Opgewacht! (5)

De eerste mislukking 

Het is dan zover. Die schitterende vrouw in nood en pijn baart ‘een zoon, een mannelijk wezen’. Men heeft met deze uitdrukking enige moeite gehad. De één spreekt van pleonasme; de ander van een eigenaardige tautologie, waarvoor men zo nog geen verklaring heeft. Maar één zaak is duidelijk, en deze is precies voldoende. De wonderlijk aandoende uitdrukking is weergave van een hebreeuwse zegswijze (ben zakar), die we behalve in ander geschrift ook in de bijbel kunnen vinden (Jer. 20:15). In het boek Openbaring, ook in hoofdstuk 12, komen meer hebraïsmen voor. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap lezen we in dit laatste geval (Jer. 20), dat ‘een jongen’ is geboren; in de Statenvertaling: ‘een jonge zoon’. Het is de aanduiding voor een kind van het mannelijk geslacht. Deze zóón is waar het om gaat. Hij komt in de plaats van de eerste Adam en zal de laatste Adam zijn. (1 Cor. 15:14, 22; verg. Rom. 12:14). We horen immers tegelijk van zijn werkopdracht. Het is bestemd om met een ijzeren staf alle volken te hoeden. Hij is niet enkel de jonge zoon die de vrouw gebaard heeft. Hij is ook Gods zoon, d.w.z. de aangewezen gezalfde tot een bepaalde taak. Hij zal heersen; zal de koning zijn. De volken worden zijn erfdeel. De einden van de aarde zijn bezit. Het is opdracht, maar ook profetie. Hij heeft het maar voor het zeggen en de aarde valt aan zijn voeten.

Psalm 2 is een lied dat zingt van de dreigingen over de kerk. Maar tegelijk het lied van de macht van de Verlosser, van de laatste Adam. De kerk in nood mag vóór alles weten wie Jezus Christus is. Hij hééft als Johannes schrijft die macht ontvangen. Hij hééft die beschikking erkend. Hij hééft in die dagen waarin men het boek Openbaring opslaat ‘gevraagd’ (Psalm 2:7), en God hééft Hem gegeven alle macht in de hemel over de aarde. Hij werd rechtmatig bezitter van die woelige en almeer onstuimige wereld. En als de machten niet vrijwillig aan Hem zich onderwerpen, zal Hij hen verbrijzelen, zoals men met aardewerk dat doet. De machtige volken zijn breekbaar. De stèrke instrumenten van de draak zijn broze maaksels in de hand van Hem. De scepter van de koning, die gestyleerde knots, spéélt er eenvoudig mee. En wat die pottebakkersvaten aangaat: in de wereld van die tijd bekend. In Egypte bestond een gewoonte om de namen van de vijanden op vaatwerk te schrijven en dat vaatwerk in scherven te slaan. Stel ze maar gelijk met zulke vaten, die tegenstanders van Hem en dus van de vrouw! De draak grijpt er naast. Het kind van de vrouw ‘werd plotseling weggevoerd tot God en zijn troon’. Met de geboorte van de Heiland begint zijn hemelvaart. De draak kan naar Hem grijpen om Hem te ‘verslinden’ in Bethlehem, maar hij grijpt ernaast. De draak kan alles doen om te verhinderen, dat Hij als paaslam wordt geslacht (‘niet op het feest’, Marc. 14:2), maar hij grijpt ernaast. De draak kan naar Hem grijpen door Judas te gebruiken, maar hij grijpt ernaast: het kruis wordt de wereldverlossing en de werving van de troon. Het lijden en sterven van Christus is niet de ondergang van Hèm maar de nederlaag van de dráák. Het kruis is overwinning.

Met de woorden ‘haar kind werd plotseling weggerukt tot God en zijn troon’ wordt als in telegramstijl heel het werk van de Verlosser in zijn rechtsstrijd getekend. Hij vraagt en krijgt bevoegdheid. Want de verzoening is bewerkt. De vrouw is dan ook veilig. Het wordt nu aangeduid. Straks wordt het uitgewerkt. Het mag al even worden genoemd.

Als er verzoening is is God vóór haar. Hij heeft haar plaats bereid onder zijn bescherming. Het wordt ontzaglijk zwaar. De woestijntijd wordt getekend naar het aantal dágen: twaalfhonderdzestig. Wat duurt het lang! Nóg is het einde niet. De dagen worden afgeteld. Maar het zijn ook de dagen, gedurende welke geprofeteerd wordt (11:3). Dit is al eerder gezegd. De kerk in de woestijn staat midden in het volle leven. Ze vlucht niet weg uit de wereld. Dat komt in het vervolg duidelijk uit. Maar in de wereld is haar vluchten een zich toevertrouwen aan God. Met al zijn scheppersmajesteit moet hij voor haar zorgen. De tijd van het Nieuwe Testament is gekomen. Maar éér die tijd kan worden verstaan moet iets anders aan de orde komen.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256

 

 
Werelddiaconaat (2)

Door: J. Bos

 

De vorige keer hebben we gezien dat de vereniging Prisma op haar website meldt dat ze actief deelneemt aan diverse netwerken. Het eerste netwerk dat wordt genoemd is de belangenvereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos. We bekijken deze vereniging wat nader.

Van het in 2004 met 60 leden begonnen Partos zijn inmiddels 106 organisaties lid. Deze hebben diverse ideologische achtergronden, ‘humanistische’ en ‘christelijke’ organisaties zijn hier verenigd. Het zijn er te veel om ze allemaal op te noemen; daarom noteren we slechts enkele min of meer ‘bekende’ namen om een indruk te geven: Amref Flying Doctors, CNV Internationaal, Cordaid, Edukans, Kerk in Actie, Kinderpostzegels, Liliane Fonds, Milieudefensie, Mondiaal FNV, Oxfam Novib, PAX, Rode Kruis, Rutgers, Solidaridad, SOS Kinderdorpen, Terre des Hommes, Unicef, Vastenactie, Warchild, WWF, Wilde Ganzen.

Naast Prisma zelf zijn de volgende leden van Prisma ook afzonderlijk lid van Partos: Dorcas, IJM, Leger des Heils, Leprazending, Red een Kind, SeeYou, Tearfund, Woord en Daad, World Vision, ZOA.[1] Om aan te tonen waarmee de ‘christelijke’ organisaties vervlochten zijn en welk gedachtegoed ze zodoende mede onderschrijven, hebben we een aantal gegevens verzameld van de website van Partos.

Op de beginpagina van de website[2] staat:
Partos. Samen Werkt.
Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Partos zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen. De focus ligt hierbij op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd.’

Op de pagina ‘Over Partos’[3] wordt dit nog wat uitgebreider omschreven:
Samen Werkt.
In onderling vertrouwen verbindt, versterkt, vernieuwt en vertegenwoordigt Partos haar leden voor impactvolle ontwikkelingssamenwerking. Het doel van deze samenwerking is een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen, met de focus op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad.’

Het lidmaatschap van Partos biedt een aantal voordelen, waarvan we de beschrijving overnemen van de betreffende internetpagina (met weglating van tussenkopjes):[4]
7 voordelen voor leden
In onderling vertrouwen verbindt, versterkt, vernieuwt en vertegenwoordigt Partos haar leden voor effectieve ontwikkelingssamenwerking. Hoe? Lees hieronder op welke manieren je van het Partos lidmaatschap profiteert.
1. Partos vertegenwoordigt jouw organisatie op verschillende fora. Je belangen worden actief behartigd; in politiek Den Haag, in Europese kringen en in de media.
2. Partos faciliteert leden in een vertrouwde omgeving voor kennisuitwisseling en voor gezamenlijke innovatie en biedt leden de mogelijkheid om via Partos 9001 hun kwaliteitsbeheer zodanig in te richten dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken hen vrijstelling geeft van de organisatietoets bij subsidieaanvragen.
3. Als lid van Partos heb je toegang tot een divers aanbod aan trainingen, bijeenkomsten, cursussen en netwerkgelegenheden, waar je door middel van kennisdeling en ondersteuning verder professionaliseert. Bekijk ons aanbod in de Partos agenda.
4. Door een gezamenlijke belangenbehartiging en/ of beleidsbeïnvloeding te voeren richting publiek, de private sector, politiek en overheid, is de slagkracht van gedeelde initiatieven groter en voorkomen we tegelijkertijd versnippering van de boodschap van de ontwikkelingssector.
5. Een goede beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking is van groot belang en heeft automatisch ook effect op je eigen organisatie. Leren van elkaar en gezamenlijke campagnes versterken de beeldvorming.
6. Met meer dan honderd leden (en de duizenden mensen die er werken) maak je deel uit van een grote vereniging. Dit netwerk geeft toegang tot onder andere vele internationale partnerorganisaties, bedrijven en overheden. Je komt elkaar tegen op een van de vele (digitale) bijeenkomsten. Hier worden contacten gelegd, kennis gedeeld en oplossingen gezocht.
7. Van dienstreizen tot politieke monitoring tot vaste telefonie. Als lid van Partos kan je organisatie profiteren van onze Shared Services. Een waaier aan diensten tegen zeer gunstige voorwaarden, waarmee je tijd en geld bespaart.’

Het bestuur van Partos heeft zeven leden, en bestaat naast een onafhankelijke voorzitter uit vertegenwoordigers van ZOA, VSO, SNV, RNW Media, CHOICE for Youth & Sexuality, Woord en Daad.[5]

In de gedragscode die door Partos wordt gehanteerd[6], zijn behalve kwaliteitseisen die aan organisatorische zaken worden gesteld, ook enkele gegevens te vinden die de ideologische identiteit van de vereniging demonstreren. Daarvan geven we de volgende opsomming.

In de inleiding (pag. 3) staat onder meer:
‘Om de door de lidorganisaties zelf geformuleerde doelen optimaal na te streven, willen zij hun organisaties (in)richten naar gezamenlijk benoemde waarden.’
‘De gedragscode omvat die waarden volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen.’
‘De bepalingen in de Partos Gedragscode geven die normen en gedeelde waarden weer die door Partos leden worden onderschreven als basis voor het handelen van de lidorganisaties.’

Onder het kopje ‘Duurzame positieve verandering’ (pag. 4):
‘De leden van Partos:
e. Houden zich aan de rechten van de mens zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en hebben mede in het kader daarvan bijzondere aandacht voor de kwetsbaren en kansarmen in de gebieden waar zij actief zijn;
f. Hebben gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes als belangrijk uitgangspunt bij het maken en uitvoeren van beleid;
g. Houden in hun activiteiten rekening met ecologische duurzaamheid.’

Onder het kopje ‘Parnerschappen’ (pag. 4):
‘De leden van Partos streven ernaar dat:
a. Partnerrelaties zijn gebaseerd op gedeelde waarden zoals gelijkwaardigheid, complementariteit, wederzijds respect, vertrouwen, autonomie van de organisatie en gezamenlijke lange termijn doelen, solidariteit en mondiaal burgerschap; (noot bij ‘mondiaal burgerschap’: ‘Mondiaal burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken.’)

Onder het kopje ‘Verantwoorde fondsenwervingsmethoden’ (pag. 8):
‘De leden van Partos:
f. Maken hun beleid en daaruit voortvloeiende keuze voor beelden en berichten op basis van de onderstaande principes:
1. Respect voor de menselijke waardigheid van de betrokken personen;
2. Gelijkwaardigheid van alle mensen;
3. Acceptatie van de noodzaak om solidariteit en rechtvaardigheid te bevorderen.’

Partos is geen ‘neutrale’ vereniging. Uit de geciteerde teksten blijkt duidelijk dat ze ‘humanistisch’ van aard is. Kennelijk vormt dit voor de ‘christelijke’ organisaties geen belemmering om zich aan haar identiteit te conformeren.

In een later te schrijven artikel hopen we nog een aantal gegevens met betrekking tot de activiteiten van Partos naar voren halen. Maar voordat het zover is, willen we de volgende keer eerst aandacht vragen voor de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ en de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)’, die hierboven worden genoemd. Dat zijn namelijk koersbepalende leidraden voor het handelen van Partos en haar leden.

 

[1] https://www.partos.nl/leden/onze-leden/
[2] https://www.partos.nl/ (website geraadpleegd eind april 2023)
[3] https://www.partos.nl/over-partos/
[4] https://www.partos.nl/leden/7-voordelen-voor-leden/
[5] https://www.partos.nl/over-partos/medewerkers-en-bestuur/
[6] https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/05/Partos_Gedragscode_april_2019_.pdf