Boekrecensie: Het verbond van Gods liefde

Door: M.R. Vermeer

 

Het verbond – de liefdesrelatie tussen God en Zijn volk. Het is deze rijke werkelijkheid waarbij wordt stilgestaan in het boek Het verbond van Gods liefde door ds. Cl. Stam (1948-2016).[1] In een eerder artikel op deze website is erop gewezen dat het belangrijk is om ‘goede boeken’ te lezen. Welnu, dit is een boek waarop we graag de aandacht willen vestigen: neem en lees!

 

Een mooi boek over een belangrijke zaak
Het verbond is een belangrijke zaak. Het verbond raakt immers direct onze geloofsbeleving: hoe is de relatie waarin wij tot God staan? Hoe gemakkelijk kan, ook bij ons, een verkeerd zicht op het verbond binnensluipen, bijvoorbeeld door reformatorische of evangelische denkbeelden.

Met het verbond hebben we ook de hoofdlijn van de Schrift te pakken. Een juist begrip van het verbond laat het grote verband zien van de Schrift als geheel – de dingen vallen op hun plaats.

Welnu, dit boek werpt een helder licht op het verbond. In begrijpelijke en duidelijke taal. Goed leesbaar en tegelijk diepgravend.

 

 

Het verbond van Gods liefde

We willen een korte indruk geven van de inhoud van dit boek (zie de inhoudsopgave hiernaast).

1. In dit boek worden eerst (in hoofdstuk 1 t/m 3) een aantal ‘algemene zaken’ behandeld. Het is God die het initiatief neemt tot het verbond: niets uit ons, maar alles uit Hem! De Here God neemt het initiatief tot een levende liefdesrelatie, waarin Hij verklaart onze God te zijn, en wij verklaren Zijn volk te zijn.

Terecht wordt opgemerkt dat er niet meerdere verbonden zijn, maar één genadeverbond met verschillende bedelingen. Karakter, inhoud en doel van het verbond blijven door de verbondsgeschiedenis heen hetzelfde.

2. Vervolgens wordt (in hoofdstuk 4 t/m 15) op de verschillende fasen van de verbondsgeschiedenis ingegaan. De benaming ‘werkverbond’ wordt terecht afgewezen: het verbond van God met de mensheid in het paradijs was een liefdesverbond. Een liefdesverbond wat ook na de zondeval in stand is gehouden door de belofte van een redder, en later is voortgezet met Abraham en zijn zaad.

De verbondsgeschiedenis loopt uit op het nieuwe verbond, waaraan Christus door Zijn bloedstorting aan het kruis rechtskracht heeft verleend. Een nieuw verbond wat zich tot het oude verbond verhoudt als ‘van minder naar meer’: wij staan in het volle licht van Gods genade in Christus.

3. Ten slotte wordt (in hoofdstuk 16 t/m 23) ingegaan op een aantal geloofszaken die samenhangen met het verbond, zoals kerk, prediking en uitverkiezing. Vooral hier blijkt wel hoe belangrijk een helder zicht op het verbond is: wanneer het fout gaat in de verbondsleer, gaat het vroeg of laat ook fout in de prediking, in de kerk, in ons geloofsleven.

Het boek eindigt met een hoofdstuk over het ‘leven in het verbond’: zekerheid, toewijding, gebed en troost. Als ergens de fabel van een starre, rationele ‘vrijgemaakte’ verbondsvisie wordt ontkracht, dan is het hier wel!

 

 

Neem en lees!
Het boek is door de auteur oorspronkelijk (in 1999) geschreven in het Engels. Jammer in de Nederlandse vertaling (uit 2006) is het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het boek is helaas, ondanks de vrij recente verschijningsdatum, niet meer eerstehands verkrijgbaar, maar tweedehands nog goed te vinden.[2] Voor degenen die graag een elektronische versie lezen: deze is gratis beschikbaar.[3] Degenen die de leesvaardigheid in het Engels willen opscherpen, kunnen de Engelse versie ernaast lezen.[4]

Kortom, een aanbeveling om dit boek tijdens de komende zomervakantie mee te nemen en te lezen!

 

[1] Cl. Stam, Het verbond van Gods liefde (Bedum: uitgeverij Woord en Wereld, 2006).

[2] Bijvoorbeeld via www.boekwinkeltjes.nl.

[3] Beschikbaar via: http://www.woordenwereld.nl/files/geregistreerd/Cahiers/Cahier%20069.pdf.

[4] Cl. Stam, The Covenant of Love. Exploring our Relationship with God (Winnipeg: Premier Publishing, 1999). Zie http://ca.premierpublishing.ca/the-covenant-of-love.html.

image_pdfimage_print