‘Antithese of synthese?’ (1)

Samenvatting door: J. Bos

 

Tot de belangrijkste boeken die in de vorige eeuw zijn verschenen, kan wat ons betreft ‘Antithese of synthese?’ van ds. C. van der Waal worden gerekend.[1][2] We hebben het al eerder diverse keren genoemd in voorgaande artikelen. In dat boek worden de fundamenten blootgelegd van de wereldwijde oecumenische beweging en de geestelijke invloed die zij uitoefent, welke een groot gevaar is voor de kerk. Het boek stamt uit 1951, maar het bestuderen ervan is ook in onze tijd nog zeer belangrijk. Sindsdien heeft deze beweging op steeds grotere schaal gezegevierd en het gedachtegoed ervan is in vele ‘algemeen-christelijke’ organisaties geïnfiltreerd.[3] Zodoende is het gevaar in feite alleen maar groter en sterker geworden. Om daarvoor te waarschuwen willen we graag een samenvatting geven van het boek. We doen dat zo veel mogelijk in de vorm van een uittreksel met meer of minder uitgebreide citaten.[4]


Hoofdstuk I
Toetsing der oecumenische beweging noodzakelijk

De oecumenische eeuw der kerk afgekondigd.

(De paragraaf begint met een citaat van een theoloog, waarin deze een typering geeft van de oecumenische beweging.[5] Na een plastische beschrijving van de hopeloze na-oorlogse toestand in de wereld stelt hij onder meer:)

‘… ons wachten catastrophen van kosmische afmeting en van apocalyptische aard. En we weten het!

Door die fundamenteel gespleten en hopeloos verdeelde wereld gaat thans een duidelijke roep, sterk en luide. (…) ‘Het is de roep om de Una Sancta, de roep om de Eenheid van de Kerk van Christus.’ (p. 9)

(Van der Waal vat het citaat als volgt samen:)

‘Aldus typeert een deskundige de oecumenische beweging. Hij ziet haar als een nieuwe lente, die de kerken tot een nieuw geluid, een nieuw belijden gaat samenbrengen. Hij ziet haar als een onweerstaanbare vloed, die de kerken binnen stroomt en bekwaamt tot nieuwe dienst aan de wereld. Hij ziet de oecumenische, dat wil zeggen wereldwijde, eeuw aangebroken. Ja, het is, alsof de messiaanse eeuw kerken en zending, jeugd en samenleving uitdrijft tot de laatste kruistocht. God wil het!’ (p. 10)

(Sinds de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 is er sprake van een ‘respectabele reuzenorganisatie’, die samen met haar neven-organisaties een niet te onderschatten invloed heeft.)

‘…, hier staan we voor een lichaam, dat door zijn spreken en handelen alle levensverbanden in de wereld zal bestrijken. Er is geen kwader ding dan in vermetele struisvogelpolitiek de werkelijkheid te ontvluchten en de kracht der oecumenische organisaties te miskennen.’ (p. 10)

‘… met een ongeëvenaarde kracht en overtuiging dragen duizenden oecumenische profeten hun geloof, hoop en liefde in de wereld uit. God wil het! De Una Sancta is in zicht! De kerk gaat in oecumenisch verband haar laatste aanval doen op de wereld!’ (p. 10)

 

Beproeft de geesten!
‘Indien ooit, dan dient thans Christus’ Woord gehoor te vinden: Hetgeen Ik u zeg, dat zeg ik allen: wáákt! (Marc. 13:37). Want Christus’ grote tegenstander gaat tot het einde der wereld rond met schone leuzen. Hij is de componist van talloze slaapliederen. Hij heeft in zijn dienst profeten, die zachte dingen spreken.’ (p. 10-11)

(De satan kan afleidingstaktieken gebruiken. Daarbij concentreert hij de aandacht op één zwakke plek in de muur, worden niet alle bressen verdedigd, en sluipt de vijand via een onverdedigd punt naar binnen.)

‘…, de kerk zal de oude belijdenis zó moeten naspreken, dat ze paraat is om nieuwe aanslagen op Gods Woord te onderkennen.

Handhaven van de belijdenis betekent niet rusten op de door de voorvaderen verworven lauweren, maar er op bedacht zijn, dat de satan uit de ongeloofsschat oude en nieuwe dingen naar voren brengt.’ (p. 11)

‘Ten aanzien van de huidige oecumenische beweging betekent dit, dat gevraagd zal moeten worden: Is deze uit God òf uit de mensen?

Indien deze uit God is, zal deze beweging moeten delen in onze volle steun en sympathie. We vinden dan hier een muur, waaraan we moeten bouwen. De verdediging van Jeruzalem eist het.

Maar indien deze beweging uit de mensen is, zullen we haar moeten bestrijden, zonder aanzien des persoons. Dan zullen wij, juist omdat wij de belijdenis willen handhaven, ook al zou het voor ons lijden medebrengen, onze stem hiertegen moeten verheffen. De verdediging van de muren van Sion eist dit. God wil het!

Nooit zullen we zonder meer de oecumenische beweging mogen accepteren, omdat misschien enkele leuzen ons bekoren. Want de grote vraag, die ons steeds beheersen moet is: Is hier de goede Herder aan het woord òf spreekt hier een wolf in schaapskleren?’ (p. 11-12)

 

De enige toetssteen.
(In deze paragraaf wordt de vraag gesteld: hoe kunnen wij weten of de oecumenische beweging wel of niet goed is?)

‘Het enige antwoord hierop moet zijn: het Woord van God doet ons vandaag klaar zien wat uit de hemel en wat uit de mensen is. De Schrift helpt de kerk te waken.’ (p. 12)

‘Het Woord van God zal ons dus moeten zeggen, of we in de gelederen der huidige eenheidsbeweging mee zullen moeten strijden, òf dat we deze oecumenische kruistocht moeten haten en vlieden.’ (p. 13)

 

Obediëren inder gherechticheyt.
‘Het zou kunnen zijn, dat, wanneer we ons uitgangspunt nemen in Gods Woord, men ons eraan herinnert, dat we met ootmoedigheid bekleed moeten zijn en dat God in Zijn Woord van ons eist, dat we nooit tot een scherpe afwijzing van wat vele mede-christenen willen, mogen komen.’ (p. 13)

‘Tegenover hen, die vandaag klaar staan om belijdenis-trouw “triomfantelijke hoogmoed” te noemen, moet op grond van des Heren Woord uitgesproken worden, dat Hij arme, nederige zondaren oproept om gedurig en gehoorzaam te WAKEN. Dat zij tot dit heerlijke ambt van wachter geroepen worden, is grote genade in Christus.

Indien blijken mocht, dat de eenheidsbeweging onder de kerken tegen Gods Woord ingaat, en we zouden zwijgen, dan zou dat geen nederigheid van ons, maar schandelijke hoogmoed zijn. Indien de wachter gevaar ziet naderen, en hij blaast niet op de bazuin, dan gaat hij vermetel in tegen zijn hoogsten Superieur. En bovendien: het bloed van de verlorenen zal van zijn hand geëist worden (Ez. 33:6,8).

Wanneer wij dan ook de oecumenische beweging gaan toetsen, zetten we ons niet tot de behandeling van een slechts academische kwestie of een interessant probleem. Maar we willen gehoorzaam onze houding bepalen ten opzichte van een wereldbeweging, die àller aandacht opeist. Niemand mag hier toeschouwer blijven! Waken, toetsen eist Gods orde en der tijden nood.’ (p. 14)


[1] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951.
[2] Een pdf van het boek is te vinden via: https://reformata.nl/#Theologie%2FZonder%20categorie
[3] Zie bijvoorbeeld de artikelen Werelddiaconaat (1-8) op deze website.
[4] De citaten worden niet zoals gebruikelijk cursief geplaatst, maar alleen tussen hoge komma’s. Waar we een eigen tekst als samenvatting geven, staat deze tussen haakjes.
[5] dr. H. v.d. Linde, in Rome en de Una Sancta (Nijkerk, 1947)
Werelddiaconaat (8, slot)

Door: J. Bos

 

Behalve aan Partos neemt de vereniging Prisma ook actief deel aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en wordt er samengewerkt met het netwerk EU Cord. Om te laten zien waar deze organisaties voor staan, zetten we enkele gegevens op een rijtje, zoals die zijn te vinden op de respectievelijke websites.

 

WO=MEN[1]
‘WO=MEN komt namens Nederland op voor gendergelijkheid’
‘Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.’
‘Gendergelijkheid is een recht, geen luxe’
‘WO=MEN*, strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. Dat doen we wereldwijd en ook in Nederland. Want seksuele oriëntatie en genderidentiteit mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling.
WO=MEN is het grootste genderplatform in Europa. Zo’n 50 organisaties en 125 professionals zijn verbonden aan WO=MEN: ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechtenorganisaties, diaspora, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, studenten en opiniemakers. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd. *WO=MEN – women equals men’

Onder de ruim vijftig leden bevinden zich naast Prisma ook meer of minder ‘bekende’ organisaties als: Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, CNV International, COC Nederland, Cordaid, Hivos, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Oxfam Novib, Partos, Pax Nederland, Rutgers, Simavi, Stem op een Vrouw.[2]

 

WCC EEA (Wereldraad van Kerken Oecumenische Belangenbehartigings Alliantie)[3]
‘De World Council of Churches Ecumenical Advocacy Alliance is een wereldwijd netwerk van kerken en aanverwante organisaties die zich inzetten om samen campagne te voeren vanwege gemeenschappelijke zorgen voor gerechtigheid en menselijke waardigheid.
Huidige campagnekwesties zijn HIV en AIDS, en voedselzekerheid en duurzame landbouw.
De Ecumenical Advocacy Alliance werd in 2000 opgericht volgens het principe dat hoe meer we samen kunnen spreken en handelen, hoe sterker onze impact voor gerechtigheid zal zijn.
De WCC Ecumenical Advocacy Alliance brengt een breed netwerk van deelnemende organisaties samen, met een breed scala van kerkfamilies (Rooms-Katholiek, Evangelisch, Orthodox en tradities stammend uit de Reformatie) en soorten organisatie (kerkgebaseerde humanitaire hulp- en ontwikkelingsagentschappen, kerk-gebaseerde belangenbehartigingsorganisaties, kerken, nationale en regionale raden van kerken, religieuze ordes, en andere groepen).’[4]

De deelname van Prisma aan dit netwerk betekent dat er een rechtstreekse band is met de Wereldraad van Kerken, waarbinnen de WCC EEA tot het programmagebied Diakonia behoort.[5]

 

EU Cord[6]
‘Als individuele organisaties (en als netwerk) zijn wij een interkerkelijke groepering van christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisaties, geïnspireerd door christelijke waarden om ons werk te volbrengen. Als zodanig zijn wij onafhankelijk van welke politieke, sociale of religieuze autoriteit dan ook.’[7][8]
‘We zijn een divers netwerk van 26 NGO’s uit 12 Europese landen die in 87 landen werken met meer dan 800 nationale tegenhangers van het maatschappelijk middenveld verenigd in onze missie als ‘Christelijke organisaties die samenwerken voor een getransformeerd, rechtvaardig en gelijk werk’. Samen werken we aan meerdere thema’s in humanitaire en ontwikkelingsinstellingen en gebruiken we deze ervaring om de belangenbehartiging te stimuleren die ten grondslag ligt aan echt transformerende verandering.’[9][10]

Prisma werkt samen met EU Cord. De vereniging zelf is er geen lid van, maar enkele leden van Prisma zijn dat op hun beurt wel, namelijk: Dorcas, SeeYou, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad, ZOA, alsmede participant IJM.[11]

Ook in de bovenstaande gegevens kan de vervlechting van ‘algemeen-christelijk’ en ‘humanistisch’ in organisatie en/of doelstelling worden opgemerkt. Op de diverse websites is veel informatie voorhanden over de activiteiten van deze netwerken. Het lijkt ons niet nodig om er uitgebreid op in te gaan. Uiteindelijk geldt hier namelijk hetzelfde als met betrekking tot het lidmaatschap van Partos: geen antithese, maar synthese.

In het eerste artikel van deze serie schreven we:
‘In enkele artikelen willen we laten zien waarom ‘algemeen-christelijke’ organisaties als Woord en Daad, ZOA, Red een Kind, MAF, Open Doors moeten worden gerekend tot de richting die door Van der Waal wordt getypeerd als ‘een diaconie-op-drift, een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’. We noemen speciaal deze namen, omdat het ons is opgevallen dat het in kringen van hen die sinds 2003 uit de GKv zijn vertrokken in toenemende mate voorkomt dat er giften voor deze organisaties worden ingezameld. Hoewel al of niet doneren aan zogeheten ‘goede doelen’ in wezen onder de individuele verantwoordelijkheid van de gemeenteleden valt, gebeurt het inzamelen zelfs wel ‘als gemeente’, bijvoorbeeld door middel van een collecte tijdens of een deurcollecte na een dienst. Naar aanleiding van deze feiten willen we ter bezinning weergeven waar deze organisaties voor staan en waarmee ze vervlochten zijn.’[12]

We hebben aangewezen waarom de ‘algemeen-christelijke’ organisaties die gelieerd zijn aan de vereniging Prisma, inderdaad moeten worden gerekend tot de richting die door dr. C. van der Waal wordt getypeerd als ‘een diaconie-op-drift, een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’, waarin het recht van Jezus Christus is vervangen door ‘rechten van de mens’. Verder kunnen we stellen dat door middel van collectes voor deze organisaties, hoe goed bedoeld ook, mede wordt bijgedragen aan het totalitaire streven van de Verenigde Naties en de Wereldraad van Kerken.

We sluiten deze serie af met een citaat uit het boek ‘Leven tot in eeuwigheid’ van ds. Joh. Francke. Het betreft een gedeelte van een Schriftoverdenking die al eerder op deze website is geplaatst, en die handelt over Openbaring 20:7-10[13].
‘Christus leert ons hier minstens twee dingen. In de eerste plaats dat al de eeuwen door, tot het einde der wereld, in de niet-christelijke en niet-kerkelijke volken de energie van satan de wils- en drijfkracht is tot het anti-christelijke en anti-kerkelijke. Waar de volken en hun vorsten niet buigen voor koning Christus, is de satanische verleiding en verlokking tot zonde oppermachtig. Vandaar dat wij goed dienen te onderscheiden tussen de vrienden en de vijanden van de ware kerk van Christus.
Een humanistische president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is niet minder geestelijk gevaarlijk dan een communistische dictator in Rusland en China. Een afvallige Wereldraad van kerken kan evengoed een Magog-volk worden als een Mohammedaanse Liga.
En in de tweede plaats leert de Heiland ons, dat in deze wereld tot het einde de antithese (geestelijke tegenstelling) en dientengevolge de antichristelijke strijd blijven. Vandaar dat Gods getrouwe kerk zich niet mag vergezelschappen met een Magog-volk, van welke humanistische staat en kwaliteit het ook is, van welke schijn-christelijke hoedanigheid het ook is. We kunnen als kerk van Christus het debat over de vraag, of de West-Europese eenheid en het streven der Verenigde Naties wel zal lukken, gerust staken, want uiteindelijk lukt dat zeker. Doch veel ingrijpender is de vraag, hoe ons gedrag als christenen tegenover dat alles moet zijn. Afstand nemen èn tegelijk trouw getuigen – is het antwoord.’[14]

 

[1] https://www.wo-men.nl/ (alle links geraadpleegd eind augustus 2023)
[2] https://www.wo-men.nl/overzicht-leden
[3] https://www.oikoumene.org/programme-activity/ecumenical-advocacy-alliance
[4] vertaling uit het Engels met behulp van Google Translate
[5] zie de link ‘Diakonia’ op: https://www.oikoumene.org/what-we-do
[6] https://www.eu-cord.org/
[7] https://www.eu-cord.org/about-us/
[8] zie voetnoot 4
[9] https://www.eu-cord.org/about-us/members/
[10] zie voetnoot 4
[11] zie voetnoot 9
[12] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[13] https://semper-reformanda.nl/de-uitvoering-van-de-finale/
[14] ds. Joh. Francke, Leven tot in eeuwigheid, Schriftoverdenkingen in de gang der heilshistorie, Enschede, Drukkerij Uitgeverij J. Boersma, 1973, pag. 235-236
Werelddiaconaat (7)

Door: J. Bos

Eerst geven we een korte samenvatting van wat in de voorgaande artikelen aan de orde is geweest.
Ongeveer twintig ‘algemeen-christelijke’ hulpverleningsorganisaties zijn lid van en/of betrokken bij de vereniging Prisma. Uit de gegevens op de website van Prisma kan worden opgemaakt dat deze vereniging zich inzet voor ‘een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’.[1]
Prisma neemt actief deel aan diverse netwerken, waaronder de vereniging Partos. De leden van Prisma zijn op die manier mede verbonden aan Partos. Sommige ervan zijn ook afzonderlijk lid.[2] Zodoende heeft men zich geconformeerd aan de ‘humanistische’ identiteit van Partos.
Bepalend voor de identiteit en het handelen van Partos zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM)[3], die mede op aandrang van de Wereldraad van Kerken tot stand is gekomen[4], en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door middel van de SDG’s wordt de totalitaire ideologie van de Verenigde Naties (VN) tot werkelijkheid gemaakt.[5]
Partos is lid van de stuurgroep van SDG Nederland, de organisatie die naast en in samenwerking met de overheid de SDG’s implementeert in de Nederlandse maatschappij. Enkele leden van zowel Prisma als Partos zijn afzonderlijk ook lid van de ‘SDG NL-Community’.
Door het zich conformeren aan de ‘humanistische’ identiteit van de vereniging Partos en het onderschrijven van de ‘humanistische’ visie van SDG Nederland geven de vereniging Prisma en haar leden blijk van een houding die overeenkomt met de leer van de Wereldraad van Kerken: geen antithese, maar synthese.[6]

We willen nu nog enkele gegevens met betrekking tot de activiteiten van Partos naar voren halen. Het werk van Partos is zo veelomvattend dat het niet doenlijk is daar een compleet overzicht van te geven. Wie zich erin wil verdiepen, kan proberen niet te verdwalen op de website.[7] We bekijken een onderdeel waaruit de vervlechting van ‘christelijke’ en ‘humanistische’ organisaties zeer duidelijk blijkt.

De vereniging Partos heeft zeventien werkgroepen, waaronder vier lobbygroepen die op het gebied van ‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ actief zijn.[8] Een van die vier is de werkgroep ‘Building Change’, die op de website van Partos als volgt wordt gepresenteerd:[9]
‘Building Change is een samenwerkingsverband dat zich inzet om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. De kerngroep bestaat uit Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden.’

N.B. De Foundation Max van der Stoel (FMS) is ‘een onafhankelijke buitenlandstichting gelieerd aan de PvdA.’[10] Evenals dat ten aanzien van de identiteit van Partos al het geval was,[11] vormt de identiteit van FMS blijkbaar geen bezwaar voor Woord en Daad om (‘met trots’, zie het citaat hieronder) een intensief samenwerkingsverband aan te gaan met ook deze organisatie.

Building Change heeft een eigen website, waarop het doel en de werkwijze van deze lobbygroep als volgt worden omschreven:[12]
‘Met trots werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor (duurzame) ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch.
Om dit te bereiken streeft Building Change naar een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is een positieve en sturende rol van de overheid nodig, in samenwerking met o.a. ngo’s, bedrijven en financiële instellingen. Ons doel? Een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling.’
‘Rond het thema beleidscoherentie voor ontwikkeling en de SDG’s brengen wij een brede coalitie bijeen van maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.’
‘We voeren campagne en laten een stevig geluid horen richting Den Haag. Dit doen we door te lobbyen bij de Tweede Kamer en bij ministeries, en door evenementen te organiseren met politici.’
‘We vertellen ons verhaal door artikelen en berichten op onze website en sociale media.’

De werkgroep is ook lid van de in het vorige artikel genoemde SDG NL-Community.[13]

Een van de activiteiten van Building Change is de campagne ‘Adopteer een SDG’, voor de periode 2021-2025. Informatie daarover wordt gegeven op een aparte pagina op de website van de werkgroep.[14] De formule van de campagne luidt:
‘Kamerleden van uiteenlopende politieke kleur adopteren een SDG en zetten zich hier tijdens hun ambtsperiode voor in, met de hulp van een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Zij voorzien Kamerleden van concrete handvatten voor het bijdragen aan hún SDG(s), of die nu over water, biodiversiteit, armoedebestrijding of energie gaat. Samen kunnen we immers méér bereiken. Als Building change blijven wij met deze campagne samenwerking op de SDG’s stimuleren – binnen de Tweede Kamer, maar ook met maatschappelijke organisaties.’

Elders op de website wordt gemeld:[15]
‘Eén van de speerpunten van de #AdopteerEenSDG campagne is dan ook dat we Kamerleden oproepen over fractie- en commissiegrenzen heen te kijken, omdat we een duurzame wereld alleen gezamenlijk dichterbij kunnen brengen.’

Uit een overzicht op de pagina van ‘Adopteer een SDG’ blijkt, dat deze oproep gehoor heeft gevonden in de Tweede Kamer. Een aantal Kamerleden heeft ieder voor zich één of enkele SDG’s ‘geadopteerd’. Ze zijn afkomstig uit de fracties van, in alfabetische volgorde: CDA (3), CU (3), D66 (17) (!), GL (2), PvdA (2), SGP (1), SP (1), Volt (1) en VVD (1). Ook al nemen deze Kamerleden ieder slechts één, twee of drie doelen voor hun rekening, ze zijn daardoor wel mede verantwoordelijk voor de implementatie van álle SDG’s én de achterliggende ideologie. Dat geldt dus ook voor de deelnemende leden van de ‘christelijke’ Kamerfracties, hoe nobel ‘hun’ doelen op zich ook mogen klinken. Want de SDG’s zijn niet ‘los’ verkrijgbaar; ze vormen een ideologisch bepaald totaalpakket, zoals we eerder al zagen in het VN-document ‘Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development’ en op de website van de stichting SDG Nederland. We citeren de betreffende passages nogmaals:
‘Dit zijn universele doelstellingen en subdoelstellingen waar de hele wereld bij betrokken is, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar (…)’
‘We kondigen vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan met 169 daaraan gekoppelde subdoelstellingen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. (…)’
‘De Doelstellingen en subdoelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar; (…)’[16]
‘De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.’
‘De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda, voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies.’[17]

Eveneens op de ‘Adopteer een SDG’-pagina worden, onder het kopje ‘Onze coalitie van maatschappelijke organisaties’, de organisaties vermeld waarvan in bovenstaande citaten enkele malen sprake is. Behalve Buiding Change zelf zijn het er 25, waarbij zich naast 21 ‘humanistische’ organisaties vier ‘christelijke’ bevinden die we eerder zijn tegengekomen, namelijk Red een Kind, Prisma, Tearfund en ZOA. Evenals Woord en Daad zijn deze organisaties zelf ook lid van Partos.[18] In de genoemde ‘brede coalitie’ werken ze dus net als en samen met Woord en Daad (als onderdeel van de kerngroep van Building Change) mee aan het implementeren van de SDG’s en zodoende aan het verbreiden van de totalitaire ideologie van de VN en de Wereldraad van Kerken.

Dit artikel en de vijf voorgaande bijdragen schreven we naar aanleiding van de betrokkenheid van de vereniging Prisma en leden ervan bij het netwerk Partos. In het eerste artikel van deze serie hebben we gezien, dat Prisma behalve aan Partos ook actief deelneemt aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en dat er wordt samengewerkt met het netwerk EU Cord. We hopen de volgende keer te bekijken waar deze organisaties voor staan.

 

[1] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[2] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[3] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-3/
[4] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-4/
[5] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-5/
[6] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-6/
[7] https://www.partos.nl/
[8] https://www.partos.nl/wat-we-doen/belangenbehartiging-beleidsbeinvloeding/
[9] https://www.partos.nl/blog/werkgroep/building-change/
[10] https://foundationmaxvanderstoel.nl/
[11] zie voetnoot 2
[12] https://www.buildingchange.nl/
[13] https://www.sdgnederland.nl/user/b_change/
[14] https://www.buildingchange.nl/adopteer-een-sdg/
[15] https://www.buildingchange.nl/de-tweede-editie-van-adopteereensdg-is-een-feit/
[16] zie voetnoot 5
[17] zie voetnoot 6
[18] zie voetnoot 2
* Alle links geraadpleegd eind juli 2023
Werelddiaconaat (6)

Door: J. Bos

 

Behalve de vereniging Partos maken de volgende overkoepelende organisaties deel uit van de stuurgroep van SDG Nederland: MVO Nederland, UN Global Compact Network Netherlands, Maatschappelijke Alliantie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Jeugdraad, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging Hogescholen, International Union for Conservation of Nature (National Committee of The Netherlands). Sommige namen klinken wellicht niet heel bekend in de oren, maar samen bestrijken deze netwerken en hun lidorganisaties een groot deel van de maatschappij, waarbij Partos in de sector ‘Ontwikkelingshulp’ actief is. In samenwerking met de overheid, die zeer grote inspanningen verricht om de SDG’s te implementeren via wetgeving en propaganda, maken deze organisaties zich sterk om zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden met het gedachtegoed achter de SDG’s en ze in te schakelen bij de uitvoering van de plannen.

Wie de website van SDG Nederland bezoekt, komt in een volslagen ‘humanistische’ omgeving terecht. De organisatie presenteert zichzelf als volgt:[1]
‘SDG Nederland is de beweging van iedereen in Nederland die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. We zijn met meer dan 1.300 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersnetwerken.
We moedigen elkaar aan een volgende stap te zetten. Leden van SDG Nederland laten in de community zien hoe ze aan de doelen bijdragen. Burgers ontmoeten elkaar voor lokale SDG-acties. Zeventien alliantiecoördinatoren zorgen voor expertise rond elk van de SDG’s.
De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging. (…)
Ook de overheid stimuleert brede inzet op de SDG’s onder regie van de nationale SDG-coördinator (…). Wij werken vanuit de maatschappij, zij vanuit de overheid. (…)’
(…)
‘Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft.
De Sustainable Development Goals zijn de agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.
SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de doelen. (…)’

De visie van SDG Nederland luidt:[2]
‘In ongekende internationale saamhorigheid zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties, met inbreng van talloze private en publieke organisaties en burgers, wereldwijd.
De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda, voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief, dat private en publieke organisaties en burgers verbindt.
Wij zijn de eerste generatie die de middelen heeft om deze wereld waar te maken en de laatste generatie die verdere onomkeerbare negatieve veranderingen kan voorkomen. We hebben elkaar daarbij allemaal nodig: private en publieke organisaties en burgers.
We zullen onze eigen positieve bijdragen aan de SDG’s maximaliseren en onze negatieve bijdragen minimaliseren, in binnen- en buitenland, en we zullen daar transparant over zijn. We kunnen elkaar versterken, door onderling samen te werken. We kunnen als SDG Nederland gedeelde  problemen en kansen samen aanpakken en onze gezamenlijke strategie bepalen.
Wij komen uit diverse hoeken en juist het samenwerken over grenzen heen maakt ons sterk en innovatief: bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongeren, de financiële sector, rijksoverheid en decentrale overheden, onderwijs, kennisinstellingen, filantropen en burgers (als consument, werknemer, ouder etc.).
We zijn individuen of we vertegenwoordigen organisaties die in Nederland gevestigd zijn, maar we kunnen bijdragen aan de SDG’s in Nederland en in het buitenland. We kunnen daarbij samenwerken met vergelijkbare initiatieven in andere landen.
De SDG’s zijn van, voor en door ons allemaal. Niemand kan achter blijven. We roepen iedereen op om mee te doen.’

SDG Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om zich te laten registreren als lid van de zogeheten ‘SDG NL-community’. In deze online community kan men elkaar laten zien hoe men bijdraagt aan de SDG’s. Zoals in het eerste citaat hierboven staat genoteerd, hebben meer dan 1300 organisaties uit vele geledingen van de samenleving zich inmiddels aangemeld. Voorafgaand aan de registratie wordt gesteld:
‘Als lid van de community onderschrijf je ook automatisch de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Het aanvinken van de optie is om die reden verplicht bij de registratie.’[3]

Het is logisch dat de vereniging Partos als lid van de stuurgroep van SDG Nederland eveneens lid is van deze SDG NL-Community.[4] Daarbij moet wél worden bedacht, dat de ‘christelijke’ vereniging Prisma, en enkele van haar leden ook afzonderlijk, lid zijn van Partos en dat ze zodoende mede verantwoordelijk zijn voor het streven van SDG Nederland. Daardoor is het ons inziens niet heel verwonderlijk, maar toch wel opmerkelijk, dat zich tussen de leden van de SDG NL-Community enkele organisaties bevinden die we eerder zijn tegengekomen als lid van zowel Prisma[5] als Partos[6], namelijk SeeYou[7], Woord en Daad[8] en World Vision.[9] Naast het gegeven dat ze zich evenals Prisma geconformeerd hebben aan de ‘humanistische’ identiteit van Partos, blijken ze dus ook de ‘humanistische’ visie en voorwaarden[10] van SDG Nederland te hebben onderschreven.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de houding van de vereniging Prisma en haar leden overeenkomt met de leer van de Wereldraad van Kerken: ‘Geen antithese meer; louter synthese.’[11][12]

 

[1] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/ (Alle links geraadpleegd half juli 2023).
[2] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/visie-en-voorwaarden/ (Op deze pagina is ook duidelijk te lezen aan welke afspraken de partnerorganisaties gebonden zijn.)
[3] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/de-sdg-community/
[4] https://www.sdgnederland.nl/user/partos/
[5] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[6] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[7] https://www.sdgnederland.nl/user/light+for+the+world/
[8] https://www.sdgnederland.nl/user/evert-jan+brouwer/
[9] https://www.sdgnederland.nl/user/arjenjoosse/
[10] Zie voetnoot 2.
[11] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[12] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-4/
Werelddiaconaat (5)

Door: J. Bos

 

In de voorgaande afleveringen hebben we laten zien dat de ideologie van de Verenigde Naties totalitair van aard is en hoe het streven van de Wereldraad van Kerken ermee verbonden is. ‘De oecumenische gedachte verbindt zich met het ideaal van de politieke wereldeenheid. Een Wereldkerk en een Wereldstaat. Geen antithese meer; louter synthese. “Tot èlke prijs”.’[1] Driekwart eeuw geleden stond men nog maar aan het begin van wat sindsdien door de organisatie van de VN allemaal is gepresteerd in een immense operatie ten behoeve van haar idealen. Inmiddels is heden ten dage de propaganda ervoor onontkoombaar vanwege de massaliteit en de intensiteit.

We gaan nu kijken naar de ‘Sustainable Development Goals’, waarover de vereniging Partos aangaande de samenwerking met haar leden het volgende vermeldt op haar website: ‘De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad.’[2] In dit artikel gaan we niet op de afzonderlijke doelen in. Op onder meer Wikipedia[3] worden ze alle genoemd, en als de links onder dit artikel worden gevolgd, zullen ze ook enkele keren voorbij komen. Evenals in ons artikel over de URVM[4] beperken we ons tot het aanduiden van de ideologie van de VN, zoals die ook met betrekking tot de SDG’s naar voren komt. Verder schrijven we iets over de manier waarop de doelen in Nederland worden ingevoerd.

Blijkens de informatie op Wikipedia zijn de SDG’s ‘in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht en vervangen de millenniumdoelstellingen[5] die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.’
‘De onderhandelingen over de Post 2015 Ontwikkelingsagenda vonden plaats in de periode van januari tot augustus 2015. Het resultaat (…) is (…) gepresenteerd onder de naam: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.’

In het genoemde document ‘Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development’[6] wordt uitvoerig uiteengezet waarom en hoe de transformatie van ‘onze wereld’ moet plaatsvinden. Alle 193 lidstaten van de VN, dat wil dus zeggen praktisch alle landen van de wereld, hebben zich hieraan gebonden. Op internet is een pdf van de Nederlandse vertaling te vinden.[7] Na een ‘Voorwoord’ (pag. 1-2) volgen een ‘Verklaring’ (pag. 3-14) en de hoofdstukken ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’ (waarin de SDG’s staan, pag. 15-31), ‘Implementatiemiddelen en het Globale Partnerschap’ (pag. 32-36) en ‘Opvolging en evaluatie’ (pag. 36-40). Het document wordt geheel beheersd door de totalitaire ‘humanistische’ ideologie van de VN. Ter illustratie geven we de volgende citaten.

Uit het ‘Voorwoord’:

‘Deze Agenda is een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Ook universele vrede in grotere vrijheid speelt er een hoofdrol in. We erkennen dat het uitroeien van armoede in al haar vormen, waaronder ook extreme armoede, de grootste uitdaging vormt waarmee de wereld wordt geconfronteerd, terwijl het ook een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling.
Alle landen en belanghebbenden, die als partners samenwerken, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van het juk van de armoede en willen onze planeet weer gezond maken en veiligstellen. We zijn vastberaden om de kordate en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om het tij te keren en de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de 169 bijbehorende subdoelstellingen die we vandaag aankondigen, laten geen twijfel bestaan over de omvang en de ambities van deze nieuwe universele Agenda. (…)
De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.
(…)
De onderlinge verbondenheid en de geïntegreerde aard van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn van cruciaal belang willen we ervoor zorgen dat het doel van de nieuwe Agenda wordt gerealiseerd. Als we erin slagen om al onze ambities van de Agenda waar te maken, zal het leven van iedereen aanzienlijk worden verbeterd en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan.’

Enkele punten uit de ‘Verklaring’:
‘4. Nu we deze grote gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten. Uitgaande van de basisidee dat de waardigheid van de mens fundamenteel is, willen we dat de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen worden bereikt voor alle landen en bevolkingen en voor alle geledingen van de maatschappij. En we zullen er daarbij naar streven om zij die het verst achterop zijn, het eerst te bereiken.’
‘5. Dit is een Agenda van een ongeziene omvang en dito belang. Deze Agenda werd aanvaard door alle landen en is ook op alle landen van toepassing, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met respect voor het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Dit zijn universele doelstellingen en subdoelstellingen waar de hele wereld bij betrokken is, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.’
‘10. De nieuwe Agenda wordt bepaald door de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de volledige naleving van het internationale recht. De Agenda is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en de Slotverklaring van de Wereldtop van 2005. De Agenda wordt ook geïnspireerd door andere instrumenten zoals de Verklaring over het Recht op Ontwikkeling.’
‘18. We kondigen vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan met 169 daaraan gekoppelde subdoelstellingen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. (…)’
‘19. We herbevestigen het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en van andere internationale instrumenten die betrekking hebben op de mensenrechten en het internationaal recht. (…)’
‘49. Zeventig jaar geleden kwam een eerdere generatie van wereldleiders bij elkaar om de Verenigde Naties op te richten. Uit het puin van oorlog en verdeeldheid boetseerden zij deze Organisatie en de waarden van vrede, dialoog en internationale samenwerking die er aan de basis van liggen. De ultieme concretisering van deze waarden is het Handvest van de Verenigde Naties.’
‘50. Vandaag nemen we ook een beslissing van bijzonder groot historisch belang. We nemen ons voor om een betere toekomst op te bouwen voor alle mensen, ook de miljoenen die niet de kans hebben gehad om een fatsoenlijk, waardig en gelukkig leven te leiden en menselijke potentieel ten volle te benutten. Wij kunnen de eerste generatie zijn die erin slaagt om een einde te maken aan de armoede; terwijl we net zo goed de laatste generatie kunnen zijn die de kans heeft om de planeet te redden. De wereld kan in 2030 een betere plek zijn als we onze doelstellingen bereiken.’
‘51. Wat we vandaag aankondigen – een Agenda voor wereldwijde actie voor de komende 15 jaar – is een handvest voor mens en planeet in de eenentwintigste eeuw. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn belangrijke spelers in de verandering en zullen in de nieuwe doelstellingen een platform vinden waar ze hun tomeloze capaciteiten voor activisme kunnen kanaliseren op weg naar een betere wereld.’
‘52. “Wij, de volken” zijn de wereldberoemde openingswoorden van het Handvest van de Verenigde Naties. Het zijn dan ook “wij, de volken” die vandaag op weg gaan naar 2030. Bij onze tocht zijn ook regeringen en parlementen betrokken, maar ook het VN-systeem en andere internationale instellingen, plaatselijke overheden, inheemse bevolkingen, de burgermaatschappij, de zakelijke en de privésector, de wetenschappelijke en de academische gemeenschap – en alle volken. Miljoenen hebben zich reeds geëngageerd voor deze Agenda en hem eigen gemaakt. Dit is een Agenda van de mensen, door de mensen en voor de mensen – en dit zal naar onze mening het succes verzekeren.’
‘53. De toekomst van de mensheid en van onze planeet ligt in onze handen. Die ligt echter ook in de handen van de jonge generatie van vandaag die de fakkel zullen doorgeven aan de toekomstige generaties. We hebben de weg uitgetekend naar duurzame ontwikkeling; het is onze taak om te verzekeren dat de reis een succes wordt en de verwezenlijkingen onomkeerbaar zijn.’

Uit ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’:
‘55. De Doelstellingen en subdoelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar; (…)’
‘59. (…) we herbevestigen dat de planeet aarde en haar ecosystemen onze gemeenschappelijke thuis zijn en dat “Moeder Aarde” een vaak gebruikte uitdrukking is in tal van landen en regio’s.’

Uit ‘Opvolging en evaluatie’:
‘91. We herhalen onze niet-aflatende inzet om de doelstellingen van deze Agenda te realiseren en deze volledig te benutten om van onze wereld een betere wereld te maken tegen 2030.’

Elke lidstaat moet er zelf voor zorgen dat de SDG’s worden geïmplementeerd, rekening houdend met zijn omstandigheden en mogelijkheden. In Nederland is het Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor verantwoordelijk. De Rijksoverheid schrijft op haar website onder meer:[8]

‘Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland.[9] Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.’

Met het oog op ons onderwerp ‘Werelddiaconaat’ willen we in het volgende artikel aandacht besteden aan de in het citaat vermelde stichting SDG Nederland. Het noemen van dit netwerk, waarvan het bureau gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt ons namelijk terug bij Partos, de ‘humanistische’ vereniging aan wier identiteit ‘christelijke’ organisaties zich hebben geconformeerd.[10] Samen met negen andere koepelorganisaties (uit verschillende maatschappelijke sectoren) vormt Partos de stuurgroep van SDG Nederland.[11]

 

[1] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[2] https://www.partos.nl/over-partos/ (deze en onderstaande links geraadpleegd begin juli 2023)
[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzameontwikkelingsdoelstellingen
[4] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-3/
[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen
[6] https://sdgs.un.org/2030agenda
[7] https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/17-Doelstellingen-Om-Onze-Wereld-Te-Transformeren.pdf
[8] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
[9] https://www.sdgnederland.nl/
[10] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[11] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/