Opgewacht! (10)

Een stem in de hemel

Over de nederlaag van satan klinkt in de hemel een luide stem. Dat betekent wel, dat het er werd uitgejubeld. Zeker, in de jubel klinkt een ‘wee’ over de aarde, over de mensenwereld en de volkerenzee. Maar ook dat ‘wee’ over de aarde wordt bepaald door de vreugde in de hemel; en het zal slechts tijdelijk zijn. De glans van de viktorie in de hemel ligt óók over de komende verschrikking op de aarde. In een lied over God en zijn Christus kunnen gruwelen aan de orde komen. Maar ze komen aan de orde in een lied dat mógelijk is door verzoening die is be-werkt en die wordt tegen-gewerkt maar nooit kan worden weg-gewerkt.

Ook nu weer komt Psalm 2 aan de orde. Johannes heeft al teruggegrepen op Psalm 2 (vs. 5). Hij zal het vaker doen. In het laatste bijbelboek krijgt dit lied bijzonder veel aandacht. De zangers in de hemel kunnen niet anders dan ook Psalm 2 opnemen in hun nieuwe jubel (vs. 10), het lied van God en zijn Gezalfde. De Psalmen, die liederen van het Oúde Verbond, zijn tegelijk ook liederen van het Nieùwe Verbond. En een kunstwerk als de Openbaring van Jezus Christus door de engel aan Johannes, zo’n kunstwerk vol beeldspraak en liederen van lof, moet wel teruggrijpen op de Psalmen. Er zijn immers niet maar ènkele messiaanse lofzangen in dat ‘oude boek’, maar ze zijn het álle. Ze zingen alle van het Lam en van de draak, van strijd en overwinning en van de grote bevrijding. En in het kunstig hoofdstuk 12 uit het kunstig boek Openbaring wordt wel duidelijk gemaakt, dat de ‘Oud-Testamentische liederen’ geen oud-testamentische liederen zijn, maar aktuele profetie, die vervuld werd en almeer wordt vervuld. Zoals de ‘wraakpsalmen’ één zijn met het ‘wraakgebed’ van de zielen onder het altaar (Openb. 6:10); zoals het Lied van Mozes gezongen wordt tegelijk met Psalm 86, door de grote schare van de grote toekomst (Openb. 15:3); zo wordt het lied van de Here en zijn Gezalfde uitgezongen in de volheid des tijds op aarde en in de hemel. Nu is het bij uitstek de tijd voor deze liederen. De kerk dient dit wel te bedenken! Wie zijn het die nù zingen? De zangers of de deelnemers aan dit hemelse spreekkoor spreken van hun bróeders, die zijn bevrijd. Hun broeders zijn in de hemel. Zijzelf zijn ook in de hemel. En die broeders blijken te zijn de gelovigen uit voorbije tijd. De zangers moeten dus engelen zijn. De gelovigen kunnen niet zichzelf hun broeders noemen. Niemand moet zich erover verwonderen, dat éngelen mènsen hun broeders noemen. Het hangt er immers weer van af in welk verband een woord wordt gebruikt. ‘Broeder’ kán zijn aanduiding van een zoon van dezelfde vader of moeder. Het woord kan óók gebruikt worden voor familielid en zelfs voor volksgenoot. Het kan eveneens weergeven, dat men in een of ander opzicht in kollegiale verhouding staat (vgl. o.a. als het koningen betreft 1 Kon. 9:13; 1 Kon 20:32,33, en over profeten als kollega’s 1 Kon. 13:30). Dat éngelen mènsen hun broeders noemen moet ons niet bevreemden. Zij noemen zich ook ‘mededienstknecht’ (Openb. 19:10; 22:9). Ze zijn één met de verlosten boven in hun onderworpen zijn aan God en in aanbidding van Hem. Samen zijn ze nu in de hemel. Samen zonder zonde. Samen in dienst van God. Het rijk van God en de bevoegdheid van zijn Christus in de hemel zijn een feit geworden. De éngelen bezingen het heil dat God in Christus bewerkt heeft en de kracht waarmee Hij het doorzet. De aanklager is uit de hemel geworpen. Eerst is de Advocaat erin gegaan. In de geschiedenis van de hemel heeft zich een beslissende wending voorgedaan.

Met Christus en door Christus zijn de heiligen boven ook in glorie. Van aanklachten vrij. Het bloed van het Lam was de prijs. Het getuigenis dat zij ontvangen hadden en waar ze van spraken was waar. Ze hebben dat getuigenis vastgehouden en voor het Lam gekozen. Ze hebben – we weten dit uit de brief aan de Hebreeën van Mozes – ‘liever met het volk van God kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten en de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte’. Wie hier iets meer van weten wil moet Hebreeën 10:35 ­– 11:40 lezen. Door het bloed van het Lam waren ze rein en door de getuigenis, dat even oud is als de vrouw en de oude slang, waren ze beschermd. Wat een féést en oproep tòt feest daarboven in de hemel.

Dat wordt voor de aarde een verschrikking. Deze verschrikking wordt éven aangeduid door de hemelse koren. Woedend is de draak. De tijd is ver gevorderd. Hem is al veel uit handen geslagen. Hij houdt de klok van de heilshistorie bij. Waar hij mensen mee zal doen spotten (2 Petr. 3:3,4) om hen als zijn prooi te krijgen, dat houdt hij voor zich goed vast: Christus heeft haast; zijn tijd is kort. De lange en bange dagen uit het eerste tafereel worden een kórte tijd genoemd in dit tweede tafereel. We moeten deze laatste aanduiding niet opvatten als persoonlijke mening van Johannes. De apostel zou namelijk – volgens sommigen – in dezelfde mening hebben verkeerd als alle christenen van de eerste eeuwen. Die christenen zouden, zo wordt gesteld, een onmiddellijke komst van de Here verwachten. Johannes zou hier dus een gemeentetheologie uitdragen. Zo’n ‘vroegchristelijke’ theologie zou bij hem (onder meer) ook doorwerken als hij in een ‘mythologische verwoording’ verzoening door voldoening leert: verzoening door het bloed van het Lam. Maar de auteur kreëert geen eigen gedachten en redigeert ook niet een volksmening. Hij geeft door wat hem getoond is en wat hij gehoord heeft. Hij geeft niet een ópvatting weer over de aankomst van de Here Jezus Christus op de aarde, maar deelt mee wat hij uit de hémel hoorde. En dat is niet wat mènsen weten, maar wat de dráák weet. De draak is ‘bij de tijd’. Hij is eeuwenlang boven geweest! Op zijn beperkte gebied met zijn beperkte mogelijkheden heeft hij – dat komt er nù bij – ook beperkte tijd. De hem gebleven tijd zal hij nu uitkopen en op het hem gebleven gebied de hem gebleven mogelijkheden uitbuiten. Dát zien ze in de hemel aan de wijze waarop hij woedend is: die neerge-wórpen is is nu ook neerge-dááld, hoort Johannes zeggen. Hij zal trachten op de aarde het initiatief te hernemen. Hij weet ook waartoe hij veroordeeld is en wat spoedig komt (Judas 6, Openb. 20:10). Alle aandacht nu naar de aarde. Het is geworden de tijd waarvan Paulus spreekt in Efesiërs 6:10-20.

En waarover Petrus schrijven moet in 1 Petr. 5:8,9. De satan moet worden ‘weerstaan’, nuchter en waakzaam.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256

 
Werelddiaconaat (7)

Door: J. Bos

Eerst geven we een korte samenvatting van wat in de voorgaande artikelen aan de orde is geweest.
Ongeveer twintig ‘algemeen-christelijke’ hulpverleningsorganisaties zijn lid van en/of betrokken bij de vereniging Prisma. Uit de gegevens op de website van Prisma kan worden opgemaakt dat deze vereniging zich inzet voor ‘een aan het huidige schema van deze eeuw aangepaste diaconie’.[1]
Prisma neemt actief deel aan diverse netwerken, waaronder de vereniging Partos. De leden van Prisma zijn op die manier mede verbonden aan Partos. Sommige ervan zijn ook afzonderlijk lid.[2] Zodoende heeft men zich geconformeerd aan de ‘humanistische’ identiteit van Partos.
Bepalend voor de identiteit en het handelen van Partos zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM)[3], die mede op aandrang van de Wereldraad van Kerken tot stand is gekomen[4], en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door middel van de SDG’s wordt de totalitaire ideologie van de Verenigde Naties (VN) tot werkelijkheid gemaakt.[5]
Partos is lid van de stuurgroep van SDG Nederland, de organisatie die naast en in samenwerking met de overheid de SDG’s implementeert in de Nederlandse maatschappij. Enkele leden van zowel Prisma als Partos zijn afzonderlijk ook lid van de ‘SDG NL-Community’.
Door het zich conformeren aan de ‘humanistische’ identiteit van de vereniging Partos en het onderschrijven van de ‘humanistische’ visie van SDG Nederland geven de vereniging Prisma en haar leden blijk van een houding die overeenkomt met de leer van de Wereldraad van Kerken: geen antithese, maar synthese.[6]

We willen nu nog enkele gegevens met betrekking tot de activiteiten van Partos naar voren halen. Het werk van Partos is zo veelomvattend dat het niet doenlijk is daar een compleet overzicht van te geven. Wie zich erin wil verdiepen, kan proberen niet te verdwalen op de website.[7] We bekijken een onderdeel waaruit de vervlechting van ‘christelijke’ en ‘humanistische’ organisaties zeer duidelijk blijkt.

De vereniging Partos heeft zeventien werkgroepen, waaronder vier lobbygroepen die op het gebied van ‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ actief zijn.[8] Een van die vier is de werkgroep ‘Building Change’, die op de website van Partos als volgt wordt gepresenteerd:[9]
‘Building Change is een samenwerkingsverband dat zich inzet om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. De kerngroep bestaat uit Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden.’

N.B. De Foundation Max van der Stoel (FMS) is ‘een onafhankelijke buitenlandstichting gelieerd aan de PvdA.’[10] Evenals dat ten aanzien van de identiteit van Partos al het geval was,[11] vormt de identiteit van FMS blijkbaar geen bezwaar voor Woord en Daad om (‘met trots’, zie het citaat hieronder) een intensief samenwerkingsverband aan te gaan met ook deze organisatie.

Building Change heeft een eigen website, waarop het doel en de werkwijze van deze lobbygroep als volgt worden omschreven:[12]
‘Met trots werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor (duurzame) ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch.
Om dit te bereiken streeft Building Change naar een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is een positieve en sturende rol van de overheid nodig, in samenwerking met o.a. ngo’s, bedrijven en financiële instellingen. Ons doel? Een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling.’
‘Rond het thema beleidscoherentie voor ontwikkeling en de SDG’s brengen wij een brede coalitie bijeen van maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.’
‘We voeren campagne en laten een stevig geluid horen richting Den Haag. Dit doen we door te lobbyen bij de Tweede Kamer en bij ministeries, en door evenementen te organiseren met politici.’
‘We vertellen ons verhaal door artikelen en berichten op onze website en sociale media.’

De werkgroep is ook lid van de in het vorige artikel genoemde SDG NL-Community.[13]

Een van de activiteiten van Building Change is de campagne ‘Adopteer een SDG’, voor de periode 2021-2025. Informatie daarover wordt gegeven op een aparte pagina op de website van de werkgroep.[14] De formule van de campagne luidt:
‘Kamerleden van uiteenlopende politieke kleur adopteren een SDG en zetten zich hier tijdens hun ambtsperiode voor in, met de hulp van een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Zij voorzien Kamerleden van concrete handvatten voor het bijdragen aan hún SDG(s), of die nu over water, biodiversiteit, armoedebestrijding of energie gaat. Samen kunnen we immers méér bereiken. Als Building change blijven wij met deze campagne samenwerking op de SDG’s stimuleren – binnen de Tweede Kamer, maar ook met maatschappelijke organisaties.’

Elders op de website wordt gemeld:[15]
‘Eén van de speerpunten van de #AdopteerEenSDG campagne is dan ook dat we Kamerleden oproepen over fractie- en commissiegrenzen heen te kijken, omdat we een duurzame wereld alleen gezamenlijk dichterbij kunnen brengen.’

Uit een overzicht op de pagina van ‘Adopteer een SDG’ blijkt, dat deze oproep gehoor heeft gevonden in de Tweede Kamer. Een aantal Kamerleden heeft ieder voor zich één of enkele SDG’s ‘geadopteerd’. Ze zijn afkomstig uit de fracties van, in alfabetische volgorde: CDA (3), CU (3), D66 (17) (!), GL (2), PvdA (2), SGP (1), SP (1), Volt (1) en VVD (1). Ook al nemen deze Kamerleden ieder slechts één, twee of drie doelen voor hun rekening, ze zijn daardoor wel mede verantwoordelijk voor de implementatie van álle SDG’s én de achterliggende ideologie. Dat geldt dus ook voor de deelnemende leden van de ‘christelijke’ Kamerfracties, hoe nobel ‘hun’ doelen op zich ook mogen klinken. Want de SDG’s zijn niet ‘los’ verkrijgbaar; ze vormen een ideologisch bepaald totaalpakket, zoals we eerder al zagen in het VN-document ‘Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development’ en op de website van de stichting SDG Nederland. We citeren de betreffende passages nogmaals:
‘Dit zijn universele doelstellingen en subdoelstellingen waar de hele wereld bij betrokken is, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar (…)’
‘We kondigen vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan met 169 daaraan gekoppelde subdoelstellingen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. (…)’
‘De Doelstellingen en subdoelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar; (…)’[16]
‘De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.’
‘De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda, voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies.’[17]

Eveneens op de ‘Adopteer een SDG’-pagina worden, onder het kopje ‘Onze coalitie van maatschappelijke organisaties’, de organisaties vermeld waarvan in bovenstaande citaten enkele malen sprake is. Behalve Buiding Change zelf zijn het er 25, waarbij zich naast 21 ‘humanistische’ organisaties vier ‘christelijke’ bevinden die we eerder zijn tegengekomen, namelijk Red een Kind, Prisma, Tearfund en ZOA. Evenals Woord en Daad zijn deze organisaties zelf ook lid van Partos.[18] In de genoemde ‘brede coalitie’ werken ze dus net als en samen met Woord en Daad (als onderdeel van de kerngroep van Building Change) mee aan het implementeren van de SDG’s en zodoende aan het verbreiden van de totalitaire ideologie van de VN en de Wereldraad van Kerken.

Dit artikel en de vijf voorgaande bijdragen schreven we naar aanleiding van de betrokkenheid van de vereniging Prisma en leden ervan bij het netwerk Partos. In het eerste artikel van deze serie hebben we gezien, dat Prisma behalve aan Partos ook actief deelneemt aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en dat er wordt samengewerkt met het netwerk EU Cord. We hopen de volgende keer te bekijken waar deze organisaties voor staan.

 

[1] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[2] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[3] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-3/
[4] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-4/
[5] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-5/
[6] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-6/
[7] https://www.partos.nl/
[8] https://www.partos.nl/wat-we-doen/belangenbehartiging-beleidsbeinvloeding/
[9] https://www.partos.nl/blog/werkgroep/building-change/
[10] https://foundationmaxvanderstoel.nl/
[11] zie voetnoot 2
[12] https://www.buildingchange.nl/
[13] https://www.sdgnederland.nl/user/b_change/
[14] https://www.buildingchange.nl/adopteer-een-sdg/
[15] https://www.buildingchange.nl/de-tweede-editie-van-adopteereensdg-is-een-feit/
[16] zie voetnoot 5
[17] zie voetnoot 6
[18] zie voetnoot 2
* Alle links geraadpleegd eind juli 2023