Gespreksdocument (8)

Door: J. Bos

 

Op 7 april 2018 heeft de GS Lansingerland ingestemd met de inhoud van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over de katholiciteit van de kerk:
Eveneens is er overeenstemming over de in het deputatenrapport verwoorde visie op de katholiciteit van de kerk. (Acta, pag. 12).

Het gespreksdocument diende als uitgangspunt bij de bespreking van het onderwerp ‘katholiciteit’, dat door de GKN op de agenda van de gesprekken tussen DGK en GKN was gezet. Uit het rapport van deputaten ACOBB over deze bespreking werd duidelijk dat men elkaar ‘gevonden’ heeft, en dat het gespreksdocument daarbij zeer belangrijk was:
Uitgangspunt bij deze bespreking was het document over de katholiciteit van de kerk zoals opgesteld door ons deputaatschap. Vanuit de inhoudelijk bespreking werd duidelijk dat zij van harte konden instemmen met ons document en dat wij elkaar vonden in de belijdenis over de kerk zoals wij die gemeenschappelijk belijden in de artikelen 27 tot en met 29 van de NGB.

Een en ander is uitgebreider aan de orde geweest in het eerste artikel van deze serie, waar we ook voor de noten met de vindplaatsen van de citaten naar verwijzen.[1]

De woorden ‘door de GKN’ hebben we extra nadruk gegeven. Want kennelijk vond de GKN het van belang hierover duidelijkheid te krijgen van DGK. Maar het merkwaardige is, dat DGK het onderwerp vervolgens naar zichzelf heeft toegetrokken, alsof het andersom was, alsof DGK duidelijkheid wilde van de GKN. Een van de gronden voor het voorstel van deputaten ACOBB om een vervroegde synode samen te roepen is nl.:
1. dat de bespreking met de deputaten Eenheid gereformeerde belijders van de GKN over de twee, door (bedoeld zal zijn: voor, jb) ons van groot belang zijnde zaken, te weten: de katholiciteit van de kerk en het functioneren van het kerkverband ons voldoende zicht heeft gegeven op de opvatting van de GKN hierover.[2]

Let wel: er wordt geschreven over ‘voor ons van groot belang zijnde zaken’ en ‘ons voldoende zicht heeft gegeven’.[3] De vraag die gesteld kan worden is, waarom de katholiciteit dan niet als ‘gesprekspunt’ in de instructie stond die de GS Groningen aan het deputaatschap ACOBB gaf, als dit voor DGK zo’n zeer belangrijke zaak is. Het kan echter wel duidelijk zijn hoe het ‘voor ons’ zo’n ‘van groot belang zijnde zaak’ is geworden, nl. doordat de GKN het ter tafel had gebracht. En deputaten ACOBB waren daar alvast op ingesprongen door het opstellen van het gespreksdocument, zonder dat dit tot hun instructie behoorde.[1] Verder kan, vanwege de summiere verslaglegging door deputaten, worden betwijfeld of men binnen DGK inderdaad voldoende zicht heeft gekregen op de opvatting van de GKN.
(Deze grond kan overigens ook zó worden gelezen dat de deputaten met ‘ons’ zichzelf bedoelen. In dat geval klopt het helemaal wat daar staat.)

Door middel van het gespreksdocument is er een brug geslagen tussen DGK en de GKN. Zoals we eerder opmerkten, kan het gespreksdocument wel als de theologische onderbouwing worden beschouwd van de zgn. ‘katholieke afslag’, het pad naar het denominationalisme.[4] Op die weg was de GKN al een heel eind verder gevorderd dan DGK. Het gespreksdocument is voor DGK de geschikte formule om aan te kunnen haken bij (de koers van) de GKN, waarna deze orthodoxe kerkelijke gemeenschappen[5] zich op termijn kunnen verenigen.

Ook hebben we eerder de volgende zinsnede geciteerd, die staat vermeld op de website van de GKN, als samenvatting van de gesprekken tussen de afgevaardigden van DGK en GKN:
“je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

De GKN-afgevaardigden schreven daarover vervolgens op hun website:
Met deze zinsnede konden alle aanwezigen hun instemming van harte betuigen.

We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat deze zinsnede in het verlengde ligt van het gespreksdocument; dat deze een relativistische strekking heeft, en dat DGK een interkerkelijk moeras worden ingestuurd.[6][7]

Met het gespreksdocument heeft men in de GKN gekregen wat men graag wilde, want het vormt van hun kant gezien de verbinding met hoe men al opereerde. Geen wonder dat ‘zij van harte konden instemmen met ons document’ en hun instemming van harte konden betuigen met de genoemde zinsnede.

Onlangs zijn de acta van de buitengewone Generale Synode van Lutten 2019 gepubliceerd.[8] Daarin staat in het verslag van de algemene bespreking het volgende met betrekking tot dit onderwerp:
Verder wordt gevraagd of er bij de GKN nog sprake is van een pluriforme kerkvisie, zoals de acta van GS Groningen dat destijds verwoordde. Deputaten hebben in de gesprekken over de katholiciteit van de kerk de broeders van de GKN hierover concreet bevraagd en er over doorgesproken met een goede uitkomst. We hebben elkaar gevonden in artikel 27 t/m 29 NGB. Daaraan zijn we gebonden en daaraan moeten we elkaar houden. (pag. 14)

Evenals in het deputatenrapport wordt in de acta gezegd dat men elkaar gevonden heeft in artikel 27 t/m 29 NGB. Ja, dat zal zo zijn, maar dat was dan wel pas nadat deze artikelen van hun kracht waren beroofd.

 

[1] https://semper-reformanda.nl/gespreksdocument-1/

[2] https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl/files/Deputatenrapport_ACOBB,_mei_2019.pdf

[3] We beperken het hier uiteraard tot een van de genoemde zaken: de katholiciteit.

[4] https://semper-reformanda.nl/groeiende-verandering-6-slot/

[5] https://semper-reformanda.nl/gespreksdocument-7/. (Het kan verhelderend werken om in plaats van ‘kerkelijke gemeenschap’ eens ‘denominatie’ te lezen.)

[6] https://semper-reformanda.nl/houvast-of-moeras/

[7] https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2019/05/29/gesprekken-gkn-dgk/

[8] https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl/files/2019-10-08%20_Pro_Acta_en_Acta_buitengew_GS_Lutten%202019.pdf

image_pdfimage_print