Onjuiste voorlichting en Weerlegging

Door: C.A. Teunis

 

Inleiding
Deze notitie geeft tien vormen van Onjuiste voorlichting die gehoord kunnen worden ten aanzien van De Gereformeerde Kerk te Mariënberg (De Ark). De onjuistheden worden gevolgd door een Weerlegging.

 

 1. In kort bestek

Onjuiste voorlichting
Het artikel “In Kort Bestek” is bouwen op het drijfzand van aannemen van eenzijdige en onjuiste informatie.
Iedereen die dat uitdraagt doet mee aan roddel, laster, kwaadsprekerij.

 

Weerlegging
“In kort bestek” geeft feitenmateriaal, studies en samenvattingen van gepubliceerde documenten met bronvermelding.
“In kort bestek” geeft feiten over handelingen en niet over personen, het toont het verkeerd handelen aan van het kerkverband. Het is informatie die het kerkverband niet geeft. Door puur feitelijk te blijven en geen personen te noemen is het een strijd voor de waarheid en géén smaad.

 

 1. De kerkordelijke weg

Onjuiste voorlichting
Een gemeentelid met bezwaren tegen de Publicatie van 16 december 2017 van de Generale Synode behoort met zijn bezwaren tegen de verspreiding daarvan door de plaatselijke DGK-kerkenraad naar de classis te gaan.

 

Weerlegging
Het karakter van de Publicatie van de Generale Synode is een bekendmaking bestemd voor alle leden van DGK.
DGK-kerkenraden namen door de verspreiding van de Publicatie verantwoording voor de inhoud van de Publicatie.
DGK-kerkenraden hebben geen schuld beleden inzake het verspreiden van de Publicatie, hoewel dat aan sommige kerkenraden wel is gevraagd.
DGK-kerkenraden hebben geen enkele poging gedaan de verspreiding ongedaan te maken.
DGK-kerkenraden hebben de inhoud van de Publicatie verdedigd.
De Generale Synode was de tweede en daarmee de laatste en definitieve appѐl instantie.
Hierdoor werd de gang naar de classis onmogelijk en de kerkordelijke weg afgesloten.
Bovendien heeft de Generale Synode de verzoeken niet ontvankelijk verklaard om de Publicatie te herroepen, schuld te belijden en vergeving te vragen aan de kerk te Mariënberg, de predikant en het DGK-kerkvolk.

 

 1. Sektarisch

(Toelichting: Sektarisch, is ketters, dat is afwijkend van de rechtzinnige leer.)

Onjuiste voorlichting
GS Lansingerland noemt in zijn Publicatie terecht de weg van Mariënberg (De Ark) een sektarische weg. Waaruit deze weg bestaat, staat in de Publicatie zelf omschreven: De Publicatie zegt dat de kerkenraad (De Ark) de gemeente meetrok buiten het kerkverband.

 

Weerlegging
De kerkenraad (De Ark) heeft tegelijk met het opschorten van het overleg appèl aangetekend bij de volgende kerkelijke vergadering. Dat is de juiste kerkelijke weg: Bij bezwaar in beroep gaan bij de daarvoor aangewezen kerkelijke vergadering (art. 31 KO). Dat is gereformeerd en niet sektarisch. Feit is dat de classis-NO desondanks verklaard heeft dat de kerk van Mariënberg (De Ark) buiten het kerkverband staat.
Dat de kerkenraad (De Ark) de gemeente meetrok buiten het kerkverband is derhalve onjuist.

 

 1. Independentisme

(Toelichting: Independentisme is een verkeerde vorm van onafhankelijkheid of zelfstandigheid.)

Onjuiste voorlichting
Het tonen van het gedrag van independentisme staat in de Publicatie beschreven.

 

Weerlegging
De Publicatie vermeldt dat het independentisme samen opging met een vorm van consistoriocratie (dat is heerschappij van de kerkenraad).
De schorsing en afzetting van de eigen predikant “in eigen verantwoordelijkheid” was geheel in overeenstemming met de besluiten van de GS Rotterdam-Delfshaven 1964-1965 inzake de schorsing van Ds. Van der Ziel door de kerkenraad van Groningen Zuid (zie hoofdstuk 5 van “In kort bestek”).
Mariënberg (De Ark) erkende de waarde van het kerkverband door in appèl te gaan.
Het aan de kant zetten van de kerkorde betekent niet dat Mariënberg independentistisch handelde.
Het doel van de kerkorde is het bewaren van vrede in de gemeente.

 

 1. Opening van zaken

Onjuiste voorlichting
Verder opening geven van zaken in de Publicatie is in een particuliere zaak niet mogelijk.

 

Weerlegging
Beschuldigingen mogen alleen openbaar gemaakt worden als met feiten aangetoond wordt dat deze beschuldigingen op waarheid berusten. De Publicatie levert het bewijs niet.
De GS van Rotterdam-Delfshaven kent naast de publieke acta ook een vertrouwelijke acta. Daardoor zijn de leerstellige en kerkrechtelijke aspecten voor iedereen bereikbaar en zijn de persoonlijke aspecten vertrouwelijk gehouden.

 

 1. Opschorten van de samenwerking

Onjuiste voorlichting
Mariënberg schortte de samenwerking van het kerkverband op omdat ze haar gelijk niet kreeg, zonder dat de leer van de kerk in het geding is.

 

Weerlegging
De Publicatie vermeldt niet “Mariënberg schortte de samenwerking van het kerkverband op omdat ze haar gelijk niet kreeg, zonder dat de leer van de kerk in geding is”. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken.
Het opschorten van de samenwerking en tegelijkertijd in appèl gaan is geheel in overeenstemming met de kerkorde (art. 31 en 48 KO) en de eerdere uitspraak van de GS Rotterdam Delfshaven.
Het naleven van de kerkorde is het nakomen van het gegeven woord om zich aan de kerkorde te houden. ‘laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze’ (Matth. 5:37). Dat is niet breken met, maar blijven in het kerkverband.
Het zich houden aan een eens gegeven woord is geheel volgens de leer van de kerk.
Zie ook vraag en antwoord 8 en 9 van “In kort bestek”.

 

 1. Appèl

Onjuiste voorlichting
Mariënberg kon in appèl gaan bij een volgende synode.

 

Weerlegging
De eerste appèl instantie na de classis NO is de Classis ZW. De tweede appèl instantie is de GS. Beide appèl instanties hebben de bezwaren van Mariënberg (De Ark) afgewezen. Daarmee is de kerkelijke weg definitief ten einde toe bewandeld.
Een verdere appèl procedure is niet mogelijk bij een volgende synode.
Net zoals in 2003. Toen hebben trouwe kerkleden zich vrijgemaakt van een ontrouw geworden kerkverband, na het afwijzen van de appèl geschriften door de twee aangewezen appèl instanties: de Generale Synode van Leusden (1999) en Zuidhorn (2003).

 

 1. Futiliteiten

Onjuiste voorlichting
DGK Mariënberg (De Ark) zonderde zich af om futiliteiten.
Daarin dwaalde en dwaalt ze ernstig.

 

Weerlegging
Futiliteiten zijn nietigheden, kleinigheden.
DGK Mariënberg (De Ark) kwam alleen te staan doordat de Classis Noord Oost en later ook de appèl instanties het woord opschorten uitlegden als “verbreken”. In het normale spraakgebruik is de betekenis van het woord “opschorten” echter “uitstellen, op een later tijdstip stellen”, zie “In kort bestek” hoofdstuk 5.
DGK Mariënberg (de Ark) heeft aangetoond in zijn oproep tot reformatie dat het kerkelijke fundament van de KO weg is. Dat was ook het geval in 1944, toen de Synodalen de KO gingen misbruiken.

 

 1. Leugencampagne

Onjuiste voorlichting
DGK Mariënberg (De Ark) is de weg gegaan van een leugencampagne om mensen van de kerk af te trekken.

 

Weerlegging
In de notitie “Keer terug naar het vaste fundament van de ware Kerk!; Een oproep van De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o.” geeft de kerkenraad van De Ark de gronden voor de voortzetting van de kerk te Mariënberg, en tevens de gronden voor reformatie voor alle leden van het ontrouw geworden DGK-kerkverband.
Zie hoofdstuk 6.1., pagina 8:

 • Onzuivere bediening van de sacramenten;
 • Onzuivere bediening van de kerkelijke tucht;
 • Kerkelijke/Classicale hiërarchie, bijvoorbeeld per classicaal besluit een kerk voor onwettig verklaren en een scheurkerk erkennen als ware kerk, hetgeen is gehandhaafd door de beide appèl instanties.

DGK Mariënberg (de Ark) heeft minimaal gereageerd op publicaties van DGK (hersteld) die onwaarheden bevatten en zijn weerlegd door DGK Mariënberg (de Ark). Dat is het rechtzetten van onwaarheid en geen leugencampagne.

 

 1. Plicht tot vrijmaking

Onjuiste voorlichting
Op basis van eenzijdige informatie mag je een rechtsinstantie niet veroordelen.
Gaan we die weg niet bij bezwaar, dan plegen we revolutie.

 

Weerlegging
De Publicatie van 16 december 2017 is door de Generale Synode zelf gegeven.
De Publicatie is door de bevoegde rechtsinstantie gegeven en moet daarom serieus genomen worden door het DGK kerkvolk.
Het DGK kerkvolk heeft geen andere officiële informatie van de Generale Synode ontvangen.
De Publicatie bevat onbewezen beschuldigingen en onjuiste informatie en is daardoor zonde tegen het zesde, achtste en negende gebod.
De Synode, de tweede en laatste appѐl instantie, heeft de Publicatie – ondanks de gedane verzoeken – niet herroepen en volhardde daardoor in zijn zonden.
Kerkenraden verdedigden de verspreiding en de inhoud van de Publicatie.
Dan is er voor de gelovigen die de Heere trouw willen blijven maar één aangewezen weg: vrijmaking van een kerkverband dat aantoonbaar de weg van volharding in zonde is gegaan, net zoals in 2003/2004.

image_pdfimage_print