De Kerk draagster van de Waarheid

Een Schriftoverdenking naar aanleiding van 1 Tim. 3: 14-4: 5.[1]


… het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.

~ 1 Tim. 3: 15b.

 

Het negende gebod geldt ook voor alle spreken van de Kerk. Voor haar belijdenis en de handhaving daarvan. Voor haar spreken in de bediening van het Woord en voor het zich houden aan de gemaakte afspraken en de gegeven beloften.

De Kerk, zij is door Christus in deze ‘verleugende’ wereld gesteld tot een pijler en fundament van de Waarheid. Pijlers dragen een brug, een fundament draagt een gebouw.

Zo draagt de Kerk in deze wereld de Waarheid van God. Dat is de plaats, die God hier op aarde aan Zijn Waarheid gegeven heeft: de Kerk. De duivel, de vader der leugen wil dit niet. Daarom krijgt die Kerk het ook zo zwaar te verduren. Zij wordt bestookt door de macht van de leugen. En toch … pijler en fundament van de Waarheid, dat is de Kerk en dat mag zij blijven door de genade Gods. Maar deze adeldom verplicht ook. Zij moet het nu ook zijn. Want als ZIJ de Waarheid van God niet meer draagt, waar zal dan het licht van de Waarheid nog te vinden zijn? Dan komt de duisternis van de leugen! Van de valse profetie, van de voortgaande afval, van ongeloof en bijgeloof.

Pijler en fundament van de Waarheid. In de strijd tussen de Waarheid en de leugen is de Kerk gesteld tot draagster van de Waarheid. Door haar dienst wil Christus de leugen weerstaan en overwinnen en oordelen straks. Daarom moet de Kerk betrouwbaar zijn in haar spreken. Pijler en fundament van de Waarheid. Dat is haar heerlijke plaats en roeping. Dat is haar pretentie in deze wereld. Die pretentie moet zij WAAR maken. En als zij dit niet doet? Als zij haar gegeven woord schendt? Als zij het ondertekeningsformulier voor haar ambtsdragers niet handhaaft? Als zij afwijking van de aangenomen en Schriftuurlijke leer toelaat? Als zij zich niet houdt aan het akkoord van kerkelijk samenleven binnen het verband van de Kerken? Dan is er niet alleen sprake van belijdenis-crisis. Maar dan is er ook en vóór alles een ethische crisis. Krachtens de ernst van het negende gebod van Gods wet.

Want haar ja moet ja zijn en haar neen, neen. En wat daar bovenuit gaat is uit den Boze. Uit de vader der leugen.

 

[1] Overgenomen uit: J. Francke (red.), De unieke troost. Bijbels dagboek (Enschede: Drukkerij Uitgeverij J. Boersma, 1971).

image_pdfimage_print