Vrijmaking te Dalfsen

Op 1 maart 2018 hebben broeders en zusters van DGK Dalfsen zich vrijgemaakt. De ‘Verklaring van Vrijmaking’ van deze broeders en zusters is hieronder overgenomen.

 


 

Verklaring van Vrijmaking

Geliefde broeders en zusters,

Met verdriet achten ondergetekenden, leden van De Gereformeerde Kerk te Dalfsen, zich geroepen, overeenkomstig het ambt van alle gelovigen, het volgende te verklaren.

 

I. Zuivere prediking van het evangelie

1. De GS Lansingerland 2017-2018 heeft op 16 december 2017 een publicatie doen uitgaan waarin ernstige, ongegronde beschuldigingen worden geuit ten laste van de kerkenraad van DGK Mariënberg e.o. Deze kerkenraad zou onder meer blijk hebben gegeven van independentisme (een verkeerde vorm van onafhankelijkheid), consistoriocratie (heerschappij van de kerkenraad) en sektarisme.

Deze GS-publicatie is verspreid door de kerkenraad van Dalfsen, heeft bij hem geen tegenspraak ondervonden, en is door hem na bezwaar van broeders en zusters gehandhaafd. Hiermee heeft de kerkenraad ingestemd met deze publicatie.

De kerkenraad maakt zich door instemming met deze onbewezen beschuldigingen schuldig aan de geboden van de Here:

  • 6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven (HC zondag 40, v&a 105);
  • 8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen (HC zondag 42, v&a 111);
  • 9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en ongehoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de waarheid lief te hebben, oprecht te spreken en te belijden en ook de eer en goede naam van de naaste te bevorderen (HC zondag 42, v&a 112).

2. De kerkenraad heeft aan de GS-publicatie, in een antwoordbrief aan verontruste broeders en zusters, zelfs beschuldigingen toegevoegd, waaronder de bewering dat “de groepering van Mariënberg De Ark” heeft gehandeld “overeenkomstig de kenmerken van de valse kerk”. Een ongegronde beschuldiging zonder de schroom en terughoudendheid waarmee hij in het verleden verantwoording heeft afgelegd ten opzichte van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zoals bij de Doleantie van 2010 (zie ‘Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven’, feb. 2010).

3. Wij moeten daarom met verdriet vaststellen dat Gods Woord en daarmee het eerste kenmerk van de kerk (art. 28 NGB) in geding is.

 

II. Tucht

1. De kerkenraad heeft classicale en synodale besluitvorming als bindend aanvaard en, voor zover rechtseffect hebbend, uitgevoerd waarmee de “groepering van Mariënberg de Ark” (naar zijn overtuiging) buiten ‘de gemeente van Christus te Mariënberg’ en buiten ‘het kerkverband’ is geplaatst. Ook na bezwaar van broeders en zusters heeft hij hiervoor echter geen genoegzame gronden naar Schrift, belijdenis en/of kerkorde aangevoerd. Wij mogen deze collectieve ‘tuchtuitoefening’, waardoor broeders en zusters te Mariënberg door de kerk te Dalfsen niet meer erkend worden, niet aanvaarden als bediening van de sleutels van het hemelrijk (HC Zondag 31) en deze verbreking van het kerkverband niet erkennen als overeenkomstig de eenheid van de kerk (één van de eigenschappen van de kerk, art. 27 NGB).

2. Wij moeten daarom met verdriet vaststellen dat de tucht en daarmee het derde kenmerk van de kerk (art. 28 NGB) in geding is.

 

III. Het allesbeheersende kenmerk

1. Met de kerkenraad zijn de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd, en bij de kerkenraad zijn bezwaren ingediend, die er niet toe hebben geleid dat alleen Gods Woord weer heerschappij ontvangt in De Gereformeerde Kerk Dalfsen. Hiermee zijn alle kenmerken van de ware kerk in geding: “Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd” (art. 29 NGB).

 

IV. Vrijmaking en Oproep

1. Onze conclusie is dat het niet langer verantwoord is lid te zijn van De Gereformeerde Kerk te Dalfsen. Deze Vrijmaking is een daad van gehoorzaamheid aan het Woord van God, dat gebiedt geen gemeenschap te hebben met de zonden en de dwalingen, en de meerderheid niet te volgen in het kwaad (Ex. 23:2; art. 7 NGB).

2. Wij roepen ook u op de volgende stappen te zetten:

  • u vrij te maken van DGK Dalfsen;
  • de erediensten te bezoeken van DGK Mariënberg e.o. (De Ark);
  • en ook om u zich daar als lid aan te melden.

3. Wij hopen op God en bidden tot Hem dat Hij het in de toekomst mogelijk wil maken dat wij samen eensgezind met u, God weer de eer mogen geven die Hem zo toekomt in een gemeente die Hem trouw is.

4. Wij bidden onze Hemelse Vader dat Hij u inzicht mag geven in de rechte weg en bemoedigen u met de woorden van Openb. 3:11-12a:

“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan.”

 

Uw broeders en zusters,

[Ondertekening door 4 gezinnen].

 

Datum: 1 maart 2018

 

Bijlage: Oproep DGK Mariënberg e.o. “Keer terug naar het vaste fundament van de ware Kerk!

image_pdfimage_print