Onze voorspraak bij de Vader

Vandaag aflevering 49 in de rubriek ‘Genade geneest’.

 


 

U kent ongetwijfeld allen wel de belijdenis van Christus’ kerk aangaande het nut van Zijn hemelvaart voor ons, als de kerk zegt dat Hij in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker (dat is advocaat of pleitbezorger) is. En troostvol belijdt de kerk in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 26):

“Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige Middelaar en Voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige. Hiertoe is hij mens geworden en heeft Hij de goddelijke en menselijke natuur verenigd, om ons mensen toegang te geven tot de goddelijke majesteit…. Want is niemand onder de schepselen in de hemel of op aarde die ons meer lieftheeft dan Jezus Christus…”

Indien wij een andere middelaar moesten zoeken… wie zouden wij kunnen vinden, die ons meer liefheeft dan Hij die Zijn leven voor ons gegeven heeft, zelfs toen wij zijn vijanden waren? En als wij iemand moesten zoeken die macht en aanzien heeft, wie is zo machtig een aanzienlijk als Hij die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in hemel en op aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen zeer geliefde zoon van God?”

U moet maar eens rustig dat hele artikel voor uzelf nalezen. Dan zult u merken, dat de kerk hier niet alleen met kracht en grote Schriftuurlijke beslistheid afwijst de roomse heiligen- en engelenverering, maar ook uit de Schriften aanwijst, hoe rijk wij zijn, hoe rustig wij kunnen zijn, hoe vrijmoedig wij tot Gods troon mogen naderen, omdat wij deze Voorspraak bij de Vader hebben. Onze ouders, als we jong zijn, onze kinderen, als we oud zijn, onze man of vrouw, onze vrienden. Ook zij betreden vaak voor ons in hun voorbeden de weg naar “de troon van de genade”. En wij weten dat een oprecht gebed  van een rechtvaardige veel vermag. Maar zo lief heeft niemand ons: iemand kan voor wie hij liefheeft veel over hebben, de Heiland echter is voor ons de eeuwige verdoemenis ingegaan. En met een onvergelijkbare liefde ‘gewapend’ treedt Hij met Zijn voorbede voor ons in bij de Vader. Wat moet dat een vurig pleiten zijn!

Hij is machtig, Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Hij kan en wil alles aanwenden tot het welzijn van Zijn volk. Hij beweegt bij wijze van spreken hemel en aarde om bij de Vader verhoring te vinden voor het door Hem met Zijn bloed gekochte volk, dat geen ogenblik zonder de gunst van de Vader durft te leven of gelukkig kan zijn.

Hij is Gods geliefde Zoon, in Wie God ál Zijn welbehagen heeft. Als Hij met Zijn bede, met Zijn pleitrede, voor de Vader treedt, als Hij onze zaak aan de Vader voorleeft, dan is het oor van de Vader gespitst, dan gaat het hart van de Vader open, dan vlamt het vuur van de liefde voor ons in het hart van de Vader op.

En zulk een advocaat is de onze.

Hebt u te worstelen met zonden? Valt u daarin steeds weer? (Ik vraag niet: leeft u er in? Of zocht u ze, of de verleiding daartoe?) Maar valt u erin en hebt u er leed over, weest verzekerd dat Hij uw bede om vergeving haastig van u overneemt en ze bij de Vader brengt, zodat u van de vergeving van uw zonden zeker kunt zijn.

Bent u ziek, bent u lijdend, bent u oud en hulpbehoevend, bent u eenzaam – en wat er ook maar meer te noemen is – omdat Hij daar bij de Vader is, vindt u altijd door Hem bij de Vader een luisterend oor en toegenegen hart. U zult nooit tevergeefs op Hem een beroep doen om uw zaak bij de Vader aanhangig te maken. Hij zuivert uw gebeden van al hun onvolkomenheden en besmettingen van de zonde en brengt ze als rein reukwerk voor de Vader.

En door Hem, om Zijnentwil, door Zijn voorbede, kunt u gelovig en vrijmoedig van de Vader zeggen: die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Wat hebt u een heerlijke Heiland.

Maakt u getrouw en gelovig gebruik van Zijn middelaarswerk?

Dan hebt u een veilig leven.