Gespreksdocument (9)

Door: J. Bos

 

In het voorgaande artikel hebben we laten zien hoe het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB een brugfunctie vervulde tussen DGK en de GKN.[1] Voor de deputaatschappen van beide kanten bevatte dit document de juiste ingrediënten om tot een akkoord te kunnen komen. Heel veel moeite zal dat niet hebben gekost. Als érgens een groep gelijkgestemden bij elkaar heeft gezeten, dan moet het wel tijdens de gesprekken tussen de afgevaardigden van DGK en de GKN over de katholiciteit zijn geweest.

Op wat we citeerden uit het verslag van de algemene bespreking tijdens de buitengewone Generale Synode van Lutten 2019 willen we wat nader ingaan. Voordat we enkele opmerkingen gaan maken bij de afzonderlijke onderdelen, nemen we dit gedeelte uit de acta[2] eerst nogmaals in z’n geheel over:

Verder wordt gevraagd of er bij de GKN nog sprake is van een pluriforme kerkvisie, zoals de acta van GS Groningen dat destijds verwoordde. Deputaten hebben in de gesprekken over de katholiciteit van de kerk de broeders van de GKN hierover concreet bevraagd en er over doorgesproken met een goede uitkomst. We hebben elkaar gevonden in artikel 27 t/m 29 NGB. Daaraan zijn we gebonden en daaraan moeten we elkaar houden. (pag. 14)

‘Verder wordt gevraagd of er bij de GKN nog sprake is van een pluriforme kerkvisie, zoals de acta van GS Groningen dat destijds verwoordde.’ Voor de volledigheid citeren we uit de acta van GS Groningen[3] de letterlijke tekst van het eerste deel van de betreffende Overweging: 2.d. Meerdere predikanten van de GKN hebben blijk gegeven van een pluriforme kerkvisie. (pag. 28)

Het wekt verbazing dat deputaten ACOBB bij deze vraag wegkwamen met hun antwoord: ‘Deputaten hebben in de gesprekken over de katholiciteit van de kerk de broeders van de GKN hierover concreet bevraagd en er over doorgesproken met een goede uitkomst.’ Nergens doen ze verslag van wàt er dan concreet gevraagd en doorgesproken is, en ook wat die ‘goede uitkomst’ betreft moesten de synode-afgevaardigden de deputaten kennelijk maar geloven op hun blauwe ogen. Onbegrijpelijk genoeg heeft men dit antwoord zonder meer geaccepteerd. Maar die pluriforme kerkvisie zal echt niet van de ene op de andere dag als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

We onderschatten beslist niet hoe moeilijk het zou zijn geweest om zich tegen dit ‘zware’ deputaatschap te verzetten, dat zo’n beetje geheel uit dominees bestaat, en dat op een nogal dwingende manier (die neerkomt op: ‘God wil het!’) en manipulatief te werk was gegaan.[4] Durf daar maar eens tegenin te gaan als ‘leek’. Of stonden ook de afgevaardigden zelf eigenlijk op voorhand al achter de recente ontwikkelingen, al dan niet mede beïnvloed door de ‘info-avonden’ die her en der in het land waren gehouden, tijdens welke de visie van het gespreksdocument werd uitgedragen?[5]

‘We hebben elkaar gevonden in artikel 27 t/m 29 NGB.’ Dit gebeurde echter pas nadat deze artikelen krachteloos waren gemaakt, zoals we hebben aangegeven.[1] Maar is het sowieso niet merkwaardig dat dit gezegd werd? Beide partijen aanvaardden de gehele belijdenis toch al? In werkelijkheid heeft men elkaar gevonden in een bepaalde visie op artikel 27 t/m 29, een visie die is verwoord in het gespreksdocument. Dit wijkt af van de rechte leer van die artikelen, maar van die visie geldt nu wel: ‘Daaraan zijn we gebonden en daaraan moeten we elkaar houden.’

De predikanten van de GKN die blijk hebben gegeven van een pluriforme kerkvisie kunnen gerust zijn, want ze kunnen hun gang blijven gaan. Alleen zullen ze misschien het tempo dienen aan te passen ter wille van trage DGK-leden.

 

[1] https://semper-reformanda.nl/gespreksdocument-8/
[2] https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl/files/2019-10-08%20_Pro_Acta_en_Acta_buitengew_GS_Lutten%202019.pdf
[3] https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl/files/acta_generale_synode_groningen_2014.pdf
[4] https://semper-reformanda.nl/deputatocratie/
[5] Info-avonden met als onderwerp ‘De kerk van Christus is katholiek’, in Mariënberg, Zwolle en Leusden, resp. 28 februari, 5 juni en 13 juni 2019

image_pdfimage_print