openb. 11:7, 13:11; NGB-art.27).
(4) (Hand. 2:47; Gal. 4:26; Ef. 5:25-27; Hebr. 2:11; Hebr. 12:23; Jes. 28:16: NGB-art. 28).
(5) (Gal. 1:8; 2 Cor. 11:4; 1 Tim. 3:15; Hand. 19:3-5; 1 Cor. 11:20-29; Matth. 18:15-17; 2 Thess. 3:6,14; 1 Cor. 5:4,5,9; Titus 3:10; Rom. 16:17; 2 Tim. 3:5; Joh. 8:47; Joh. 17:20; Hand. 17:11; 1 Tim. 6:3,20; Col. 1:18; Joh. 10:14; NGB-art. 29).

 

 1. De Publicatie-GS van 16 december 2017

Een publicatie van de Generale Synode betreffende Mariënberg (de Ark) is verspreid via de postvakjes van onze kerk. Deze Publicatie is ook gepubliceerd in De Bazuin van 27 december 2017 en kreeg aandacht in landelijke dagbladen.

 

 1. Beschuldigingen aan de kerkenraad van DGK Mariënberg

In de publicatie van de Generale Synode worden zonder enig bewijs de volgende uitspraken en beschuldigingen gedaan ten laste van de kerkenraad van DGK Mariënberg:

 1. De kerkenraad diende bepaalde fouten in opzicht en tucht te herstellen.
 2. Alle pogingen van de classis liepen stuk op de weigering van de kerkenraad.
 3. De kerkenraad beschuldigde de classis van hiërarchie.
 4. De kerkenraad beriep zich steeds weer op de kerkorde en het kerkrecht.
 5. Een geest van independentisme heeft zich meester gemaakt van de kerkenraad.
  (Independentisme is een verkeerde vorm van onafhankelijkheid of zelfstandigheid)
 6. Het independentisme ging samen met een vorm van heerschappij van de kerkenraad
 7. De kerkenraad heeft de gemeente op een sektarisch spoor geleid.
  (Sektarisch betekent ketters, dat is afwijkend van de rechtzinnige leer)
 8. De kerkenraad zijn dwalende broeders.

 

 1. Bekendmaking t.a.v. de eigen predikant

In de publicatie wordt van de eigen predikant meegedeeld dat hij door de kerkenraad is geschorst en afgezet.
Deze schorsing en afzetting werden echter gedaan nadat de classis verklaard had dat DGK Mariënberg niet meer tot ons kerkverband behoort. Het is onjuist om een dergelijke mededeling te doen van een kerkenraad die ten gevolge van de uitspraak van de classis niet meer tot ons kerkverband behoort.
Zulke mededelingen worden ook niet gedaan van predikanten die tot nog weer andere kerkverbanden behoren.

 

 1. Oordeel omtrent schorsing en afzetting

In de publicatie spreekt de Generale Synode als oordelen uit dat deze schorsing en afzetting

 1. Eigenmachtig en onterecht zijn, en
 2. Geheel zijn buiten alle regelingen die in de kerkorde staan opgetekend.

Deze oordelen stemmen niet overeen met de uitspraken en besluiten van de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven, gehouden in 1964-1965. Deze zijn te lezen in de publieke acta.
Vanwege de ontstane situatie in de gemeente van Groningen Zuid was de Generale Synode van 1964-1965 van oordeel dat de kerkenraad gerechtigd was zijn “eigen verantwoordelijkheid” te betrachten tegenover de grote Herder der schapen om zonder de hulp van de genabuurde kerk over te gaan tot schorsing van de eigen predikant, Ds. A. v.d. Ziel.
De Generale Synode sprak uit dat deze schorsing niet onrechtmatig was, hoewel niet in overeenstemming met de letter van art. 79 KO.
De bescherming van de kudde is het doel van de KO.

 

 1. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad

Met het verspreiden van deze GS-publicatie nam de kerkenraad mede verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. In feite ratificeert de kerkenraad hiermee de GS-besluiten.
Het verspreiden van onbewezen beschuldigingen, niet-gepaste informatie en onjuiste informatie is bemoeizucht en een aanzet tot partijvorming binnen de gemeente. Zo’n publicatie verspreiden kan geen rust geven en heeft onrust teweeg gebracht.

 

 1. Ons belijden

In de Heidelbergse Catechismus belijden wij het volgende:

6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven, HC 40-antw. 105.

8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen, HC 42-antw. 111.

9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de waarheid lief te hebben, oprecht te spreken en te belijden en ook de  eer en goede naam van de naaste te bevorderen, HC 42-antw. 112.

 

 1. Verzoeken

Aan de kerkenraad is gevraagd om excuses aan te bieden aan de predikant, kerkenraad van  DGK Mariënberg en onze gemeente i.v.m. het verspreiden van GS-publicatie i.v.m. Mariënberg.
Een dergelijk vraag is ook gedaan aan de Generale Synode.
De reden voor deze vraag is dat het publiceren van deze publicatie zonde is tegen het zesde, achtste en negende gebod.
De kerkenraad heeft uitgesproken dat deze vragen niet behandeld dienen te worden omdat een gemeentelid geen partij is in het geding. Dit oordeel is onjuist, de vragen betroffen het feit van de verspreiding van de GS-publicatie en niet het geding zelf.
De Generale Synode heeft uitgesproken dat de vragen niet ontvankelijk zijn. De synode heeft geen overwegingen en gronden geformuleerd.

 

 1. De weg naar herstel

Het herstel van een schuldige daad gaat in de weg van Schuldbelijdenis en Vragen om vergeving, zie o.a.

 • 2 Samuël 12 : 13,14,20,24; David belijdt zijn schuld aan de HEERE en daarna troostte hij zijn vrouw.
 • Psalm 32 : 5,1,2a; Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.
 • Psalm 51 : 19-21; De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

 

 1. Tucht en de viering van het Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in een enkel geval kerkelijke censuur toegepast vanwege het spreken met gemeenteleden over de door de kerkenraad gedistribueerde GS-publicatie en wat daarmee samenhangt.
Met een beroep op geboden van God is deelname aan de viering van het Heilig Avondmaal ontzegd.
Aan de kerkenraad is daarop meegedeeld dat hij zelf niet mag deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal zolang geen schuld beleden is aan de betreffende predikant, de gemeente te Mariënberg en de eigen gemeente, i.v.m. zonden tegen geboden van God.
Deze opwekking is gedaan n.a.v. Ezechiël. In hoofdstuk 3:17-21 in m.n. vers 18-21 en hoofdstuk 33:3-9 in m.n. vers 8 en 9, is daarover te lezen.

 

 1. Verbreken van de kenmerken van de ware kerk

Met verdriet constateren wij dat de kenmerken van de ware kerk in het geding zijn bij DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o. Deze constatering omvat de volgende ontwikkelingen:

 

 1. Gods Woord
 • Overtreding van het zesde gebod

Mattheüs 5:22: “Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt : Raka! Zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.”

Onterecht spreken over broeders zal oorzaak zijn dat men schuldig bevonden zal worden op grond van doodslag. Er is gradatie in overtreding en in vergelding.

 • Overtreding van het achtste gebod

Mattheüs 7:12: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.”

Deze uitspraak is een samenvatting van de tweede tafel van de wet, van de liefde tot de naasten. Dit woord veronderstelt de eenheid van de liefde tot God en tot de mensen. Iedereen die uit dit woord wil leven, weet wat hij moet doen in de praktijk.

 • Overtreding van het negende gebod

Mattheüs 7:1-2: “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden.”

Iedereen die zegt zelf van Gods vergeving te willen leven mag niet, lichtvaardig of uit haat of nijd, zich het oordeel van God aanmatigen. Iedereen die dat toch doet zal door God met de maatstaf behandeld worden waar hij zelf mee meet. Zet jezelf niet in Gods rechterstoel en vergeet nooit dat jezelf ook een zondaar bent.

1 Cor. 13:6: “De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid.”

De liefde is niet blij als iemand onrecht wordt aangedaan. De liefde is wel blij als aan iemand gedaan wordt wat recht en behoorlijk is. Waarheid heeft hier de betekenis van rechtschapenheid, oprechtheid.

Efeziërs 4:25: “Leg daarom alle leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.”

Deze woorden zijn een aanhaling van Zacharia 8:16. De waarheid spreken is alleen dan mogelijk als we ons door De Waarheid laten leiden, zo een spreken leidt tot vrede.

1 Petrus 4:8: “Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.”

De liefde verdraagt alles en vergeeft alles. De liefde heeft nooit onvriendelijk gedrag. De liefde vervolgt een christen-broeder niet. Het éérst nodige is liefde. Zonder liefde  geen gebedsleven, en al helemaal geen gemeenschappelijk gebedsleven.

 

 1. Sacramenten
 • Het voornemen van de kerkenraad om het Heilig Avondmaal te vieren bij volharding in overtreding van geboden uit Gods wet

Gereformeerd Kerkboek, pagina 523: Het avondmaalformulier geeft de waarschuwing zich van het avondmaal te onthouden om niet des te zwaarder veroordeeld te worden bij volharding in zonden.

 

 1. Tucht
 • Het onterecht oefenen van censuur

Handelingen 4:17-20, Petrus en Johannes voor het Sanhedrin: “Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”

Het Sanhedrin kan de feiten niet ontkennen, en probeert door intimidatie het getuigenis van de apostelen van hun effect te beroven. Petrus echter beroept zich, voor het aangezicht van God op het oordeel van de Hoogste Rechter. In Handelingen 5:29 krijgen wij deze richtlijn: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” Dit is een richtsnoer voor de gelovigen in hun verhouding tot machten die op deze aarde boven hen zijn gesteld.

 

 1. Deformatie breekt baan

Door deze ontwikkelingen vertoont de kerk van Bergentheim/Bruchterveld kenmerken van deformatie.
Deze kerk zoekt wat het gehoor streelt en verzamelt zichzelf leraars overeenkomstig hun eigen begeerten (2 Timotheüs. 4:3,4).
En onderwerpt zich niet meer gewillig aan het juk van Christus, zie Mattheüs 11:29-30: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Jer. 6:16; 1 Joh.5:3).
Daarom bidden wij dat u en deze kerk terugkeren op de paden van het verbond en de oproep tot terugkeer naar de ware kerk ter hand neemt.

 

 1. Waarschuwing en bemoediging

De Heere Jezus heeft ons geleerd:

Houd vast wat u hebt opdat niemand uw kroon zal wegnemen (Openb. 3:11).

Ze zullen u uit de synagoge werpen (Joh. 16:2).
En ook:
Wee degenen door wie struikelblokken komen (Lucas 17:1,2).

Wij mogen u deze woorden van de HEERE op het hart binden:

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is
en wat de HEERE van u vraagt:
niets anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8).

Bij alle moeiten in onze gemeente zijn wij dankbaar dat de HEERE, tot het einde van deze wereld toe, Zich een kerk zal blijven bewaren. Dat heeft Hij beloofd in Ezechiël 34.
Heel duidelijk blijkt dat uit de verzen 11 en 12 van dat hoofdstuk:

Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken.

Zie ook Johannes 10:1-21, m.n. vers 11 “Ik ben de goede Herder”.

 

 1. Voortgang

Wij geloven dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt in eenheid van het ware geloof. En wij geloven dat wij van deze gemeente levende leden zijn en eeuwig zullen blijven (HC-21).
Ondergetekenden zijn klein in getal. Dat is de reden dat we ons tot de kerk van Christus in Mariënberg wenden. Deze gemeente belegt elke zondag erediensten in het gebouw De Ark, Beerzerweg 1D. De gebruikelijke aanvangstijden zijn 9.30 uur en 14.30 uur.
We zullen aldaar de erediensten bezoeken, het lidmaatschap aanvragen en ook hopen op God en bidden tot Hem dat Hij het in de toekomst mogelijk wil maken dat wij samen eensgezind met u, God weer de eer mogen geven die Hem zo toekomt in een gemeente die Hem trouw is.

Wij zijn de Heere dankbaar en ontvangen moed, want we mogen zingen:

Gods vertrouwlijk’ omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont,
daar de HEER aan zijn beminden
zijn verbondsgeheimen toont.
Ik houd, ook in tegenspoed,
steeds het oog op God geslagen,
want ik weet dat Hij mijn voet
redt uit alle hinderlagen. (Ps. 25:7-ber.)

 

 1. Oproep

Wij roepen u op om

 • u vrij te maken van De Gereformeerde Kerk Bergentheim/Bruchterveld e.o.,
 • de erediensten te gaan bezoeken van DGK Mariënberg welke in het gebouw De Ark gehouden worden,
 • en ook om u zich daar als lid aan te melden.

“Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu wij treden uw poorten in”. (Ps. 122)

Ondergetekenden wensen u toe Gods wijsheid en de leiding van de Heilige Geest met de woorden van Prediker 12 : 13,14:

 Vrees God,
en houd u aan Zijn geboden,
want dit geldt voor alle mensen.
God zal namelijk elke daad
in het gericht brengen,
met alles wat verborgen is,
hetzij goed, hetzij kwaad.

Met hartelijke groeten van uw broeders en zusters,

De Oproep tot terugkeer naar de ware kerk en Verklaring van Vrijmaking van DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o. betreft 17 belijdende leden en 13 doopleden, totaal 30 leden.

Datum: 16 februari 2018

 

De publicatie van DGK Mariënberg: “Keer terug naar het vaste fundament van de ware Kerk!” is bijgevoegd.

De website www.semper-reformanda.nl bevat bijbelstudies en nadere voorlichting. De mogelijkheid is aanwezig om zich te abonneren op de plaatsing van nieuwe artikelen.

image_pdfimage_print