Huwelijk en kerk

Een Schriftoverdenking naar aanleiding van Mal. 2: 10-16.[1]


Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de HEERE, de God van Israël zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat.
– Mal. 2: 15b-16a

 

Het is in Maleachi’s dagen met de huwelijksmoraal onder Israël niet best gesteld. Heel het huwelijksleven is puur een zaak van vlees en bloed geworden. Men trouwt maar met wie men wil en men gaat weer scheiden, wanneer men maar wil.

Dit verval in het huwelijk is een gevolg van het verval in de Kerk. Want dàt komt eerst in de profetie van Maleachi: het bederf in de Kerk. De offerdienst is door en door corrupt (Mal. 1 : 8 en 14). Het onderricht in de Wet (de Woordbediening!) is onbetrouwbaar (Mal. 2 : 8). En ook met de bediening van de kerkelijke tucht is het helemaal mis. Men ziet daarbij de mensen naar de ogen (Mal. 2 : 9 slot). Welnu, omdat men in de Kerk speelt met de offerdienst en met de Woorddienst en met de tucht, daarom ontbreekt in het hele leven de levensstijl, die naar het Evangelie is. Daarom gaat het nu ook mis in het leven van huwelijk en gezin.

Afval in de Kerk is tot grote schade ook van huwelijk en gezin. We leven in een tijd waarin afgoderij bedreven wordt met de seksualiteit. Alle normbesef ontbreekt. Schaamte-gevoel is er niet meer. De openbare zedeloosheid neemt steeds brutaler vormen aan.

Maar de oorzaak van dit alles is het verval in de kerk. Geen zuivere prediking van het evangelie, geen gehoorzame tuchtoefening. Dan gaat het mis! Dan komt de ontwrichting van huwelijks- en gezinsleven. Ontwrichting? Dan laat men vandaag psychologen en sociologen aantreden. Die zullen de oorzaak wel even aanwijzen. Die zullen de remedie wel aangeven. Maar het brengt geen baat. Integendeel, het gaat van kwaad tot erger. En men huppelt achter de feiten aan. Men zet de bakens steeds verder uit: nog méér ruimte!

Wie speelt met de gehoorzaamheid in de Kerk, die speelt met zijn huwelijk en met dat van zijn kinderen.

Ongehoorzaamheid in de huwelijkskeuze. Ontrouw in het gesloten huwelijk. De HERE haat het. Hij weigert de offers van Juda. Hij luistert niet naar hun gekerm en geklaag.

We denken hier aan het woord van Petrus, dat geciteerd wordt in het huwelijksbevestigingsformulier: opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het verval in het huwelijk verhindert onze gebeden.

 

[1] Overgenomen uit: J. Francke (red.), De unieke troost. Bijbels dagboek (Enschede: Drukkerij Uitgeverij J. Boersma, 1971).