In kort bestek – over de voortzetting van de kerk te Mariënberg

In onderstaande notitie wordt ingegaan op de voortzetting van De Gereformeerde Kerk van Mariënberg e.o. Graag wijzen wij u ook op een Verantwoording waarmee de kerkenraad van DGK Mariënberg e.o. openheid van zaken geeft met betrekking tot haar situatie en besluiten van de Generale Synode Lansingerland.

 


 

Door: C.A. Teunis

 

De Gereformeerde Kerk van Mariënberg e.o. voortgezet in 2017
Een beschrijving in kort bestek met daaraan toegevoegd enkele gestelde vragen en antwoorden.

 

Inleiding
Na een periode van veel moeiten tussen de classis en de kerkenraad met de gemeente verzond de classis op 18 juli 2017 een brief aan alle belijdende leden van de gemeente.

De Classis Noord Oost van DGK besluit op 31 augustus 2017 dat DGK Mariënberg niet meer tot het kerkverband behoort en erkent de groep die de plaatselijke predikant zich verzamelt tot een noodgemeente binnen het kerkverband.
De Classis Zuid West, de eerste appèl instantie, voldoet niet aan de verzoeken van de kerkenraad in de bezwaarschriften.
De Generale Synode, de tweede appèl instantie, behandelde op 16 december 2017 alle acht bezwaarschriften van DGK Mariënberg. Zeven bezwaren werden afgewezen en voor één bezwaar werd de kerkenraad verwezen naar de Classis Noord Oost. Door het besluit van de Generale Synode  is het definitief dat DGK Mariënberg niet meer tot het kerkverband behoort.
De Generale Synode geeft op 16 december 2017 een Publicatie. Deze Publicatie is door de  plaatselijke kerkenraden verspreid onder alle gemeenteleden, en geplaatst in De Bazuin.
De kerkenraad heeft het vergaderen van Gods kinderen voortgezet en bleef getrouwe Woordverkondiging voortzetten.
De Heere is genadig, Hij geeft voortzetting van De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o.

 

Beginnend met de brief van 18 juli onderstaand in kort bestek een beschrijving i.v.m. de voorzetting van de kerk van Christus te Mariënberg.

Deze beschrijving heeft de volgende inhoud:

 1. 18 juli 2017: De Classis Noord-Oost verspreidt een brief aan alle belijdende leden.
 2. 31 augustus 2017: De kerkenraad vraagt de Classis de brief van 18 juli terug te nemen.
 3. Opschorten en in appèl gaan toont de wil tot samenwerking.
 4. Persbericht van de Classis Noord Oost n.a.v. de zitting op 31 augustus 2017.
 5. Credentie, Samenwerking en Opschorten.
 6. Beoordeling van het Persbericht van de Classis Noord Oost.
 7. Het besluit van de Classis Zuid West, de eerste appèl instantie.
 8. Het besluit van de Generale Synode, de tweede appèl instantie, op 16 december 2017.
 9. De Publicatie van de Generale Synode op 16 december 2017.
 10. Het onrecht.
 11. Ons geloof.
 12. Onrecht begaan.
 13. Verzoening en herstel.
 14. Oproep: Keer terug naar het vaste fundament van de ware kerk!
 15. Vragen die gesteld zijn met daarbij antwoorden.

 

1. 18 Juli 2017: De Classis Noord-Oost verspreidt een brief aan alle belijdende leden

 1. De classis Noord Oost verzond deze brief zonder toestemming van de kerkenraad.
 2. Deze brief van 18 juli beschuldigt de kerkenraad van het blijven spreken van onwaarheid.
 3. Dat houdt in dat de kerkenraad openlijk wordt neergezet als leugenaar.
 4. De classis geeft informatie over vertrouwelijke comitézaken van kerkenraad en classis.
 5. Deze manier van handelen beschadigt in ernstige mate de zelfstandigheid van de kerk te Mariënberg.

 

2. 31 augustus 2017: De kerkenraad vraagt de Classis de brief van 18 juli terug te nemen 

 1. Terugnemen van de brief door de Classis is noodzaak.
 2. De kerkenraad weerlegt schriftelijk in 37 punten de classis-brief van 18 juli.
 3. De kerkenraad vraagt, naar artikel 48 K.O., om rechtzetting van de beschuldigingen.
 4. Handhaving van beschuldigingen blokkeert samenwerking als
  1. beschuldigingen van het onwaarheid spreken gehandhaafd blijven;
  2. het verzoek tot terugnemen van de aangetoonde onjuistheid van de beschuldigingen afgewezen wordt.
 5. De classis heeft tijdens de bespreking van de brief van de kerkenraad de broeders van de kerkenraad het woord onthouden.
 6. De classis heeft zichzelf en de deputaten wel het woord gegeven.
 7. Dit gedrag van de classis is classicale hiërarchie.
 8. De classis heeft besloten om zijn brief van 18 juli 2017 niet terug te nemen en uit te spreken dat alles waarheid is.
 9. De afgevaardigden van de kerkenraad hebben de classis nogmaals opgeroepen de brief van 18 juli terug te nemen, dat is nodig om de blokkade weg te nemen en is noodzakelijk voor samenwerking in goede verstandhouding.

 

3. Opschorten en in appèl gaan toont de wil tot samenwerking
Na de weigering tot terugname van de brief van 18 juli hebben de afgevaardigden van de kerkenraad, tijdens de classisvergadering van 31 augustus,  het volgende aangegeven:

 1. De moeiten van de kerkenraad staan duidelijk in de brief met 37 punten.
 2. De kerkenraad gaat in appèl tegen handhaving van de brief van 18 juli bij de classis Zuid West.
 3. De kerkenraad schort in verband met het appèlschrift de samenwerking op binnen de Classis Noord Oost, omdat de samenwerking wordt geblokkeerd door de brief van 18 juli 2017.
 4. De kerkenraad heeft hierdoor mede aangegeven binnen het kerkverband te willen blijven.
 5. De weg van appèl is geheel volgens artikel 31 K.O. Daaruit blijkt dat de samenwerking in het kerkverband wordt gevolgd in overeenstemming met de kerkorde.

 

4. Persbericht van de Classis Noord Oost n.a.v. de zitting op 31 augustus 2017
Persbericht, 10 september 2017:
“In de gemeente van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) te Mariënberg doen zich al een aantal jaren moeiten voor, die zijn doorwerking hebben gekregen in de onderlinge verhoudingen. De classis N/O heeft alles in het werk gesteld de problematiek op te lossen. Sinds het begin van dit jaar is getracht met een intensieve integrale aanpak een hernieuwde vrede en eensgezindheid te bereiken tussen kerkenraad en predikant ds. M. Dijkstra, kerkenraad en gemeente. Dat is mislukt.
Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat de kerkenraad van Mariënberg met uitzondering van zijn predikant ds. M. Dijkstra de samenwerking binnen de classis N/O heeft opgeschort, en zich zo metterdaad buiten het kerkverband heeft geplaatst. De classis N/O heeft besloten om in deze noodsituatie de groep gemeenteleden met ds. M. Dijkstra te erkennen als wettige wijkgemeente te Mariënberg en deze naar art. 39 KO te plaatsen onder de zorg van een naburige kerkenraad.
Ondertussen worden er pogingen ondernomen om de kerkenraad tot andere gedachten te brengen zodat alsnog de door velen hernieuwde eenheid en vrede in Mariënberg tot stand kan worden gebracht.

Classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (hersteld)
Preses h.t. A. Weening
Scriba h.t. J. Bouwhuis”

 

5. Credentie, Samenwerking en Opschorten
Credentie          = Vertrouwen.
Samenwerking = Gemeenschappelijk werken aan dezelfde zaak.
Opschorten       = Uitstellen; op een later tijdstip stellen betreft een tijdgebonden periode.

 

5.1. Credentie en Samenwerking: twee woorden met een verschillende betekenis
1.) Credentie betekent vertrouwen.
Credentie opschorten is onmogelijk, het is in werkelijkheid het verbreken van vertrouwen  en maakt daarom een verantwoorde samenwerking onmogelijk.

2.) Samenwerking is gemeenschappelijk werken aan dezelfde zaak.
Samenwerking opschorten is

 • het handhaven van de wil tot samenwerking, en
 • het uitstellen van de samenwerking totdat de blokkade is opgeruimd, zodat daarna de samenwerking kan worden voortgezet op de oude voet.

5.2. Artikel 31 van de Kerkenorde: beroep op een meerdere vergadering
Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, kan hij zich beroepen op de meerdere vergadering.
De uitspraak die bij meerderheid van stemmen gedaan is, zal bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkenorde.

5.3. Handhaving van art. 31 KO is de basis voor samenwerking in onderling vertrouwen
Het is in strijd met de waarheid om uit te spreken dat het beroep doen op de bevoegde rechterlijke instantie, om de blokkade uit de weg geruimd te krijgen, te kwalificeren is als een zich plaatsen buiten de kring van de samenwerkende partners.
Een beroep op de aangewezen rechterlijke instantie is juist een bewijs van de wil om de samenwerking zuiver te blijven voortzetten.

5.4. Vertrouwen en nakoming van art. 31 KO zijn hecht verbonden
Opvallend is de directe koppeling tussen het geven van vertrouwen en de handhaving van art. 31 KO: de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan zullen als bindend worden  aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd zijn met het Woord van God of met de kerkorde.

5.5. Samenwerking in vertrouwen rust op Gods Woord
Samenwerking in vertrouwen luistert nauw, het is gebaseerd op trouw aan Gods Woord.

 

6. Beoordeling van het Persbericht van de Classis Noord Oost
Besluiten van de classis Noord-Oost op 31 augustus 2017:

 1. DGK Mariënberg behoort niet meer tot het kerkverband,
 2. De gemeenteleden die ds. Dijkstra volgen werden erkend als een wettige wijkgemeente van een naburige gemeente.

Conclusie:
De classis bedreef classicale hiërarchie en scheurmakerij.
De classis sloeg een breuk.

 

7. Het besluit van de Classis Zuid West, de eerste appèl instantie

 1. De kerkenraad heeft 6 bezwaarschriften ingediend bij de Classis Zuid West:
  1. Een stille censuur in DGK Mariënberg.
  2. Het verbod om het Heilig Avondmaal te vieren.
  3. Het Plan van Aanpak voor DGK Mariënberg.
  4. De buitengewone kerkvisitatie in DGK Mariënberg.
  5. De uitvoering van de buitengewone kerkvisitatie.
  6. Handhaving van de open brief, verstuurd door de classis, aan alle belijdende leden van DGK Mariënberg.
 2. Vier bezwaarschriften, nr. 1, 2, 3, 4, werden onontvankelijk verklaard omdat de kerkenraad met deputaten samenwerkt d.m.v. een Plan van Aanpak.
 3. Twee bezwaarschriften, nr. 5 en 6, werden niet behandeld omdat een vervroegde Generale Synode bijeenkomt.
 4. De kerkenraad is het recht op appèl ontnomen vanwege het niet ontvankelijk verklaren of het niet behandelen van de bezwaarschriften.
 5. Het ontnemen van het recht op appèl is in strijd met artikel 31 van de kerkenorde.

 

8. Het besluit van de Generale Synode, de tweede appèl instantie, op 16 december 2017 

 1. De kerkenraad heeft 8 bezwaarschriften ingediend bij de Generale Synode. De 6 bij de Classis Zuid West ingediende bezwaarschriften en 2 daarbij gevoegde bezwaarschriften:
  7. Het niet ontvankelijk verklaren van de bezwaarschriften nr. 1, 2, 3, 4 door de Classis Zuid West
  8. Het niet behandelen van de bezwaarschriften 5 en 6, alsmede een appèl tegen de besluiten van de beide classes om het handelen van de kerkenraad te beoordelen als “zich zo metterdaad buiten het kerkverband plaatsen”.
 2. De Generale Synode heeft de bezwaarschriften behandeld en daar besluiten over genomen. De bezwaren tegen de Classis Noord Oost, nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, zijn door de synode afgewezen (afwijzen = een beschikking geven waarbij een verzoek wordt geweigerd).
  Voor één bezwaar, nr. 5, is de kerkenraad verwezen naar de Classis Noord Oost.
 3. De bezwaarschriften zijn op de juiste kerkrechtelijke manier ingediend.
 4. Het afwijzen van 7 bezwaarschriften en het doorverwijzen van één bezwaarschrift naar de Classis Noord Oost is in strijd met artikel 31 KO.
 5. Het afwijzen van 7 bezwaarschriften en het doorverwijzen van één bezwaarschrift naar de Classis Noord Oost is een voortzetting van de hiërarchie.
 6. Na een tweede appèl instantie is de kerkelijke weg definitief afgesloten.

 

9. De Publicatie van de Generale Synode van 16 december 2017

 1. De Generale Synode geeft aan het kerkvolk van DGK voorlichting d.m.v. een Publicatie, gedateerd 16 december 2017.
 2. Deze Publicatie werd in alle gemeenten door kerkenraden verspreid en geplaatst in het landelijk kerkblad De Bazuin.
 3. Deze Publicatie bevat 11 onbewezen beschuldigingen.

 

10. Het onrecht
De publicatie van de GS bevat zonder enig bewijs beschuldigingen:

 1. De kerkenraad diende bepaalde fouten in opzicht en tucht te herstellen.
 2. Alle pogingen van de classis liepen stuk op de weigering van de kerkenraad.
 3. De kerkenraad beschuldigde de classis van hiërarchie.
 4. De kerkenraad beriep zich voortdurend op het kerkecht.
 5. Een geest van independentisme heeft zich meester gemaakt van de kerkenraad.
  (Independentisme is een verkeerde vorm van onafhankelijkheid of zelfstandigheid).
 6. Het independentisme ging samen met een vorm van heerschappij van de kerkenraad.
  (Consistoriocratie).
 7. De kerkenraad heeft de gemeente op een sektarisch spoor geleid.
  (Sektarisch, is ketters, dat is afwijkend van de rechtzinnige leer).
 8. De kerkenraad zijn dwalende broeders.
  (Dwalen is afwijken van Gods Woord en het belijden van de kerk).
 9. De heerschappij van de kerkenraad heeft geleid tot schorsing en afzetting van de eigen predikant.
 10. De schorsing en afzetting van de eigen predikant is eigenmachtig en onterecht.
 11. De schorsing en afzetting van de eigen predikant staat buiten alle regelingen die in de kerkorde zijn opgetekend.

De beschuldigingen m.b.t. de schorsing en afzetting van de eigen predikant stemmen niet overeen met besluit en uitspraak in acta art. 431 van de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven, gehouden in  1964-1965.
De kerkenraad van Mariënberg was gerechtigd zijn “eigen verantwoordelijkheid” na te komen tegenover de grote Herder van de schapen om zonder hulp van een genabuurde kerk over te gaan tot schorsing en afzetting van de eigen predikant, omdat de kerkenraad ten tijde van de schorsing geen genabuurde kerkenraad had, zodat de kerkenraad in een positie gedrongen werd waarin art. 79 K.O. niet voorziet; hoewel deze schorsing niet overeenkomstig was met de letter van art. 79 KO. Het doel van de KO gaat voorop: bescherming van de kudde.

 

11. Ons geloof
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf (Lucas 10:27).

 • 1e gebod: Wij mogen naast God niets of niemand hebben om op te vertrouwen (HC 34-antw. 95).
 • 2e gebod: Wij mogen God alleen vereren zoals Hij in Zijn Woord bevolen heeft (HC 35-antw. 96).
 • 6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven (HC 40-antw. 105).
 • 8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen (HC 42-antw. 111).
 • 9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de eer en goede naam van de naaste te bevorderen (HC 43-antw. 112).

 

12. Onrecht begaan
Door het verspreiden van de GS-Publicatie door de Generale Synode en alle kerkenraden is  onrecht begaan tegen:

 • De Heere
 • De betrokken broeders en zusters bij deze verspreiding:
  -alle leden van alle gemeenten
  -alle kerkenraadsleden en broeders en zusters te Mariënberg;
  -de betreffende predikant.

De schorsing en afzetting van de eigen predikant werden gedaan nadat de Classis Noord Oost verklaard had dat DGK Mariënberg niet meer tot ons kerkverband behoort. Het is onjuist om ten aanzien van deze schorsing en afzetting onbewezen beschuldigingen te publiceren t.o.v.  een kerkenraad die ten gevolge van de uitspraak van de Classis niet meer tot het kerkverband behoort. Dat is schadelijk voor de eer en goede naam van de kerkenraad, voor de eer en goede  naam van de predikant en is belastend voor de Heere en overige betrokkenen.

 

13. Verzoening en herstel
Ten onrechte gesproken of geschreven woorden behoren te worden hersteld door het belijden van schuld en het vragen om vergeving aan de Heere en betrokkenen (Psalm 32:1-5).
Na schuldbelijdenis en het vragen om vergeving zal de Heere vergeving schenken en zullen Zijn trouwe kinderen dat ook doen. Dan kunnen de broeders en zusters weer samen eensgezind verder met het dienen van de Heere in trouw aan zijn Woord.

 

14. Oproep: Keer teug naar het vaste fundament van de ware kerk!

 1. We moeten onderhouden alles wat Christus ons bevolen heeft (Mattheüs 28:19).
 2. De ware kerk wordt sinds de zondeval vervolgd, uitgerangeerd, opgejaagd, geplunderd en gedood.
 3. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Daarmee wapent God ons in Zijn Woord tegen alle aanvallen van de satan. Met Zijn Woord kunnen we weerstand bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, kunnen we stand houden (Efeziërs 6:10-20).
 4. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen (1 Timotheüs 4:10).
 5. Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaringen 19:9).
  Het gaat door moeite, leed en strijd. Maar we zijn geroepen tot de bruiloft, het feest van de eeuwige gemeenschap tussen Christus en Zijn ware Kerk.
  Christus doet de voorbereidingen voor die bruiloft. Zijn Bruid moet zich ook gereed maken.
 6. We moeten bouwen en bewaren op wat ons is toevertrouwd.
  (1 Timotheüs 6:20 en 2 Timotheüs 1:14).

 

15. Vragen die gesteld zijn met daarbij antwoorden

 1. Waarom mag een classis of synode niet blijvend onwaarheid spreken van een kerkenraad?
  Gods geboden en ons belijden:
 • 6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven (HC 40/105).
 • 8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen (HC 42/111).
 • 9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de eer en goede naam van de naaste te bevorderen (HC 43/112).

 

 1. Wat blijkt uit het opschorten van samenwerking èn het tegelijkertijd in appèl gaan?
  De wil tot voortzetting van de samenwerking.

 

 1. Gebruikte de Classis, in het Persbericht, het woord ‘opschorten’ juist of onjuist?
  Opschorten = uitstellen ≠ verbreken
  De samenwerking opschorten betekent het uitstellen van de samenwerking tot het conflict is behandeld door de bevoegde kerkelijke vergadering.
  Opschorten toont de wil om de samenwerking te handhaven op de afgesproken manier en het betekent beslist niet het verbreken van de samenwerking.

 

 1. Wanneer kan opschorten van samenwerking geoorloofd zijn?
  Opschorten van samenwerking is geoorloofd als er binnen de samenwerkende kerken overtreding is van Gods Woord en deze overtreding wordt voorgelegd aan de bevoegde kerkelijke vergadering om het appèl te behandelen teneinde de samenwerking weer zuiver te krijgen.

 

 1. Wanneer kreeg de kerk van Christus te Mariënberg definitief de roeping om zonder zusterkerken en zelfstandig verder te gaan?
  Op 16 december 2017.
  De Generale Synode heeft 7 bezwaren afgewezen en voor één bezwaar de kerkenraad verwezen naar de Classis Noord Oost.
  Na de uitspraak van de tweede appèl instantie zijn de besluiten van de kerkelijke vergaderingen definitief en is bezwaar maken niet meer mogelijk.

 

 1. Welke onbewezen beschuldigingen van de Generale Synode zijn het meest opvallend?
  Zeer opvallende beschuldigingen zijn:
 • opstandig (independentistisch),
 • afwijkend in de leer (sektarisch),
 • afwijkend van Gods Woord en de belijdenis (dwalend),
 • heerschappij-voerend (consistoriocratie),
 • eigenmachtige en onterechte schorsing en de afzetting van de eigen predikant.

 

 1. Wat is de zonde van de Generale Synode in zijn Publicatie van 16 december 2017?
  Overtreden van het grote gebod van de Heere: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf (Lucas 10:27). Tot uiting komend in het overtreden van Gods geboden: 1e, 2e, 6e, 8e, 9e gebod.
  Kortom: liefdeloos handelen jegens God en broeders en zusters.

 

 1. Is er bij de breuk een leergeschil?
  Ja.

Gods geboden zijn overtreden:
Toestaan van het eigenmachtig overtreden van Gods geboden: 6e, 8e en 9e gebod.
Het overtreden van Gods geboden is eigenwillige godsdienst en gaat in tegen het 2e gebod:
Wij mogen God alleen vereren zoals Hij in Zijn Woord bevolen heeft (HC 35/96).
Eigenwillige godsdienst is vertrouwen op eigen inzicht en dus ook overtreden van het 1e gebod: Wij mogen naast God niets of niemand hebben om op te vertrouwen (HC 34/94,95).
Het is liefdeloos handelen jegens God en de naasten (Matth. 22:37-40), dat blijkt uit:
1. De Brief van de Classis Noord Oost van 18 juli 2017.
2. Het Persbericht van de Classis Noord Oost van 10 september 2017.
3. De Publicatie van de Generale Synode van 16 december 2017.

 

Gods Woord is overtreden:
De Heere Jezus leert ons: Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden (Mattheüs 7:1,2).

 

Waarschuwing:
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn (Mattheüs 7:15).
Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken?
(Mattheüs 7:16).
Niet een ieder die tegen Mij zegt Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is (Mattheüs 7:21).
Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen (Johannes 16:2)

 

Conclusie: niet de persoon oordelen, wèl de zaak oordelen.

 

 1. Was de regering van de kerk in geding?
  Ja.

Classicale hiërarchie is het heerschappij voeren door de classis over de kerkenraad.
Dat is aantasting van de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente.
Deze heerschappij werd in stand gehouden door de appèl instanties: de Classis Zuid West en de Generale Synode.
Hiërarchie is in strijd met Gods Woord.
De kerk heeft één Koning: de Heere Jezus Christus (Lucas 1:33).
Heerszuchtige oudsten werpen getrouwe leden van de gemeente uit de gemeente.
“Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente.
Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. (3 Johannes vers 9-11).”

 

 1. Wat is de weg van verzoening en herstel?
  De weg van verzoening en herstel is het belijden van schuld en het vragen om vergeving aan de Heere en betrokkenen (Psalm 32:1-5). Daarna zullen de Heere en zijn trouwe kinderen vergeving schenken en zijn de verhoudingen weer recht.

 

 1. Wat is de oorzaak van de voortzetting van DGK Mariënberg zonder zusterkerken?
  De genade van Heere is de oorzaak van de voortzetting van de kerk te Mariënberg.
  Dat de kerk te Mariënberg geen zusterkerken meer heeft is het gevolg van het besluit van de Classis Noord Oost dat de kerk te Mariënberg niet meer tot haar kerkverband behoort.
  Dat besluit is gehandhaafd door de beide appèl instanties: de Classis Zuid West en de Generale Synode.

 

Bronnen:

 1. Verantwoording I van DGK Mariënberg d.d. 23 oktober 2017 (www.dgkmarienberg.nl).
 2. Credentie, Samenwerking en Opschorten (www.semper-reformanda.nl).
 3. De Publicatie van de Generale Synode van 16 december 2017 (De Bazuin van 27 december 2017, pagina 358-359, 11e jaargang nummer 25).
 4. Notitie ten aanzien van de Publicatie van de Generale Synode – Verantwoording II, d.d. 9 januari 2018 (www.dgkmarienberg.nl).
 5. Acta van de Generale Synode Rotterdam-Delfshaven 1964-1965, art. 431.
 6. Keer terug naar het vaste fundament van de ware kerk!
  Oproep van de Gereformeerde kerk te Mariënberg, d.d. 15 januari 2018
  (www.dgkmarienberg.nl).

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print