Kerkgang is een roeping

Door: J.M. Teunis

 

We horen wel eens iemand zeggen of schrijven: ‘Ik heb de plus- en minpunten van twee kerkgenootschappen tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan een kerkkeuze gemaakt’.

Door velen wordt dan positief gereageerd in de trant van: ‘Wat een weldoordachte keuze en wat een geestelijk diepgaand onderzoek’.

Maar is het wel juist om zo de kerkkeuze te bepalen? Is kerkgang een keuze, of is het een roeping?

De Schrift en belijdenissen zijn daarin heel duidelijk, kerkgang is een roeping.

In dit artikel behandelen we de roepstem die klinkt en waarom wij die moeten volgen.

 

Waar klinkt de roepstem van de Heilige Geest
De roepstem klinkt daar waar de zuivere prediking, de zuivere bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht wordt geoefend. Deze kenmerken heeft Christus ons gegeven en worden genoemd door de belijdenisformulieren. Ze zijn genomen uit Gods Woord, ze worden geëist door de Schrift. Niet de mensen maken uit hoe de ware kerk is, maar het wordt door Christus bepaald. Daarom heeft iedere gelovige de plicht gevolg te geven aan de roeping en zich te voegen bij de ware kerk en zich met haar te verenigen (NGB artikel 28).

We moeten onderzoek doen om erachter te komen welke kerk dat is. Dit doen we niet op basis van zelf opgestelde punten, maar naar het zuivere Woord van God (NGB artikel 29).

 

Roeping blijven volgen
Als je lid bent van de kerk dan is het je roeping om een actief en levend lidmaat te zijn en te blijven. Maar wat te doen als de kenmerken ontbreken of beginnen te ontbreken in een kerkgenootschap?

In de kerk moeten we goed letten op het onderscheid tussen onzuiverheid en deformatie. Ds. J.G. Feenstra legt dit duidelijk uit in zijn boek “Onze Geloofsbelijdenis” bij de behandeling van artikel 29. Hij legt het uit aan de hand van een plant. Een plant kan onzuiverheid hebben, wanneer een rups aan de bladeren heeft gegeten en sommige bladeren moeten worden afgesneden. Wanneer deze echter verbasterd is (deformatie) dan is de wortel ziek, terwijl er nog wel goede bladeren kunnen zijn.

Wanneer een kerk gedeformeerd is hebben de gelovigen de roeping tot reformatie over te gaan. Wie door zuivering een gedeformeerde kerk wil redden, doet een onbegonnen werk.

 

Roeping volgen is geen scheurmakerij
Er wordt wel gezegd dat je niet mag breken met een kerk, want dat is scheurmakerij. Maar in het geval van deformatie in de kerk zal je stappen moeten ondernemen.

Allereerst zal je moeten waarschuwen en alle kerkorderlijke stappen moeten doorlopen. Als dat afgewezen wordt dan is reformatie de enige, verplichte weg. Het is geen stap die gemaakt wordt uit onvrede, maar een stap die gemaakt moet worden vanuit de roepstem, ook al doet het veel verdriet.

Men maakt zich niet vrij van de gereformeerde kerk maar vrij van binding aan leeruitspraken en onkerkelijk handelen, dat mag je doen op basis van artikel 31 DKO. Dan is het geen scheurmakerij maar een zich voegen bij en gevolg geven aan de roepstem van de Heilige Geest.

Dan is de kerk in verval schuldig aan scheurmakerij want zij gehoorzaamt niet aan de roeping die de kerk heeft.

 

Strijden voor je roeping
De kerk waar God zijn gemeente samenroept en die ware kerk wil zijn, moet elke dag strijden om ware kerk te blijven. Dat moet blijken in woord en wandel, in het leven naar de Schrift en belijdenissen. Zo is de kerk het licht op de kandelaar en het zout der aarde. Hij die te midden van de gouden kandelaren wandelt, sprak tot de leden van de kerk “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel  mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan” (Open. 3: 12). Maar pas op, als ze daarvan afwijkt dan zal ze ondanks alle mooie woorden door Jezus als lauw worden beoordeeld en uitgespuwd worden.

 

Roepstem van de Heilige Geest
Een kerkkeuze gemaakt op basis van zelf opgestelde plus- en minpunten is gebaseerd op willekeurige zelf opgestelde punten en is uiteindelijk een menselijk keuze. Het gaat dan van de mens uit, met zijn zonden.

De ware kerkkeuze op basis van Schrift en belijdenissen kan geen eigen keus zijn. De juiste volgorde is niet vanuit de mens, maar vanuit God. We worden geroepen door de roepstem van de Heilige Geest die werkt in onze harten. Daarbij worden de mensen door God uitgekozen en geroepen om zich te voegen bij de ware kerk en hierdoor kunnen zij de juiste kerkkeuze maken.

Genade komt van God uit, van boven naar beneden, een verticale verhouding.

Het is geen wikken en wegen van plus- en minpunten, maar een roeping in het hart die we niet kunnen negeren, zo moet een ieder zijn roeping volgen, ook al zal het veel moeite kosten en zien we veel praktische problemen. Maar wij mogen zeker weten, de Here zal er in voorzien en zal de getrouwen bewaren en troosten met zijn woorden van Waarheid.

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matteüs 11: 28)

 

image_pdfimage_print