Strijden vanuit de overwinning

Door: C.A. Teunis

 

En de HEERE zei: Juda zal optrekken. Zie, Ik heb dat land in zijn hand gegeven. – Richteren 1:2

 

Strijd en zekerheid
Als de HEERE God ons de strijd geeft dan hebben we direct al de zekerheid dat we zullen overwinnen.
De opdracht van God heeft daarom ook altijd een belofte in zich.

Het volk Israël moet Kanaän, dat land van de wereld, maken tot een land van God. Daar moet plaats zijn voor Christus.
Maar Israël, dat is de kerk, zei in ongeloof: Dat is onmogelijk.
Maar Israël, dat is de kerk, die in geloof luistert naar de opdracht van de HEERE hoort in deze opdracht de belofte.

 

Het geloof luistert naar de opdracht
Het geloof luistert heel goed naar de opdrachten van God: Juda zal het eerst optrekken tot de strijd.
Dat is de opdracht.

Juda moet strijden, oorlog voeren. Dat wel.
Juda, de stam waaruit de Christus zal voortkomen.
In Juda zal Christus, de Leeuw uit de stam van Juda, de kerk voorgaan.

Juda moet strijden vanuit de overwinning.

Het kerkvolk heeft deze zekerheid: De strijd is al beslist: “Ik heb dat land in zijn hand gegeven.”

 

De gelovige die strijd overwint
De gelovige gehoorzaamheid en de overwinning gaan samen op. Laat Juda zijn plicht doen, dan zal hij merken dat de HEERE het land in zijn hand gegeven heeft.
De gelovige strijd is vol van hoop. De vijand wordt verslagen. Er gaat gewonnen worden.

Maar God zal de voorspoed niet geven als de kerk niet met kracht en in geloof zich tot de dienst aan God begeeft en daarin volhardt.
Gelukkig weten wij dat Christus de duivel, de wereld, de zonde en de dood al overwonnen heeft.
Want Christus heeft het eerst de strijd met de machten van de duisternis aangegaan en Hij heeft de boze machten verslagen. Hij was en bleef getrouw Zijn dienst vervullen. Dat motiveert ons in onze strijd. En dus strijden wij, vol goede moed en zijn niet bang.

Net zoals David. Hij stond, zo voor het menselijk oog te zien, tegenover een veel sterkere tegenstander. Hij stond tegenover een reus met een geweldige wapenuitrusting en een schilddrager om hem te helpen. Een menselijke overmacht. De reus verachtte en vervloekte David. Maar David vocht in het geloof in de God van het verbond, hij vocht in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de kerk. Voordat het gevecht met de reus begon verkondigde hij zijn overwinning.
Hij versloeg Goliath. Iedereen kan het weten.
De Heere verlost zijn kerk niet door een zichtbare overmacht. De Heere geeft de overwinning, houdt zijn kerk in stand, door zwakke mensen, die in eenvoudig geloof blijven volharden in Zijn belofte (1 Sam. 17:45-47).

 

Volharden in trouw
Waakzaam blijven en strijden moeten we. De aanvallers op de kerk zijn leugenaars, geven moeilijkheden. En iedereen die zich inzet om de Naam van de Heere te bewaren zal volharding tonen (Openb. 2:2,3).

Die oproep tot volharding hebben we nodig. Want we moeten waakzaam blijven.

Nu al op onze lauweren gaan rusten, dat mag niet. Want zodra we een veldslag gewonnen hebben zet de Satan de volgende aanval al weer in. Hij is er altijd op uit dat de kerk haar eerste liefde verlaat. Een eigenwillige invulling van ons geloof is de grote verleiding voor de kerk. Dan gaat het geleidelijk van een waar geloof naar ontrouw in het geloof, omdat we dan gaan denken dat we het zelf toch net iets beter weten dan de Heere ons zegt. En dan kan het komen tot afval van het geloof.

Dat leren ons de geschiedenissen van de kerk in het Oude Testament, onder andere zoals beschreven in het boek Richteren. Het blijkt ook uit de geschiedenis van de kerk in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld van de kerk te Efeze (Openb. 2:4-7). Vandaag de dag zien we dat ook in veel gemeenten, die zich aandienen met de naam van kerk, eigenwilligheid en dus ontrouw wordt geaccepteerd.

Daarom: Strek de knikkende knieën en maak rechte sporen, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer wordt genezen (Hebr. 12:12,13).

 

De Heere blijft trouw
Dit weten we: De Heere is trouw. Hij blijft zekerheid geven.

Iedereen die het woord van de Heere bewaart, zal door de Heere bewaard worden voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
Daarom zegt de Heere ons: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Daarom doet de Heere ons deze toezegging: Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil maken in de tempel van mijn God en hij zal daaruit niet meer weggaan. (Openb. 3:10-12).

 

Zekerheid van de overwinning
In de wereld zullen we verdrukking hebben, maar heb goede moed: Jezus Christus heeft de wereld overwonnen (Joh. 16:33).
In alle verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:35-37).
Want als we gehoorzaam de opdracht tot de strijd aanvaarden, dan aanvaarden we Gods weg in ons leven.

En dan leven we in de zekerheid van de blijde boodschap van de overwinning: Vergeving van zonden en eeuwig leven, zeker gesteld door de overwinning van Christus op de dood.
Hij is echt opgestaan uit de doden!!
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE (Ps. 27:14).

 

Kerkstrijd in trouw aan Gods Woord is een overwinningstocht
Kerkstrijd in trouw aan Gods Woord is een overwinningstocht.

We hebben zekerheid: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

 

image_pdfimage_print