Deputatenbericht (1)

Door: J. Bos

 

In enkele series artikelen die vanaf begin december 2017 tot eind november 2019 op deze website zijn gepubliceerd, hebben we aangetoond dat het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) principieel van koers is veranderd (via de zogenaamde ‘katholieke afslag’) en hebben we deze koerswijziging gemotiveerd afgewezen als zijnde in strijd met art. 27-29 NGB. In een artikel met een samenvatting van een van de series schreven we aan het slot het volgende:[1]

De DGK-gemeenten konden al niet meer met recht ware kerken worden genoemd, vanwege hun instemming met de besluiten van de GS van Lansingerland waarmee DGK Mariënberg (De Ark) onrecht is aangedaan. Dat was de grond waarop wij ons hebben vrijgemaakt.
Nu zouden wij best bereid zijn om de ‘zaak-Mariënberg’ als incident ‘op zich’ te beschouwen. Het laat zich immers denken (moeilijk, maar toch) dat het onrecht op de een of andere manier ongedaan zou kunnen worden gemaakt. Maar dan zou nog de leer van DGK over de kerk en de koers die op basis daarvan wordt gevolgd, een verhindering zijn om terug te gaan. Want wij mogen ons niet laten meeslepen op een vals-oecumenisch dwaalspoor.

De koerswijziging maakte het mogelijk de binnen DGK heersende hunkering naar eenwording met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) concreet te maken. Het deputaatschap ACOBB van DGK is in dat proces voortvarend te werk gegaan, echter op een dubieuze manier. Ook daarover hebben we reeds het een en ander geschreven.[2][3]

De buitengewone GS Lutten 2019 heeft deputaten groen licht gegeven voor de verdere realisering van het beoogde doel, waaraan ze vervolgens samen met het deputaatschap EGB van de GKN verder hebben gewerkt. Over de voortgang van deze werkzaamheden hebben de deputaatschappen eind april jl. een gezamenlijk bericht gepubliceerd.[4]

De komende tijd hopen we in enkele artikelen aandacht aan dat bericht te besteden. Daarbij betrekken we ook een gedeelte van de onlangs verschenen Acta GS GKN Harderwijk 3 oktober 2020,[5] namelijk het verslag van de behandeling van het rapport van hun deputaten EGB tijdens de eerste zitting van deze synode in Ermelo (pag. 9 t/m 19).

Vooraf noemen we echter eerst iets uit de acta van de buitengewone GS Lutten 2019 van DGK.[6] In het verslag van de bespreking van de rapporten van het deputaatschap ACOBB staat onder meer het volgende:

Gevraagd wordt hoe het kan dat de gesprekken met deputaten van de GKN in 2019 vlotter gingen dan daarvoor. Het lijkt erop dat er een verandering in houding is gekomen. Hoe zien deputaten dat? Deputaten zien dat als gebedsverhoring van de Heere. We hebben daar samen jaren voor gebeden. Er is over en weer wantrouwen geweest. We zien het als verhoring van gebeden dat de Heere het zo geleid heeft dat harten zijn geneigd en dat we op een goede en inhoudelijke manier met elkaar als broeders konden samenspreken. Dan hoef je niet na te speuren wie veranderd is, DGK of GKN, maar mag je verwonderd constateren dat de Heere gebeden verhoort. De Heere heeft gegeven dat we op basis van Schrift en belijdenis elkaar echt gevonden hebben. Daarvan zijn deputaten overtuigd en daar zijn we dankbaar voor. (p.14)

We hebben gebeden of de Heere dit wilde geven. Het verbaast me om te horen dat er gevraagd wordt ‘hoe kan dit’? Bij wonderen moet je niet vragen hoe dat kan. De Heere kan alles. Hij zorgde voor verandering van inzicht. We moeten ons realiseren dat die verandering van inzicht ook bij ons kan gebeuren. Hij werkt ook in ons hart. Dat moeten we beleven en vorm geven. (p.16)

Hiermee werd gesuggereerd dat er aan beide kanten verandering van inzicht heeft plaatsgevonden. Deputaten EGB van de GKN zien dat echter blijkbaar toch anders. In de acta van de GS Harderwijk staat in het verslag van de bespreking van hun rapport het volgende:

Ook deputaten hebben in het verleden DGK leren kennen als kerken die binden boven Schrift en belijdenis uit. Dat was reden om zich bij GKN aan te sluiten. Deputaten roepen op DGK niet veroordelen om wat zij waren. Er is best veel gebeurd. Dat staat niet in de officiële stukken. Er heeft een mooie ontwikkeling bij de DGK plaats gevonden. Beoordeel DGK en onze gesprekken met hen niet op basis van het verleden. Vier jaar geleden begonnen de gesprekken met het spreken met tegenstanders. Zo beleefde de woordvoeder van deputaten dat. Allemaal er voor oppassen om wel de zelfde mening te verkondigen. Dat is radicaal veranderd in een gezelschap van broeders die hetzelfde beogen. In blijdschap en ontspanning werken aan eenheid. (p.16)

De geest van boven Schriftuurlijk binden treffen wij niet meer aan. Het werk van Christus kunnen wij niet nameten. Wij kunnen plaatselijk kerken aan wijzen als kerken van Christus en realiseren ons dat buiten ons gezichtsveld er ook kerken van Christus zijn. Dat besef, die ontspanning is ook bij DGK aanwezig. (p.17)

Al zijn de ontwikkelingen in de DGK niet af te meten aan allerlei synode uitspraken, in b.v. een artikel van ds. Sneep waarin hij over de kerk schrijft blijkt het heel duidelijk. En als het b.v. gaat over het verschil in de praktijk van het wel of niet stemmen van zusters, dan hoor je nu zeggen dat dat een middelmatige zaak betreft. In het spreken merk je een andere gezindheid dan er was. (p.18)

Tot slot, over het algemeen kan men juist van een partij die veranderd is een opmerking verwachten als: ‘Dan hoef je niet na te speuren wie veranderd is’. Dat hier een wonder is gebeurd, geloven wij eenvoudigweg niet. Er is van meet af aan door het deputaatschap ACOBB toegewerkt naar dit resultaat. Als dat per se een wonder moet heten, zullen we het maar ‘een zorgvuldig georganiseerd wonder’ noemen. Verandering van inzicht aan de kant van de GKN? Ja, maar dan alleen als wordt bedoeld dat men daar tot het inzicht is gekomen dat er bij DGK verandering van inzicht heeft plaatsgevonden.

[1] https://semper-reformanda.nl/gespreksdocument-10-slot/
[2] https://semper-reformanda.nl/het-bestaansrecht-van-dgk-2/
[3] https://semper-reformanda.nl/deputatocratie/
[4] https://www.dgkh.nl/van-herkenning-naar-erkenning/
https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2021/05/01/voortgang-gesprekken-dgk-en-gkn/ http://eeninwaarheid.info/index.php?rub=12&item=2028
[5] als pdf te downloaden via: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode/acta/
[6] https://www.dgkh.nl/wp-content/uploads/2020/07/2019-10-08-_Pro_Acta_en_Acta_buitengew_GS_Lutten-2019.pdf

image_pdfimage_print