Opgewacht! (9)

De oekumene 

Deze toevoeging vraagt alle aandacht. Johannes gebruikt de tegenwoordige tijd. Satan is verleider gedurende alle eeuwen. Nu is met die verleiding iets bijzonders aan de hand. Hier ligt zijn aktuele werkzaamheid. Hierin ligt ook besloten de kontinuïteit van zijn werk als de oúde slang. Hij is permanent verleider. Toch is er voortgang. Dit valt temeer op, omdat verderop gesproken wordt van wat hij vróeger deed. Vóór de tijd van kruis en hemelvaart was hij niet slechts verleider, maar ook aanklager, die ‘dag en nacht aanklaagde voor onze God’. Dát is verléden tijd. Die het eerst via verleiding tot aanklagen kon brengen kan nu niet verder komen dan verleiden. Hoe hij dat doet zal stráks nog blijken. Maar één facet vraagt nu aandacht. Zijn verleidingswerk in vijandschap is naar de gang van Christus’ heilwerk. Christus heeft immers gezegd dat het evangelie van het koninkrijk ‘in de gehele wereld’ gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken, waarna het einde zal zijn (Matth. 24:14). De duivel gaat daartegenover ‘de gehele wereld verleiden’, de strijd voeren tégen dat getuigenis, òm de heilsfeiten. In beide gevallen is sprake van de gehele oekumene, overal waar mensen wonen. Oekumenisch verleidingswerk tegenover oekumenisch verlossingswerk. De draak met de zeven ‘koppen’ en de zeven kronen weet hyperintelligent wat hem te doen staat. Tegenover de ‘oekumenische beweging’ van de Heiland der wereld stelt hij de ‘oekumenische beweging’ van een ander messianisme, dat om zich heen grijpen zàl.

Zijn gebied is voortaan beperkt. De hemel is verloren gebied, hij is aan de aarde gebonden. Zijn mogelijkheden zijn beperkt. Van verleider–aanklager moet hij terugtreden om voortaan alleen verleider te zijn. Maar dat beperkte gebied wordt nu totaal slagveld. En de beperkte mogelijkheden worden geïntensiveerd. We worden hiermee voorbereid op het derde tafereel. De verleiding wordt een mácht. Hier worden ons niet interessante gegevens verstrekt om voor kennisgeving aan te nemen of voor boeiende diskussies. We zullen weten wat aan één stuk door aan de gang is in de eeuwen van het Nieuwe Testament, waarbij alle grenzen worden doorbroken. Alleen wie dit weet kan zijn tijd verstaan: en bedenken wat het betekent ‘de liefde tot de waarheid te aanvaarden’ (2 Thess. 2:10,12). Het zal een wereld omvattende worsteling worden; een worsteling om mensen; ook telkens om een persoon.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256
Werelddiaconaat (6)

Door: J. Bos

 

Behalve de vereniging Partos maken de volgende overkoepelende organisaties deel uit van de stuurgroep van SDG Nederland: MVO Nederland, UN Global Compact Network Netherlands, Maatschappelijke Alliantie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Jeugdraad, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging Hogescholen, International Union for Conservation of Nature (National Committee of The Netherlands). Sommige namen klinken wellicht niet heel bekend in de oren, maar samen bestrijken deze netwerken en hun lidorganisaties een groot deel van de maatschappij, waarbij Partos in de sector ‘Ontwikkelingshulp’ actief is. In samenwerking met de overheid, die zeer grote inspanningen verricht om de SDG’s te implementeren via wetgeving en propaganda, maken deze organisaties zich sterk om zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden met het gedachtegoed achter de SDG’s en ze in te schakelen bij de uitvoering van de plannen.

Wie de website van SDG Nederland bezoekt, komt in een volslagen ‘humanistische’ omgeving terecht. De organisatie presenteert zichzelf als volgt:[1]
‘SDG Nederland is de beweging van iedereen in Nederland die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. We zijn met meer dan 1.300 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersnetwerken.
We moedigen elkaar aan een volgende stap te zetten. Leden van SDG Nederland laten in de community zien hoe ze aan de doelen bijdragen. Burgers ontmoeten elkaar voor lokale SDG-acties. Zeventien alliantiecoördinatoren zorgen voor expertise rond elk van de SDG’s.
De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging. (…)
Ook de overheid stimuleert brede inzet op de SDG’s onder regie van de nationale SDG-coördinator (…). Wij werken vanuit de maatschappij, zij vanuit de overheid. (…)’
(…)
‘Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft.
De Sustainable Development Goals zijn de agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.
SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de doelen. (…)’

De visie van SDG Nederland luidt:[2]
‘In ongekende internationale saamhorigheid zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties, met inbreng van talloze private en publieke organisaties en burgers, wereldwijd.
De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda, voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief, dat private en publieke organisaties en burgers verbindt.
Wij zijn de eerste generatie die de middelen heeft om deze wereld waar te maken en de laatste generatie die verdere onomkeerbare negatieve veranderingen kan voorkomen. We hebben elkaar daarbij allemaal nodig: private en publieke organisaties en burgers.
We zullen onze eigen positieve bijdragen aan de SDG’s maximaliseren en onze negatieve bijdragen minimaliseren, in binnen- en buitenland, en we zullen daar transparant over zijn. We kunnen elkaar versterken, door onderling samen te werken. We kunnen als SDG Nederland gedeelde  problemen en kansen samen aanpakken en onze gezamenlijke strategie bepalen.
Wij komen uit diverse hoeken en juist het samenwerken over grenzen heen maakt ons sterk en innovatief: bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongeren, de financiële sector, rijksoverheid en decentrale overheden, onderwijs, kennisinstellingen, filantropen en burgers (als consument, werknemer, ouder etc.).
We zijn individuen of we vertegenwoordigen organisaties die in Nederland gevestigd zijn, maar we kunnen bijdragen aan de SDG’s in Nederland en in het buitenland. We kunnen daarbij samenwerken met vergelijkbare initiatieven in andere landen.
De SDG’s zijn van, voor en door ons allemaal. Niemand kan achter blijven. We roepen iedereen op om mee te doen.’

SDG Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om zich te laten registreren als lid van de zogeheten ‘SDG NL-community’. In deze online community kan men elkaar laten zien hoe men bijdraagt aan de SDG’s. Zoals in het eerste citaat hierboven staat genoteerd, hebben meer dan 1300 organisaties uit vele geledingen van de samenleving zich inmiddels aangemeld. Voorafgaand aan de registratie wordt gesteld:
‘Als lid van de community onderschrijf je ook automatisch de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Het aanvinken van de optie is om die reden verplicht bij de registratie.’[3]

Het is logisch dat de vereniging Partos als lid van de stuurgroep van SDG Nederland eveneens lid is van deze SDG NL-Community.[4] Daarbij moet wél worden bedacht, dat de ‘christelijke’ vereniging Prisma, en enkele van haar leden ook afzonderlijk, lid zijn van Partos en dat ze zodoende mede verantwoordelijk zijn voor het streven van SDG Nederland. Daardoor is het ons inziens niet heel verwonderlijk, maar toch wel opmerkelijk, dat zich tussen de leden van de SDG NL-Community enkele organisaties bevinden die we eerder zijn tegengekomen als lid van zowel Prisma[5] als Partos[6], namelijk SeeYou[7], Woord en Daad[8] en World Vision.[9] Naast het gegeven dat ze zich evenals Prisma geconformeerd hebben aan de ‘humanistische’ identiteit van Partos, blijken ze dus ook de ‘humanistische’ visie en voorwaarden[10] van SDG Nederland te hebben onderschreven.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de houding van de vereniging Prisma en haar leden overeenkomt met de leer van de Wereldraad van Kerken: ‘Geen antithese meer; louter synthese.’[11][12]

 

[1] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/ (Alle links geraadpleegd half juli 2023).
[2] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/visie-en-voorwaarden/ (Op deze pagina is ook duidelijk te lezen aan welke afspraken de partnerorganisaties gebonden zijn.)
[3] https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/de-sdg-community/
[4] https://www.sdgnederland.nl/user/partos/
[5] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-1/
[6] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[7] https://www.sdgnederland.nl/user/light+for+the+world/
[8] https://www.sdgnederland.nl/user/evert-jan+brouwer/
[9] https://www.sdgnederland.nl/user/arjenjoosse/
[10] Zie voetnoot 2.
[11] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[12] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-4/
Opgewacht! (8)

De oude slang

Het is goed dat wij in dit verband erop letten, hoe de andere partij wordt genoemd. In alle drie taferelen is telkens de draak de ene partij. In het eerste en derde tafereel is de vrouw de andere partij. In het middentafereel is het Michaël. Dat Michaël zijn tegenstander heeft neergeworpen heeft konsekwenties voor de vrouw. De gevolgen voor de aarde van wat in de hemel is gebeurd kunnen we al af lezen uit de wijze, waarop de draak wordt gekarakteriseerd. Hij is de grote draak, d.i. de niet te negeren verslinder. Maar die draak is de oúde slang. Hij is nog altijd dezelfde als eens in het paradijs. Om te weten hoe hij altijd werkt moeten we weten zijn eerste optreden in de mensenwereld. Hoe hij via accentverlegging, geleidelijke woordverdraaiïng, vervolgens door leugen, eerst manninne wist te verleiden om langs die listige weg eindelijk Adam te bereiken. Paulus kan schrijven over de ‘verleidingen’ van de duivel. Hij doet dat in dezelfde brief, waarin hij de gemeente waarschuwt de duivel ‘geen voet’ (geen ‘plaats’) te geven (Ef. 6:11 na Ef. 4:27). Wanneer de apostel dan spreekt over de ‘verleidingen’ van de duivel gebruikt hij het woord ‘methode’. Nu heeft ‘methode’ inderdaad de betekenis sluwheid, list, bedrog ontvangen. Maar dan is wel sprake van weloverwogen list, ‘planmatige’ sluwheid (verg. Ef 4:14, ‘het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt’, waar hetzelfde woord gebruikt wordt). Het woord wordt in het Nieuwe Testament uitsluitend van zondige methodes gebruikt. Maar het blijft wijzen op methodisch tewerk gaan. Er is systeem bij hem die dit spel volbrengt. Hij is en blijft dezelfde. Zijn gedachten ‘zijn ons niet onbekend’ (2 Kor. 2:11). Wel is hij uitgegroeid van slang tot gróte draak.

Vandaar ook, dat in dit verband de draak nádere karakterisering ontvangt. Zijn eigennaam – waarmee hij scherp wordt aangeduid na zijn eerste en beslissende revolutiedaad – wordt tweetalig overgeleverd. En alsof het nog niet genoeg is volgt nog nadere omschrijving. Eerst wordt zijn naam in het grieks genoemd, duivel. Dan de oude hebreeuwse naam, satan. Beide zijn in het nederlands weer te geven. De hebreeuwse is te vertalen met tegenstander. En de griekse betekent zoveel als leugenaar (Joh. 8:44); één die met woorden knoeit, woorden verdraait, onjuiste voorstelling van zaken geeft, wat dan worden kan: lasteraar, aanklager (uit valse motieven), misleider. Het hebreeuwse ‘satan’ is niet onderscheiden van ons woord tegenstander. Het komt meermalen voor in de bijbel. De Engel des Heren kan soms een satan (tegenstander) zijn (Num. 22:22,32). Mensen zijn het vaak. Filistijnse aanvoerders bijvoorbeeld zijn eens bang geweest, dat David hun satan zou worden in de oorlog (1 Sam. 29:4). Salomo – een ander voorbeeld – kreeg enkele lastige satans, namelijk Hadad, Rezon en in feite ook Jerobeam, die ‘de hand tegen de koning ophief’ (1 Kon. 11:14,23). Zo’n satan kon zijn vijandschap ook laten merken door boze plannen, verdachtmakingen, beschuldigingen. Vandaar dat vijandschap en aanklacht, vijandschap en sluwheid dicht bij elkaar komen te liggen en satan soms terecht vertaald kan worden met duivel. Hij is dan ook de verleider. Zijn methodes zijn dan ook zijn ‘verleidingen’. Hij is niet een satan, een duivel. Hij is de satan. Hij kan slechts vijand zijn. Hij is de duivel. Zo is zijn bestaan (Joh. 8:44). De nadere karakterisering, aan zijn namen toegevoegd, is dan ook van belang: ‘die de hele wereld verleidt’.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256
Werelddiaconaat (5)

Door: J. Bos

 

In de voorgaande afleveringen hebben we laten zien dat de ideologie van de Verenigde Naties totalitair van aard is en hoe het streven van de Wereldraad van Kerken ermee verbonden is. ‘De oecumenische gedachte verbindt zich met het ideaal van de politieke wereldeenheid. Een Wereldkerk en een Wereldstaat. Geen antithese meer; louter synthese. “Tot èlke prijs”.’[1] Driekwart eeuw geleden stond men nog maar aan het begin van wat sindsdien door de organisatie van de VN allemaal is gepresteerd in een immense operatie ten behoeve van haar idealen. Inmiddels is heden ten dage de propaganda ervoor onontkoombaar vanwege de massaliteit en de intensiteit.

We gaan nu kijken naar de ‘Sustainable Development Goals’, waarover de vereniging Partos aangaande de samenwerking met haar leden het volgende vermeldt op haar website: ‘De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad.’[2] In dit artikel gaan we niet op de afzonderlijke doelen in. Op onder meer Wikipedia[3] worden ze alle genoemd, en als de links onder dit artikel worden gevolgd, zullen ze ook enkele keren voorbij komen. Evenals in ons artikel over de URVM[4] beperken we ons tot het aanduiden van de ideologie van de VN, zoals die ook met betrekking tot de SDG’s naar voren komt. Verder schrijven we iets over de manier waarop de doelen in Nederland worden ingevoerd.

Blijkens de informatie op Wikipedia zijn de SDG’s ‘in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht en vervangen de millenniumdoelstellingen[5] die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.’
‘De onderhandelingen over de Post 2015 Ontwikkelingsagenda vonden plaats in de periode van januari tot augustus 2015. Het resultaat (…) is (…) gepresenteerd onder de naam: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.’

In het genoemde document ‘Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development’[6] wordt uitvoerig uiteengezet waarom en hoe de transformatie van ‘onze wereld’ moet plaatsvinden. Alle 193 lidstaten van de VN, dat wil dus zeggen praktisch alle landen van de wereld, hebben zich hieraan gebonden. Op internet is een pdf van de Nederlandse vertaling te vinden.[7] Na een ‘Voorwoord’ (pag. 1-2) volgen een ‘Verklaring’ (pag. 3-14) en de hoofdstukken ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’ (waarin de SDG’s staan, pag. 15-31), ‘Implementatiemiddelen en het Globale Partnerschap’ (pag. 32-36) en ‘Opvolging en evaluatie’ (pag. 36-40). Het document wordt geheel beheersd door de totalitaire ‘humanistische’ ideologie van de VN. Ter illustratie geven we de volgende citaten.

Uit het ‘Voorwoord’:

‘Deze Agenda is een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Ook universele vrede in grotere vrijheid speelt er een hoofdrol in. We erkennen dat het uitroeien van armoede in al haar vormen, waaronder ook extreme armoede, de grootste uitdaging vormt waarmee de wereld wordt geconfronteerd, terwijl het ook een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling.
Alle landen en belanghebbenden, die als partners samenwerken, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van het juk van de armoede en willen onze planeet weer gezond maken en veiligstellen. We zijn vastberaden om de kordate en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om het tij te keren en de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de 169 bijbehorende subdoelstellingen die we vandaag aankondigen, laten geen twijfel bestaan over de omvang en de ambities van deze nieuwe universele Agenda. (…)
De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.
(…)
De onderlinge verbondenheid en de geïntegreerde aard van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn van cruciaal belang willen we ervoor zorgen dat het doel van de nieuwe Agenda wordt gerealiseerd. Als we erin slagen om al onze ambities van de Agenda waar te maken, zal het leven van iedereen aanzienlijk worden verbeterd en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan.’

Enkele punten uit de ‘Verklaring’:
‘4. Nu we deze grote gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten. Uitgaande van de basisidee dat de waardigheid van de mens fundamenteel is, willen we dat de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen worden bereikt voor alle landen en bevolkingen en voor alle geledingen van de maatschappij. En we zullen er daarbij naar streven om zij die het verst achterop zijn, het eerst te bereiken.’
‘5. Dit is een Agenda van een ongeziene omvang en dito belang. Deze Agenda werd aanvaard door alle landen en is ook op alle landen van toepassing, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met respect voor het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Dit zijn universele doelstellingen en subdoelstellingen waar de hele wereld bij betrokken is, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.’
‘10. De nieuwe Agenda wordt bepaald door de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de volledige naleving van het internationale recht. De Agenda is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en de Slotverklaring van de Wereldtop van 2005. De Agenda wordt ook geïnspireerd door andere instrumenten zoals de Verklaring over het Recht op Ontwikkeling.’
‘18. We kondigen vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan met 169 daaraan gekoppelde subdoelstellingen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. (…)’
‘19. We herbevestigen het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en van andere internationale instrumenten die betrekking hebben op de mensenrechten en het internationaal recht. (…)’
‘49. Zeventig jaar geleden kwam een eerdere generatie van wereldleiders bij elkaar om de Verenigde Naties op te richten. Uit het puin van oorlog en verdeeldheid boetseerden zij deze Organisatie en de waarden van vrede, dialoog en internationale samenwerking die er aan de basis van liggen. De ultieme concretisering van deze waarden is het Handvest van de Verenigde Naties.’
‘50. Vandaag nemen we ook een beslissing van bijzonder groot historisch belang. We nemen ons voor om een betere toekomst op te bouwen voor alle mensen, ook de miljoenen die niet de kans hebben gehad om een fatsoenlijk, waardig en gelukkig leven te leiden en menselijke potentieel ten volle te benutten. Wij kunnen de eerste generatie zijn die erin slaagt om een einde te maken aan de armoede; terwijl we net zo goed de laatste generatie kunnen zijn die de kans heeft om de planeet te redden. De wereld kan in 2030 een betere plek zijn als we onze doelstellingen bereiken.’
‘51. Wat we vandaag aankondigen – een Agenda voor wereldwijde actie voor de komende 15 jaar – is een handvest voor mens en planeet in de eenentwintigste eeuw. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn belangrijke spelers in de verandering en zullen in de nieuwe doelstellingen een platform vinden waar ze hun tomeloze capaciteiten voor activisme kunnen kanaliseren op weg naar een betere wereld.’
‘52. “Wij, de volken” zijn de wereldberoemde openingswoorden van het Handvest van de Verenigde Naties. Het zijn dan ook “wij, de volken” die vandaag op weg gaan naar 2030. Bij onze tocht zijn ook regeringen en parlementen betrokken, maar ook het VN-systeem en andere internationale instellingen, plaatselijke overheden, inheemse bevolkingen, de burgermaatschappij, de zakelijke en de privésector, de wetenschappelijke en de academische gemeenschap – en alle volken. Miljoenen hebben zich reeds geëngageerd voor deze Agenda en hem eigen gemaakt. Dit is een Agenda van de mensen, door de mensen en voor de mensen – en dit zal naar onze mening het succes verzekeren.’
‘53. De toekomst van de mensheid en van onze planeet ligt in onze handen. Die ligt echter ook in de handen van de jonge generatie van vandaag die de fakkel zullen doorgeven aan de toekomstige generaties. We hebben de weg uitgetekend naar duurzame ontwikkeling; het is onze taak om te verzekeren dat de reis een succes wordt en de verwezenlijkingen onomkeerbaar zijn.’

Uit ‘Doelstellingen en subdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling’:
‘55. De Doelstellingen en subdoelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar; (…)’
‘59. (…) we herbevestigen dat de planeet aarde en haar ecosystemen onze gemeenschappelijke thuis zijn en dat “Moeder Aarde” een vaak gebruikte uitdrukking is in tal van landen en regio’s.’

Uit ‘Opvolging en evaluatie’:
‘91. We herhalen onze niet-aflatende inzet om de doelstellingen van deze Agenda te realiseren en deze volledig te benutten om van onze wereld een betere wereld te maken tegen 2030.’

Elke lidstaat moet er zelf voor zorgen dat de SDG’s worden geïmplementeerd, rekening houdend met zijn omstandigheden en mogelijkheden. In Nederland is het Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor verantwoordelijk. De Rijksoverheid schrijft op haar website onder meer:[8]

‘Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland.[9] Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.’

Met het oog op ons onderwerp ‘Werelddiaconaat’ willen we in het volgende artikel aandacht besteden aan de in het citaat vermelde stichting SDG Nederland. Het noemen van dit netwerk, waarvan het bureau gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt ons namelijk terug bij Partos, de ‘humanistische’ vereniging aan wier identiteit ‘christelijke’ organisaties zich hebben geconformeerd.[10] Samen met negen andere koepelorganisaties (uit verschillende maatschappelijke sectoren) vormt Partos de stuurgroep van SDG Nederland.[11]

 

[1] C. van der Waal, Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst. Enschede, J. Boersma, 1951, pag. 181
[2] https://www.partos.nl/over-partos/ (deze en onderstaande links geraadpleegd begin juli 2023)
[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzameontwikkelingsdoelstellingen
[4] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-3/
[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen
[6] https://sdgs.un.org/2030agenda
[7] https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/17-Doelstellingen-Om-Onze-Wereld-Te-Transformeren.pdf
[8] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
[9] https://www.sdgnederland.nl/
[10] https://semper-reformanda.nl/werelddiaconaat-2/
[11] https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/