Deputatenbericht (2)

Door: J. Bos

 

Eind april 2021 is door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN een gezamenlijk bericht gepubliceerd, waarin de deputaten verslag doen van de voortgang van hun werkzaamheden.[1] Naar aanleiding daarvan zijn we begonnen met het schrijven van een serie artikelen waarin we aandacht willen besteden aan dat bericht. Daarbij betrekken we ook de eind mei 2021 verschenen Acta GS GKN Harderwijk 3 oktober 2020[2]. Het eerste artikel, dat twee weken geleden op deze website is geplaatst, bevat een aantal opmerkingen vooraf.[3] Vanaf dit tweede artikel willen we enkele passages uit het bericht bij langsgaan.

Onder het kopje ‘Inleiding’ is na de eerste alinea het volgende te lezen.

‘In een eerder document dat de deputaten van DGK en GKN gezamenlijk hebben vastgesteld staat:

‘Daarom is het goed, dat we hebben uitgesproken dankbaar te zijn. Dankbaar over wat de HERE doet en geeft. Het is een groot werk van God in deze tijd, dat we broeders en zusters van hetzelfde huis mogen kennen. Met alle pijn die we kunnen hebben en in alle verscheurdheid die er is, blijkt er een macht te zijn die samenbindt, heelt en bemoedigt. Dat is niet de macht van onze gesprekken en kerkelijke afspraken. Dat is de macht van Jezus Christus. Wat dat betreft moet de volgende vraag dan ook zijn: wat wil Hij nu, dat we vervolgens doen? Dan blijven we namelijk dichtbij Hem, in plaats van dichtbij instructies en spitsvondige redeneringen over herkennen en erkennen. We bouwen samen de zaak niet of wel. We mogen samen bouwen aan de zaak van Jezus Christus. Dat doen we niet naar onze orde. Dat doen we naar Zijn orde. Hij heeft in de Schrift toch duidelijk aanwijzingen gegeven, hoe Hij wil dat het in Zijn huis toegaat.’

We zeggen hier ook nu van harte amen op.’

Het was ons aanvankelijk niet bekend welk ‘eerder document’ bedoeld werd. Uit de hierboven genoemde acta van de synode van de GKN werd echter duidelijk wat de herkomst ervan is. Het blijkt een gedeelte te zijn van de rapportage van het deputaatschap EGB, namelijk Bijlage 1, met de titel ‘Vertrekpunt’ (p. 11-13). Later hopen we uitgebreider over deze bijlage te schrijven. In eerste instantie beperken we ons tot het bovengenoemde citaat en het deputatenbericht zelf. We noemen in dit artikel het volgende.

Het is opmerkelijk dat in dit citaat met betrekking tot het resultaat van de gesprekken zo stellig geschreven wordt over ‘wat de HERE doet en geeft’, ‘een groot werk van God in deze tijd’ en ‘de macht van Jezus Christus’. Ook verderop in het bericht wordt in die zin geschreven: ‘de Heere die onze wegen weer heeft samengebracht’, ‘deze vereniging als werk van de verhoogde Zaligmaker’.

In verband daarmee brengen we nog weer eens de Vrijmaking van 2003 in herinnering. Dat is niet zo vreemd als het wellicht lijkt. Aangezien we enkele fundamentele vragen willen stellen, moeten we bij het begin beginnen.

In het deputatenbericht wordt aangaande de ‘scheuringen en schorsingen’ gezegd: ‘De grond om uit elkaar te gaan en van elkaar weg te groeien lag niet in een verschillend omgaan met Schrift en belijdenis.’ Of dat klopt, valt nog te bezien, maar het gaat ons nu om iets anders. Voordat de scheuringen en schorsingen plaatsvonden was er immers ook al sprake van een ‘uit elkaar gaan en van elkaar weggroeien’, namelijk als gevolg van de Vrijmaking van 2003. Kernvraag daarbij was, en is nu nog, de vraag naar de rechtmatigheid van de Vrijmaking als het werk van de Here. Bij de beantwoording ervan is beslist een verschillend omgaan met Schrift en belijdenis in het geding.

De GS Emmen 2009-2010 van DGK heeft besloten om uit te spreken: ‘Dat zij gelooft dat overeenkomstig art. 28 NGB en Zondag 21 HC de Vrijmaking van 2003 het werk van de Here Christus was en dat het Schriftuurlijk en confessioneel bestaansrecht van De Gereformeerde Kerken vaststaat (…)’.[4] Die uitspraak is begin 2013 door DGK zélf gerelativeerd door het aanvaarden van een formulering van de GK Dalfsen (dolerend): ‘Wij hebben er geen moeite mee om in de vrijmaking van 2003 ook de hand van de Here te zien.’[5]

De gevolgen van deze relativering komen hoe langer hoe meer aan het licht. Inmiddels lijkt de vraag naar de rechtmatigheid helemaal niet meer gesteld te worden. Rond de gesprekstafel van de deputaatschappen ACOBB en EGB zat een gevarieerd gezelschap van mannen die de Vrijmaking van 2003 het werk van de Here hebben genoemd, die dat slechts ‘tot op zekere hoogte’ hebben gedaan, en die de Vrijmaking hebben afgewezen of genegeerd. Daar komt bij dat de oorspronkelijk door de GS Groningen 2013-2014 als fundamentele zaak betitelde bespreking van de ‘rechtmatigheid van de vrijmaking van 2003 als het werk van de Here’ na de GS Lansingerland 2017-2018 ineens uit de instructie van deputaten ACOBB bleek te zijn verdwenen, zonder dat duidelijk was waarom.[6]

De klemmende vraag blijft: ‘Was de Vrijmaking van 2003 het werk van de Here, of niet? Welke macht was toen werkzaam?’ De deputaten hebben voorheen getoond daarover niet eenstemmig te zijn, en men laat dat maar zo. Daarmee geeft men ‘als groep’ in feite te kennen: ‘Wij weten het niet’. Maar als men niet in staat is het werk van Jezus Christus te onderscheiden in de Vrijmaking van 2003, op grond waarvan zou het dan geloofwaardig moeten zijn dat men nú ‘de macht van Jezus Christus’ en het ‘werk van de verhoogde Zaligmaker’ wél zo precies meent te kunnen aanwijzen?

Uit wat tot nog toe door de deputaten naar buiten is gebracht, kunnen we opmaken dat zij hun uitgangspunt nemen in een geestelijke eenheid die ze onderling ervaren. Daarover hopen we een volgende keer meer te schrijven.

 

[1] https://www.dgkh.nl/van-herkenning-naar-erkenning/
https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2021/05/01/voortgang-gesprekken-dgk-en-gkn/
http://eeninwaarheid.info/index.php?rub=12&item=2028
[2] als pdf te downloaden via: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode/acta/
[3] https://semper-reformanda.nl/deputatenbericht-1/
[4] Acta van de Generale Synode Emmen 2009-2010, pag. 105, https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl/files/acta_generale_synode_emmen_2009.pdf
[5] https://semper-reformanda.nl/het-bestaansrecht-van-dgk-3/
[6] https://semper-reformanda.nl/groeiende-verandering-2/