Altijd werk

Door: C.A. Teunis

 

Onze Vader
….. Uw Koninkrijk kome…..
Mattheüs 6 : 9-10

 

Gods kind mag zeggen: Onze Vader
Uw Koninkrijk, dat is het Koninkrijk van de Vader.
Het is Zijn koninklijk en Vaderlijk heersen in de enkelingen, de families en de volkeren in de hemel en op de aarde.
Het komt door Christus nu en in de toekomst als de regen van Boven; de mensen brengen het niet voort, maar God Zelf.

In de mond van Jezus is ook het woord “Vader” het evangelie, de blijde boodschap die Hij bracht: Vergeving van zonden en eeuwig leven tot eer van God.
De drie eerste beden van het onze Vader spreken van dat, wat God wil.
Daardoor wordt het gebed vanaf het begin van alle eigenwilligheid en zelfzucht gereinigd.

Door het woord ‘onze’, ‘onze Vader’ verbreedt zich ons gebed van onze eigen behoeften tot de gehele gemeente van Christus die zich uitbreidt over de hele aarde. Het gebed in het ‘verborgene’ wordt daardoor tot een gebed van wereldwijde betekenis. Het gevaar van  ‘vrome’ zelfzucht is daardoor weggedaan.
Alleen Gods kind kan ‘Vader’ zeggen.

 

Naar: Gods Koninkrijk
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden (Matth. 6:33).
Het enige doel van het zoeken van Gods Koninkrijk is dat Hij in de hele wereld geëerd, vertrouwd en gehoorzaamd wordt.
Dus moeten wij in ons gebed smeken dat alle mensen onderdanen mogen worden van dit Koninkrijk, dat Hij door Christus heeft opgericht. En dat het evangelie verkondigd mag worden aan alle natiën.
Wij bidden dat de werkelijkheid wordt: “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openb. 11:15). Zodat alle vorsten, volken, talen en natiën de Christus dienen (Ps. 72:11).
Wij bidden dat zijn heerschappij uitgebreid wordt en dat de christelijke godsdienst overal  beleden wordt. En dat het christelijk geloof blijkt door uiterlijke belijdenis, en ook blijkt in kracht, en in de harten van alle mensen gehoorzaamheid voortbrengt.

 

Ontvang: Geestelijke blijdschap
Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Rom.14:17b).

Het Koninkrijk van de Vader is niet los van zijn gerechtigheid, maar is er één mee.
Gods gerechtigheid is het juiste leven zoals de Vader dit wil en geeft.

Vrede is de gerustheid in ons hart en geweten door de verzekering dat wij, en ons doen en laten, door het geloof voor God aangenaam zijn. Wij zullen behouden worden door Gods Zoon omdat wij verzoend zijn (Rom. 5:10).
Vrede komt tot uiting in uiterlijke vrede en eenheid onder de broeders en zusters.

Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.
(Psalm 122:6,7).

Blijdschap is de geestelijke vreugde in het hart, die ontstaat uit de vaste hoop op de zaligheid en die blijkt uit de welstand van de gemeente die in vrede bloeit.

Dat alles is het werk van de Heilige Geest, het is een geestelijke en niet een wereldse blijdschap.

 

Gods Koninkrijk komt
….. Uw Koninkrijk kome…..
Hier wordt geen wens uitgesproken.
We wensen God niet de komst van Zijn Rijk toe.
Wij staan daar niet, als verre toeschouwers, alleen maar op te wachten.
Wij zelf hebben ermee van doen.

We mogen deze bede nooit lijdelijk, nooit werkeloos bidden.
We mogen deze bede alleen bidden, als we zelf actief bezig willen zijn aan de realisering van wat we hier aan God vragen.
Deze bede wordt een vloek op onze lippen, als we met de ons gegeven krachten en gaven geen medearbeiders van God zijn in het werk van de uitbreiding van Zijn Rijk.
Want als we God om de komst van Zijn rijk bidden, mogen we niet doen, alsof wij na ons gebed werkeloos buiten staan. Alsof God dit zonder ons zal doen.

De doorvoering van de Koningsheerschappij van God en de onvoorwaardelijke vervulling van de goddelijke wil, bij mij en bij de gemeente van Christus in het gewone dagelijkse leven, zullen wij, vanuit ons hart, afsmeken: Vader leidt uw Koningsheerschappij hierheen, help mij, dat U bij ons en ook bij mij steeds meer en meer als Koning en Heer regeert.

Door deze bede te bidden, zijn we met die komst werkzaam, nemen we actief deel aan die komst.

 

God werkt door Zijn kerk
Eerst dan, wanneer wij geheel en al ons inspannen, mógen we bidden: Uw Koninkrijk kome.

God wil en zal Zijn Rijk uitbreiden en doen komen.
En daarom wil Hij ook, dat wij tot de wereld gaan met Zijn Woord.
En dat met, àlle krachten: met de kracht van het gebed, met de kracht van onze liefde, met de kracht van al onze gaven.

Hij doet het, maar door Zijn kerk.

Onze Vader
….. Uw Koninkrijk kome…..

image_pdfimage_print